Ciljni raziskovalni programi

Normativni akti

      

Na podlagi 10. člena Pravilnika o Ciljnih raziskovalnih programih (CRP) (Uradni list RS, št. 43/11 in 6/12) je Programski svet Ciljnega raziskovalnega programa »Zagotovimo.si hrano za jutri« na 1. seji dne 11. 6. 2018 sprejel

Metodologijo ocenjevanja in izbora prijav za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »Zagotovimo.si hrano za jutri« za izvedbo javnega razpisa v letu 2018

1.

(Kriteriji in merila za ocenjevanje)

Programski svet Ciljnega raziskovalnega programa v nadaljevanju: Programski svet) oblikuje predlog izbora projektov na podlagi naslednjih kriterijev in meril:

  1. Relevantnost in potencialni vpliv predlaganega projekta (skupaj največ 20 točk)
     
Relevantnost predlaganega projekta glede na težišča, cilje in poudarke iz tega razpisa 0-5 točk
Potencialni vpliv, ki ga bodo imeli rezultati projekta na povečanje konkurenčnosti Slovenije, večjo socialno kohezivnost tertrajnostni razvoj, skladno z vsebino razpisa 0-5 točk
Uporabnost rezultatov projekta kot podlaga za sprejemanje strateških odločitev, oblikovanje politik in/ali za prenos znanja v prakso 0-10 točk

 

  1. Raziskovalna ali razvojna kakovost predlaganega projekta (skupaj največ 20 točk)

 

Znanstveni, tehnološki oz. inovacijski prispevek 0-5 točk
Izvirnost in jasnost zastavljenih ciljev 0-5 točk
Metodološka ustreznost 0-5 točk
Preglednost, merljivost in preverljivost pričakovanih rezultatov 0-5 točk

 

  1. Izvedljivost predlaganega projekta (skupaj največ 10 točk)
     
Izvedljivost projekta glede sestave in opremljenosti projektne skupine 0-5 točk
Gospodarnost predloga višine financiranja projekta glede na zahtevnost projekta, glede na sestavo projektne skupine in predvideno trajanje projekta 0-5 točk

2.

(Postopek ocenjevanja)

V postopku ocenjevanja prijav se obravnavajo prijave, ki jih je komisija za odpiranje prijav ocenila kot pravočasne, pravilno označene in popolne ter za katere je agencija ugotovila, da so jih vložile upravičene osebe, ter izpolnjujejo razpisne pogoje.

Ocenjevalca/ci iz vrst predlagatelja teme izpolnita/jo ocenjevalni list in ocenita/jo vse kriterije iz 1. točke in sicer z oceno kriterijev in meril, ki so določeni v 1. točki, in kratko utemeljitvijo ocen po kriterijih. Ocenjevalca/ci v ocenjevalnih listih obvezno podata/jo mnenje k oceni prijave, lahko pa v dodatnih predlogih podata/jo tudi utemeljen predlog za morebitno združevanje vsebinsko podobnih projektov in/ali utemeljene predloge za morebitno spremembo trajanja in spremembo obsega predlaganih sredstev za izvedbo projekta.

Ocena projekta je določena kot povprečno skupno število točk ocenjevalcev posamezne prijave.

Predlagatelj teme v roku, ki ga določi Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija), agenciji posreduje ocenjevalne liste ocenjevalcev v elektronski in pisni obliki in rezultate ocenjevanja pripravi v obliki skupnega seznama vseh ocenjenih prijav po posameznih težiščih CRP.

Agencija pripravi skupni seznam ocenjenih prijav po posameznih temah ter ga posreduje v obravnavo Programskemu svetu.

Za uvrstitev v izbor projektov mora posamezna prijava doseči skupni mejni prag, ki ga določi Programski svet in za vsakega od treh kriterijev prejeti najmanj polovico možnih točk pri posameznem kriteriju, pri čemer se upošteva skupna povprečna ocena posameznega kriterija. Prijava, ki ne doseže skupnega in/ali posamičnega mejnega praga se zavrne. Prednost pri izboru v okviru posamezne teme imajo prijave z višjim skupnim številom točk.

