> Ciljni raziskovalni programi > Normativni akti
Ciljni raziskovalni programi
Normativni akti
      

Pravilnik je bil v veljavi do 16.01.2009. Od  17.01.2009 velja nov pravilnik.
 


Na podlagi 43. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/02) ter 16. in 35. člena Sklepa Vlade Republike Slovenije o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03), po predhodnem soglasju ministra za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo št. 011-01-22/2004/1 z dne 05.01.2005, je upravni odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na 8. seji dne 10.01.2005 in 11.01.2005 sprejel

Pravilnik o pogojih in postopkih izbora, financiranja, spremljanja in nadziranja medresorskih raziskovalnih projektov v okviru Ciljnih raziskovalnih programov (CRP) za podporo strateškega razvoja Slovenije na posameznih področjih javnega interesa - v veljavi do 16.01.2009
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ta pravilnik določa pogoje in postopke oblikovanja, izbora, financiranja, spremljanja in nadziranja izvajanja raziskovalnih projektov (v nadaljevanju: projekti) v okviru Ciljnega raziskovalnega programa za podporo strateškega razvoja Slovenije (v nadaljevanju: CRP) na posameznih področjih javnega interesa.

Slovenija je v svojih razvojnih dokumentih opredelila znanost kot svojo razvojno silo. Ciljno raziskovanje je usmerjeno v prepoznavanje njenih razvojnih možnosti, v akcije, s katerimi se te možnosti uresničujejo, in v raziskovanje, ki se udejanja kot družbena, ekonomska in kulturna prednost. Na ta način se država Slovenija usklajuje z evropskimi razvojnimi smernicami in želi z na znanju temelječi ekonomiji graditi svojo konkurenčnost.

Za oblikovanje, monitoring in izvajanje projektov se oblikuje skupen CRP.

CRP je posebna oblika znanstveno-raziskovalnega programa in način uresničevanja znanstveno-raziskovalne politike ministrstva, pristojnega za znanost (v nadaljevanju: ministrstvo), s katerim želi ministrstvo v sodelovanju z drugimi ministrstvi in drugimi posrednimi in neposrednimi proračunskimi uporabniki, ki so naročniki projektov (v nadaljevanju: naročniki), prispevati k oblikovanju in uresničevanju strateških ciljev, ki jih določajo dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja na nacionalni in sektorskih ravneh.

Ob upoštevanju načel interdisciplinarnosti, multidisciplinarnosti in medinštitucionalnosti se programi na posameznih težiščih povezujejo v skupen CRP.

Težišče je širše tematsko področje raziskav, ki povezuje več sektorskih področij na osnovi nacionalnih razvojnih prioritet.
 

2. člen

CRP se oblikuje in izvaja v sodelovanju Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju: agencija) z ministrstvom in drugimi naročniki.

Agencija, ministrstvo in drugi naročniki se vsebinsko in finančno povezujejo in usklajujejo v okviru CRP v skladu s cilji, ki jih določajo nacionalni in sektorski strateški dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja.
 

3. člen

Ministrstvo je v sodelovanju z agencijo koordinator medresorskega sodelovanja na področju CRP.
 

4. člen

Strokovne, razvojne in izvršilne naloge v zvezi z izvajanjem CRP opravlja agencija.
 

5. člen

Agencija zagotavlja: - podatke o izpolnjevanju osnovnih pogojev za izvajalce programov CRP, kot tudi podatke o njihovi znanstveni in strokovni usposobljenosti, - delež sredstev za izvajanje programov v okviru CRP. - sredstva za stroške delovanja medresorske komisije za koordinacijo CRP (v nadaljevanju: medresorska komisija CRP), - sredstva za delovanje strateškega sveta CRP, - organizacijo, koordiniranje in izvedbo postopkov v zvezi s pripravo in izvedbo razpisa ter v zvezi s pripravo in realizacijo pogodb.

Naročniki zagotavljajo: - program raziskovanja in predloge prednostnih programov in projektov na svojih področjih, - delež sredstev za izvajanje programov v okviru CRP, - sredstva za stroške upravljanja programov v okviru CRP, v kolikor je naročnik tudi koordinator za področja na posameznem težišču CRP, - spremljanje projektov in programov v okviru posameznega težišča CRP ter vrednotenje njihovih rezultatov.

Višina deleža sredstev iz druge alinee prvega odstavka tega člena in višina deleža sredstev iz druge alinee drugega odstavka tega člena se določita s pogodbo med agencijo in ostalimi naročniki z izbranimi izvajalci.
 

