Iskanje    Kazalo    Novo    O agenciji    e-pošta   
 
   
Domov
  > Novice
Novice, obvestila
Objavljen Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela skupnih švicarsko – slovenskih projektov, kjer Švicarska nacionalna fundacija za raziskave (SNSF) deluje v vlogi vodilne agencije

Dne 22. 2. 2019 je bil objavljen Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela skupnih švicarsko slovenskih projektov, kjer Švicarska nacionalna fundacija za raziskave (Swiss National Science Foundation, SNSF) deluje v vlogi vodilne agencije.

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) na podlagi mednarodnega sporazuma o vodilni agenciji s SNSF (ARRS - SNSF) z dne 29. 1. 2019 sofinancira udeležbo slovenskih prijaviteljev v skupnih švicarsko slovenskih raziskovalnih projektih, ki so na razpisu SNSF v postopku mednarodne recenzije pozitivno ocenjeni in predlagani v sofinanciranje.

ARRS in SNSF sta se dogovorili, da se bosta v vlogi vodilne agencije letno izmenjevali. V letu 2019 bo v vlogi vodilne agencije SNSF.

Skladno s tem švicarski vodja raziskovalnega projekta v sodelovanju z vodjo slovenskega dela raziskovalnega projekta pripravi prijavo skupnega raziskovalnega projekta skladno z določili švicarskega javnega razpisa in ga odda na razpis SNSF.

Po zaključenem postopku ocenjevanja SNSF obvesti ARRS o rezultatih ocenjevalnega postopka in ji posreduje seznam prijav, ki so bile odobrene za sofinanciranje. Če je raziskovalni projekt v ocenjevalnem postopku pozitivno ocenjen in ga vodilna agencija (SNSF) predlaga v sofinanciranje, partnerska agencija (ARRS) prevzame sofinanciranje svojega dela raziskovalnega projekta brez dodatnega ocenjevalnega postopka na podlagi medsebojnega priznavanja postopkov evalvacije.

 

Ključni poudarki javnega razpisa:

  1. Prijavitelji oddajo prijavo raziskovalnega projekta na SNSF skladno z določili švicarskega javnega razpisa.
  2. Na podlagi vzporedno objavljenega javnega razpisa na ARRS morajo prijavitelji iz Republike Slovenije oddati prijavni obrazec, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
  3. Slovenski in švicarski del skupnega raziskovalnega projekta morata biti ozko povezana in komplementarna, znanstveni prispevek vsake izmed strani mora biti jasno razviden.
  4. Raziskovalni projekt mora biti temeljni projekt.
  5. Raziskovalni projekt lahko traja največ tri leta.
  6. Slovenski del skupnega švicarsko slovenskega raziskovalnega projekta ne sme presegati 100.000 EUR letno preračunanih v ekvivalent polne zaposlitve (FTE) po izbrani cenovni kategoriji.
  7. Agencija bo ob upoštevanju proračunskih možnosti v roku enega leta od sklepa direktorja o izboru prijav pričela sofinancirati okvirno 15 slovenskih delov skupnih švicarsko slovenskih raziskovalnih projektov, ki bodo v postopku ocenjevanja SNSF pozitivno ocenjeni in pri katerih bo SNSF sofinancirala švicarski del.
  8. Prijava na ARRS mora biti dostavljena v tiskani in elektronski obliki.
  9. Kot pravočasne bodo upoštevane prijave, ki bodo v tiskani obliki prispele na naslov ARRS do 1. 10. 2019 do 17. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije najkasneje do 1. 10. 2019 do 17. ure (poštni žig). 

 

Povezane informacije:

 

Stran ureja: Tina Vuga Datum: 22.02.2019