Programski svet v primeru 20 % ali večjega odstopanja med vsaj eno skupno oceno posameznega ocenjevalca od povprečja skupnih ocen ocenjevalcev pri posamezni prijavi ali v primeru, da dve ali več prijav dobi enako skupno oceno, lahko določi dodatnega ocenjevalca. Ocena projekta je tudi v navedenih primerih določena kot povprečno skupno število točk vseh ocenjevalcev posamezne prijave.

V primeru, ko ocenjevalec oziroma Programski svet predlaga združevanje prijav, bistveno skrajšanje trajanja projektov in/ali bistveno zmanjšanje obsega sredstev, je o tem potrebno obvestiti prijavitelje zadevnih prijav, ki k predlogu podajo soglasje oziroma nestrinjanje. Te predloge se obravnava na ocenjevalnem panelu, ki ga vodi in koordinira za ta namen imenovan član Programskega sveta. Panel pripravi končni predlog glede uvrstitve prijav.

3.

(Postopek izbora)

Programski svet na podlagi skupnega seznama vseh ocenjenih prijav oblikuje in sprejme prednostno listo prijav, ki vključuje vse ocenjene prijave s posebej označenimi prijavami, ki so dosegle skupni in posamični mejni prag za uvrstitev v izbor in prijavami, ki tega praga niso dosegle. Posebej se označi skupne projekte, ki so bili združeni iz dveh ali več prijav.

Prednostna lista poleg ocen projektov po vseh treh kriterijih vključuje tudi obseg potrebnih sredstev za izvedbo posameznega projekta s strani udeležencev CRP in trajanje posameznega projekta.

V primeru, da na posamezni temi predvidena sredstva niso porabljena, jih lahko Programski svet prerazporedi na drugo temo, če se s tem doseže boljše izpolnjevanje ciljev.

Programski svet posreduje predlog prednostnega seznama vsem udeležencem CRP, ki sprejmejo obrazložene delne sklepe o izboru prijav. Na podlagi teh delnih sklepov direktor agencije sprejme ugotovitveni Sklep o izboru projektov.

4.

(Ocenjevalci)

Ocenjevalce določijo udeleženci CRP - predlagatelji razpisanih tem. Ocenjevalci so praviloma zaposleni pri predlagateljih razpisanih tem CRP in so kot strokovnjaki na določenih področjih pristojni za problematiko, ki je predmet razpisane teme. V posebnih primerih je ocenjevalec na predlog predlagatelja razpisane teme CRP lahko tudi strokovnjak, ki ni zaposlen pri udeležencu CRP.

Prijave ocenjujeta najmanj dva ocenjevalca, ki ju imenuje predlagatelj teme. Eden od ocenjevalcev mora imeti najmanj magisterij znanosti ali doktorat znanosti, drugi pa najmanj visokošolsko izobrazbo prve stopnje oziroma raven izobrazbe, pridobljene po študijskem programu, ki v skladu z zakonom ustreza visokošolski izobrazbi prve stopnje (Raven 6/2).

Ocenjevalci izdelajo oceno s komentarjem v pisni in elektronski obliki.

Ocenjevalci podpišejo izpolnjene ocenjevalne liste ali zbirni seznam, ki vsebuje vse elemente iz ocenjevalnega lista.

Ocenjevalci s posebno pisno izjavo o nepristranskosti in zaupnosti ter izjavo o izločitvi iz postopka v primeru konflikta interesov potrdijo, da bodo s prijavami ravnali kot z dokumenti interne narave in jih ne bodo reproducirali ali drugače razširjali ter da z njihovo vsebino ne bodo seznanjali nepooblaščenih oseb. Po opravljenem ocenjevanju bodo vso originalno dokumentacijo vrnili agenciji, pomožno dokumentacijo uničili, elektronske datoteke pa izbrisali.

 

Mag. Tanja Strniša,
predsednica Programskega sveta