II. OBLIKOVANJE CRP

6. člen

Na predlog medresorske komisije ministrstvo, agencija in naročniki, ki so pristojni za razvoj področij v okviru težišč CRP, sprejmejo sklep o oblikovanju CRP.

Sklep vključuje zlasti: - naziv CRP, - trajanje CRP, - težišča CRP, - področja v okviru težišč CRP, - naročnike, ki so vključeni v posamezno težišče CRP, - naročnika, ki je koordinator področij v okviru posameznega težišča CRP in na katerem, je sedež strokovnega sveta za posamezno težišče, - naročnika, ki predlaga namestnika vodje strokovnega sveta, - rok, v katerem so strokovni sveti dolžni pripraviti dispozicije za posamezno težišče CRP.
 

7. člen

Dispozicije oziroma okvirni programi za posamezno težišče CRP morajo vsebovati: - cilje, za doseganje katerih je program oblikovan, - izhodiščno strukturiranost ciljev, - izhodiščno opredelitev raziskovalnih tematik, pomembnih za cilj.
 

8. člen

Dispozicije pripravijo strokovni sveti težišča v roku, ki je določen s sklepom o oblikovanju CRP.
 

9. člen

Dispozicije strokovni sveti posredujejo v mnenje naročnikom, ki so vključeni v posamezno težišče.

Dispozicije se potrdijo na medresorski komisiji CRP.

Dispozicije agencija javno objavi.
 

III. JAVNI RAZPIS

10. člen

Projekti in izvajalci projektov v okviru CRP se izbirajo z javnim razpisom CRP, ki temelji na dispozicijah CRP.
 

11. člen

Agencija najmanj enkrat letno pozove naročnike, da v roku dvajset dni podajo predloge prednostnih raziskovalnih tem (v nadaljevanju: teme) v okviru programov, ki jih določajo dispozicije za posamezno težišče CRP.

Predlog iz prvega odstavka tega člena mora vključevati: - navedbo tem s kratko opredelitvijo ciljev, - navedbo področij in težišč CRP, - navedbo programov iz dispozicij za posamezno težišče CRP, - okvirno višino sredstev, ki jih planirajo za izvedbo projektov na podlagi razpisanih tem v posameznem proračunskem letu, - navedbo naročnikov in drugih sofinancerjev.
 

12. člen

Na podlagi predloga medresorske komisije CRP agencija skupaj z ostalimi naročniki praviloma enkrat letno objavi javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov za izvedbo programa CRP.
 

13. člen

Na razpis se lahko prijavi pravna ali fizična oseba, ki je vpisana v evidenco raziskovalnih organizacij pri agenciji ter izpolnjuje pogoje, predpisane z zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in podzakonskimi akti.
 

14. člen

Objava razpisa za izbiro projektov za izvedbo programov CRP mora vsebovati zlasti: - ime oziroma naziv in sedež agencije in ostalih naročnikov, - predmet razpisa - težišča, področja, programe in teme programov v okviru CRP, - izhodiščno opredeljene cilje programov, - pričakovane rezultate programov, - pogoje in merila za izbor projektov, - obliko in rok prijave, - čas trajanja posameznih programov, - okvirno višino in delež sredstev agencije in ostalih naročnikov za programe v okviru posameznega težišča CRP, - rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izbiri projektov, - kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo.


15. člen

Prijava na razpis mora vsebovati: - podatke o prijavitelju, - navedbo težišča, programa in teme, na katero se prijava nanaša, - naslov projekta, - podatke o sestavi in referencah raziskovalne skupine, s katero se organizira izvajanje projekta (v nadaljevanju: projektna skupina), - potrebna sredstva za izvedbo prijavljenega projekta s specifikacijo stroškov projekta, - trajanje projekta z določitvijo posameznih faz (mejnikov) projekta, - podroben opis projekta z opisom raziskovalnih metod za doseganje ciljev razpisanega projekta.

Podatki se predložijo na obrazcih skupaj z navodili za njihovo izpolnjevanje, ki jih posebej za prijave v okviru CRP predpiše agencija.

Agencija mora na dan objave razpisa zagotoviti prijaviteljem razpisno dokumentacijo (vključno z obrazci za prijavo na razpis).
 

16. člen

Rok za predložitev prijav na razpis ne sme biti krajši od dvajset dni. Rok prične teči naslednji dan po objavi razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije.
 

17. člen

O prispelih prijavah agencija vodi seznam, ki ga v enem izvodu posreduje ostalim naročnikom in strokovnim svetom za posamezno težišče CRP.


