Ciljni raziskovalni programi

Razpisi in pozivi

      

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana objavlja

 

Popravek Javnega razpisa za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2019« v letu 2019

V Javnem razpisu za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2019« v letu 2019, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 35/2019 z dne 31. 5. 2019, se v naslovu teme »1.1.14. Naslov teme: Napredovalni model za telesno zmogljivost šolajočih se otrok z aplikacijo za starše, mladostnike in odločevalce«, beseda »napredovalni« zamenja z besedo »napovedovalni«.

Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.

 

Številka: 6316-4/2019-50
Datum: 10. 6. 2019

Prof. dr. József Györkös,
direktor

 

Objavljeno v Uradnem listu RS, št. 38/2019 z dne 14. 6. 2019.