Novice, obvestila

Znižanje sredstev za raziskovalno dejavnost v letu 2012

Proračunska sredstva Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS so bila zaradi varčevalnih ukrepov vlade RS znižana iz 175 Mio EUR v letu 2011 na 153 Mio EUR v letu 2012, kar pomeni znižanje za 13%.

Znižanje sredstev je upoštevano v rebalansu programa dela in finančnega načrta ARRS za leto 2012. Izvedena so bila naslednja znižanja:

  • raziskovalnim programom in projektom, ki potekajo v letu 2012, se obseg sredstev zniža za en cenovni razred (cenovni razred A se ne zniža); ukrep znižanja cenovnih razredov ostane do izteka obdobja, določenega za izvajanje posameznega programa oziroma projekta,
  • na programu mladih raziskovalcev se cenovna kategorija znižana za en razred s 1. avgustom 2012,
  • v letu 2012 ni razpisa za sofinanciranje znanstvenih sestankov,
  • razveljavljen je razpis za sofinanciranje raziskovalne opreme.

V aneksih, ki so jih raziskovalne organizacije prejele konec julija 2012, so navedena znižanja že upoštevana, skladno z Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o normativnih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 56/2012).

Raziskovalne organizacije lahko za raziskovalne projekte in programe, pri katerih je bila znižana cenovna kategorija, predlagajo vrnitev na prejšnjo cenovno kategorijo, pri čemer se sprememba kategorije opravi tako, da se ohrani finančni obseg financiranja. Pri pretvorbi se upošteva obseg sredstev po izvedenem znižanju cenovnih kategorij. Zaokrožitve se opravijo na celo raziskovalno uro, pri pretvorbi v ekvivalent polne zaposlitve pa na dve decimalni mesti natančno.