IV. POSTOPEK IZBORA PROJEKTOV CRP

18. člen

V postopku za izbor projektov se obravnavajo prijave, ki vsebujejo vse z razpisom in obrazci zahtevane podatke in dokazila in prispejo na agencijo v roku, določenem v razpisu.

Za pravočasno predloženo se šteje prijava, ki je agenciji predložena v roku, določenem v javnem razpisu.
 

19. člen

V osmih dneh po odpiranju vlog agencija pisno pozove tiste prijavitelje, katerih prijave niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok dopolnitve ne sme biti daljši od petnajst dni.

Nepopolne prijave, ki jih prijavitelj v navedenem roku ne dopolni, se zavrže.
 

20. člen

Izbira projektov je vodena s strani strokovnih svetov.
 

21. člen

Podlago za pripravo predloga izbora projektov predstavljajo naslednja temeljna merila za njihovo vrednotenje:

1. Kakovost prijave z vidika splošne kakovosti predloga projekta in projektne skupine: interdisciplinarnost vsebin raziskovalnega načrta, medinstitucionalno sestavljena projektna skupina, utemeljenost predloga projekta, raziskovalne reference projektne skupine ter reference skupine glede na njeno učinkovitost pri prenosu in uveljavljanju znanja za gospodarski in družbeni razvoj države. 2. Primernost prijave glede na razpisane teme v okviru posameznih programov: skladnost prijave s cilji programa ob upoštevanju dispozicije za posamezno težišče CRP in upoštevanju spremenjenega pomena razvojnih dejavnikov v domačem in mednarodnem okolju. 3. Izvedljivost projekta: časovna opredelitev projekta, stroški projekta, usposobljenost in opremljenost projektne skupine.

Za pridobitev ocene, ki vključuje elemente iz prejšnjega odstavka tega člena, strokovni sveti angažirajo naročnike, lahko pa tudi zunanje recenzente.
 

22. člen

Strokovni sveti izdelajo poročilo o rezultatih ocenjevanja in predlog izbora projektov CRP za posamezno težišče CRP v tridesetih dneh od prejema prijav.

Prijave strokovnim svetom posreduje agencija skupaj s podatki o raziskovalnih in drugih referencah projektne skupine.

Agencija pripravi in posreduje strokovnim svetom tudi podrobnejši postopek izbora projektov in merila za njihov izbor v obliki evalvacijskih vprašalnikov za ocenjevalce prijav, ki temeljijo na temeljnih merilih za oceno prijav, določenih v 21. členu tega pravilnika.
 

23. člen

Skupen in usklajen predlog izbora projektov sprejme medresorska komisija CRP. Agencija in naročniki na podlagi predloga medresorske komisije CRP v petnajstih dneh od prejema predloga sprejmejo sklep o izboru projektov CRP z vsemi elementi, ki so podlaga za sklepanje ustreznih pogodb.
 

24. člen

Agencija v roku, ki je bil naveden v objavi javnega razpisa, obvesti vse prijavitelje o odločitvi glede izbora projektov CRP.


25. člen

Prijavitelj ima v osmih dneh od prejema obvestila o določitvi glede izbora projektov CRP pravico vložiti pritožbo. V svoji pritožbi mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena.

Predmet pritožbe ne morejo biti postavljeni pogoji in temeljna merila za ocenjevanje. .

Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodbe z izbranimi prijavitelji.

O pritožbi odločijo agencija in naročniki v tridesetih dneh od vložitve pritožbe. Odločitev je dokončna.
 

V. ORGANIZACIJA IN UPRAVLJANJE CRP

26. člen

Za organizacijo in upravljanje CRP so zadolženi medresorska komisija CRP in strokovni sveti.
 

27. člen

Medresorsko komisijo CRP sestavljajo državni sekretar oziroma direktor direktorata ministrstva ter državni sekretarji oziroma direktorji direktoratov drugih naročnikov, ki so vključeni v CRP.

Član medresorske komisije CRP po položaju je tudi direktor agencije.
 

28. člen

Naloge medresorske komisije CRP so naslednje: - predlaga sklep o oblikovanju CRP z vsemi sestavinami, ki jih določa 6. člen tega pravilnika, - potrjuje dispozicije z okvirnimi programi posameznih težišč CRP, - predlaga javni razpis in predmet javnega razpisa CRP, - predlaga izbor projektov; - obravnava vsebinska in finančna poročila o poteku CRP in predlaga ukrepe na področju oblikovanja in izvajanja CRP; - opravlja druge naloge določene s tem pravilnikom.
 

29. člen

Medresorsko komisijo CRP vodi državni sekretar oziroma direktor direktorata ministrstva.
 

30. člen

Strokovni svet se imenuje za posamezno težišče CRP.

Strokovni svet sestavljajo člani, ki jih s pisno odločbo imenuje direktor agencije.

Člani strokovnega sveta so predstavniki naročnikov in zunanji strokovnjaki za razvojna vprašanja s področij v okviru posameznih težišč CRP.

Člane strokovnega sveta imenuje direktor agencije na predlog naročnikov. Vsak naročnik ima v strokovnem svetu najmanj enega predstavnika, ki je uradna oseba naročnika in je praviloma zadolžena za vprašanja razvoja na področjih, ki sodijo v pristojnosti naročnika. Poleg navedenega predstavnika pa lahko naročnik za člane strokovnega sveta predlaga tudi enega ali več zunanjih strokovnjakov.

Dva člana strokovnega sveta imenuje direktor agencije na lastno pobudo, ostale pa na predlog naročnika skladno s prejšnjim odstavkom tega člena.

Mandat vodje in članov strokovnega sveta je vezan na trajanje CRP.
 

31. člen

Naloge strokovnega sveta so naslednje: - pripravlja dispozicije oziroma okviren program prioritetnih raziskovalnih tematik za obdobje trajanja CRP, - vsebinsko in finančno usklajuje prioritetne predloge raziskovalnih tem posameznih naročnikov v okviru težišča, - pripravlja predmet javnih razpisov za težišče, - vodi postopke za izbor projektov CRP, - pripravlja predloge za izbor projektov CRP za posamezno težišče CRP, - razpravlja o vsebinskih in strokovnih vprašanjih, vezanih na določanje strateških ciljev programa in na raziskovalne projekte, s katerimi se izvaja program, - ocenjuje izvajanje programa raziskav z vidika uresničevanja ciljev programa, razpravlja o ugotovitvah naročnikov in predlaga ukrepe ter usmeritve glede izvajanja programa na posameznem težišču CRP, - opravlja druge naloge, določene s tem pravilnikom.
 

32. člen

Sedež strokovnega sveta je pri naročniku, ki je koordinator področij za posamezno težišče CRP.

Naročnik, na katerem je sedež strokovnega sveta, imenuje sekretarja strokovnega sveta.
 

33. člen

Strokovni svet vodi vodja strokovnega sveta, ki ga na predlog naročnika, kjer je sedež strokovnega sveta, imenuje direktor agencije.

Namestnika vodje strokovnega sveta imenuje direktor agencije, na predlog naročnika, ki je za določitev namestnika določen s sklepom o oblikovanju CRP.
 

34. člen

Minister imenuje strateški svet CRP, ki predstavlja strokovno posvetovalno telo ministra pri obravnavanju vsebinskih vprašanj, ki sodijo v okvir CRP.

Člane in vodjo strateškega sveta CRP imenuje minister, tako da so v njem enakomerno zastopani naročniki in neodvisni strokovnjaki za vprašanja, ki sodijo v okvir delovanja CRP.

Način dela strateškega sveta CRP določa poslovnik, ki ga sprejme strateški svet CRP na svoji prvi seji z večino glasov navzočih članov.
 

VI. SKLENITEV POGODBE

35. člen

Za posamičen projekt sklene agencija in ostali naročniki (v nadaljevanju: financerji) z izbranim izvajalcem pogodbo o izvedbi projekta.

Predlog pogodbe pripravi agencija, ki na podlagi veljavnih predpisov določi vse potrebne elemente pogodbe.

Sestavine pogodbe so zlasti:

1. naziv in naslov financerjev in izvajalca; 2. pogodbeni predmet; 3. višina sredstev financiranja; 4. namen za katerega se dodeljujejo; 5. terminski plan porabe sredstev; 6. način nadzora nad porabo sredstev: - spisek dokazil, ki jih mora predložiti izvajalec za porabo odobrenih sredstev; - možnost, da financerji kadarkoli preverjajo namensko porabo sredstev; - določilo o vodenju delovne dokumentacije ter sestavi poročila o poteku in rezultatih porabljenih sredstev skladno z določbami 40. člena tega pravilnika; - dolžnost financerjev, da spremljajo in nadzirajo izvajanje pogodbe ter namensko porabo proračunskih sredstev; - določilo, da mora izvajalec ob nenamenski porabi sredstev ali ob neizpolnitvi predmeta pogodbe, sredstva vrniti v proračun v realni vrednosti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi; - določilo, da mora izvajalec obrazložiti in utemeljiti podaljšanje roka porabe sredstev glede na predvideni terminski plan, ker v nasprotnem primeru izgubi pravico do nadaljnje porabe sredstev; 7. določilo, da mora izvajalec v roku petnajstih dni obvestiti financerje o spremembah, ki lahko vplivajo na izpolnitev pogodbenih obveznosti; 8. določilo o obveščanju javnosti, da je predmet pogodbe financiran s strani financerjev ter določila o avtorskih pravicah.

Pogodba lahko poleg elementov iz prejšnjega odstavka tega člena na zahtevo ostalih naročnikov vključuje tudi druga določila.
 

36. člen

Agencija posreduje predlog pogodbe o izvedbi projekta skupaj z obrazci pogodbene dokumentacije izvajalcu projekta v podpis.

Pogodbo poleg zastopnikov financerjev projekta ter poleg izvajalca projekta podpiše tudi odgovorni nosilec projekta.
 

37. člen

Pogodba mora biti sklenjena najpozneje v tridesetih dneh od dokončnosti sklepa o izbiri projektov CRP.
 

VII. SPREMLJANJE IN NADZIRANJE IZVAJANJA PROJEKTOV

38. člen

Financerji projekta imajo pravico vpogleda v projekt z vidika doseganja projektnih ciljev in z vidika namembnosti trošenja pogodbeno določenih finančnih sredstev.

Spremljanje izvajanja projekta je s strani financerjev določeno s pogodbo, ki vključuje tudi spremljevalca projekta s strani financerjev.
 

39. člen

Nadzor se izvaja v skladu s predpisi za nadziranje namenskosti porabe proračunskih sredstev. V primeru, da se ugotovi, da se sredstva uporabljajo nenamensko, financerji ustavijo izplačevanje sredstev in odstopijo od pogodbe ter zahtevajo vrnitev vseh že izplačanih sredstev v realni vrednosti vključno z zakonitimi zamudnimi obrestmi.

V primeru, da pri izvajanju projekta pride do sprememb, je izvajalec dolžan v petnajstih dneh o teh spremembah obvestiti spremljevalce projektov, sicer se šteje, da se sredstva uporabljajo nenamensko.
 

40. člen

Izvajalec je dolžan v času izvajanja projekta v skladu s strokovnimi normami in zahtevami projekta voditi delovno dokumentacijo o poteku projekta ter sestavljati fazna oziroma letna in končna poročila o rezultatih, s pregledom izvršenih del in z obračunom porabljenih sredstev.

Izvajalec je dolžan vse navedene obveznosti voditi po metodologiji, ki jo predpišejo financerji in jo voditi na tak način, da financerjem omogoči vpogled v dokumentacijo.


41. člen

Za redno poročanje o izvajanju in financiranju projekta v skladu s pogodbo sta odgovorna izvajalec in odgovorni nosilec projekta.

Ocene poročil, vključno z rezultati posamičnih projektov, pripravijo financerji, ki za ta namen lahko oblikujejo svoje ekspertne skupine, ali pa za pripravo ocene angažirajo zunanje recenzente.

Ocene financerjev se obvezno posredujejo strokovnim svetom, ki na tej podlagi izdelajo skupno oceno poteka in rezultatov programov znotraj posameznega težišča CRP.
 

42. člen

O oblikovanju, poteku in realizacij CRP agencija poroča ministrstvu, ki oblikuje svoje mnenje k poročilu o poteku in rezultatih programa CRP.

Praviloma enkrat letno o izvajanju CRP ministrstvo poroča tudi Vladi Republike Slovenije in ji predlaga potrebne ukrepe.
 

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

43. člen

Vse pogodbe za izvajanje projektov, ki so bile sklenjene do uveljavitve tega pravilnika, ostanejo v veljavi.
 

44. člen

Članki strokovnih teles opredeljenih po tem pravilniku nadaljujejo z delom v vseh telesih do imenovanja novih članov.
 

45. člen

Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o pogojih in postopkih izbora in financiranja mrežnih raziskovalno-razvojnih programov v okviru Ciljnega raziskovalnega programa za podporo strateškega razvoja Slovenije na posameznih področjih javnega interesa (Uradni list RS, št. 46/01).
 

46. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 
Št. 011-01-10/2005/1

Ljubljana, dne 11.01.2005

EVA 2004-1647-0007

prof. dr. Niko Toš
Predsednik Upravnega odbora


Objavljeno v Uradnem listu RS, št. 12/05 z dne 10.2.2005.

Datum: 10.02.2005