Mladi raziskovalci

Razpisi in pozivi

      

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana na podlagi 107. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16 in 79/17), v zvezi s 15. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12-ZPOP-1A in 21/18-ZNOrg) in ob upoštevanju Metodologije ocenjevanja prijav za razpise št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017 - uradno prečiščeno besedilo, št. 6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017, št. 6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018, št. 6319-2/2013-41 z dne 1. 2. 2018, št. 6319-2/2013-42 z dne 19. 2. 2018, št. 6319-2/2013-43 z dne 5. 3. 2018, št. 6319-2/2013-44 z dne 14. 5. 2018, št. 6319-2/2013-45 z dne 20. 6. 2018, št. 6319-2/2013-46 z dne 9. 7. 2018, št. 6319-2/2013-47 z dne 17. 8. 2018, št. 6319-2/2013-48 z dne 18. 10. 2018, št. 6319-2/2013-49 z dne 19. 11. 2018 in št. 6319-2/2013-50 z dne 17.12. 2018 (v nadaljnjem besedilu: metodologija), objavlja

 

Javni poziv za dodelitev mentorskih mest raziskovalnim programom v letu 2019

 1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).

 1. Predmet javnega poziva

Predmet Javnega poziva za dodelitev mentorskih mest raziskovalnim programom v letu 2019 (v nadaljnjem besedilu: javni poziv) je dodelitev mentorskih mest raziskovalnim programom v letu 2019 in določitev okvirnega števila mentorskih mest raziskovalnim programom za čas trajanja raziskovalnih programov oziroma za raziskovalne programe, ki so se pričeli izvajati pred letom 2015, za obdobje od leta 2015 do izteka financiranja.

Razdelitev razpisanih mentorskih mest v letu 2019 po vedah:

 

Znanstvena veda Število mentorskih mest
Naravoslovje 55
Tehnika 56
Medicina 19
Biotehnika 18
Družboslovje 16
Humanistika 15
SKUPAJ 179

Mentorska mesta so namenjena financiranju mladih raziskovalcev do pridobitve doktorata znanosti.

 1. Subjekti javnega poziva

Javni poziv je namenjen raziskovalnim organizacijam, ki izvajajo raziskovalne programe in imajo statusno obliko zavoda. Za raziskovalni program je dovoljena samo ena prijava, ki jo odda matična raziskovalna organizacija.

 1. Kriteriji in merila za dodelitev mentorskih mest

Kriteriji in merila za dodelitev mentorskih mest na programsko skupino so določeni v Pravilniku o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (v nadaljevanju: pravilnik o postopkih) in konkretizirani v metodologiji.

Število mentorskih mest na programsko skupino med trajanjem raziskovalnega programa se določi glede na oceno kakovosti programa, velikost programske skupine in tip raziskovalne organizacije, v kateri se izvaja program ter glede na število razpisanih mest na vedo.

Raziskovalni program se razvrsti na raziskovalno področje, ki ga je raziskovalna organizacija navedla ob prijavi raziskovalnega progama kot primarno raziskovalno področje.

 1. Parametri za določitev števila mentorskih mest

Ocena kakovosti raziskovalnega programa

Ocena kakovosti raziskovalnega programa je določena s skupno oceno zadnjega ocenjevanja raziskovalnega programa. Raziskovalni programi so po kakovosti glede na skupno oceno razvrščeni v štiri skupine: A, B, C in D.  

Velikost programske skupine

Velikost programske skupine je določena z letnim obsegom sredstev raziskovalnega programa v FTE (Spr ), ki velja na dan zaključka javnega poziva.

Tip raziskovalne organizacije

Raziskovalne organizacije, ki imajo statusno obliko zavoda in izvajajo raziskovalne programe, se po tipu delijo na:

 • visokošolske zavode oziroma univerze in raziskovalne organizacije, ki so klinične bolnišnice z izvajanjem zdravstvene dejavnosti na terciarni ravni (v nadaljevanju: klinike) ter
 • druge raziskovalne organizacije.

Pri tipu raziskovalne organizacije se upošteva le matična raziskovalna organizacija raziskovalnega programa.

Vrednost faktorja povezanega s tipom raziskovalne organizacije odraža razlike v velikosti raziskovalnih programov med visokošolskimi zavodi oziroma univerzami in klinikami ter drugimi raziskovalnimi organizacijami. Ker so te razlike med vedami različne, je faktor določen po vedah.

Vrednost faktorja fI, povezanega s tipom raziskovalne organizacije, se upošteva pri izračunu števila mentorskih mest na raziskovalne programe, ki jih izvajajo visokošolski zavodi oziroma univerze in klinike.

Strokovna služba agencije po enačbi, navedeni v poglavju C metodologije, izračuna povprečno letno število mentorskih mest na programsko skupino, povprečno letno število mentorskih mest na raziskovalno področje in število mentorskih mest na programsko skupino za čas trajanja raziskovalnega programa (zaokroženo na dve decimalki). 

 1. Določitev števila mentorskih mest po programskih skupinah za leto 2019 in okvirnega števila mentorskih mest po programskih skupinah za čas trajanja raziskovalnega programa

Strokovno telo za dodelitev mentorskih mest programskim skupinam (v nadaljevanju: strokovno telo) določi število mentorskih mest na raziskovalno področje na podlagi vsote izračunanega povprečnega letnega števila mentorskih mest za posamezno programsko skupino na raziskovalnih področjih, in sicer:

 1. za osnovo uporabi izračunano število mentorskih mest na raziskovalno področje na dve decimalki natančno,
 2. upošteva razliko med izračunanim številom in številom dodeljenih mentorskih mest na raziskovalno področje (malus oziroma bonus), ki je bila določena pri javnem pozivu za predhodno leto, z upoštevanimi prenosi mentorskih mest med raziskovalnimi programi, ki delujejo na različnih raziskovalnim področjih v okviru vede (VI. podpoglavje metodologije). Malus (negativna razlika) in bonus (pozitivna razlika) se prišteje k izračunanemu številu mentorskih mest po raziskovalnih področjih,
 3. določi mentorska mesta raziskovalnim področjem, ki so bližja celim številom,
 4. v primeru, da imata dve raziskovalni področji ali več raziskovalnih področij enako razliko do celega števila in na vedi ni dovolj mentorskih mest za zaokrožitev števila mentorskih mest na teh raziskovalnih področjih navzgor, se mentorsko mesto dodeli raziskovalnemu področju, ki ima višji delež raziskovalnih programov, ki so uvrščeni v skupino A (t. j. delež raziskovalnih programov, ki imajo skupno oceno v razponu od 23,00 do 25,00). Če na raziskovalnih področjih ni raziskovalnih programov, uvrščenih v skupino A, se upošteva višji delež raziskovalnih programov, uvrščenih v skupino B (t. j. delež raziskovalnih programov, ki imajo skupno oceno v razponu od 20,76 do 22,99),
 5. določi malus oziroma bonus na raziskovalno področje, ki se upošteva v postopku dodelitve mentorskih mest na raziskovalno področje v prihodnjem letu.

Določitev števila mentorskih mest po programskih skupinah poteka po raziskovalnih področjih, na podlagi:

 1. določenega števila mentorskih mest na raziskovalno področje in
 2. izračunanega povprečnega letnega števila mentorskih mest na programsko skupino, zaokroženega na dve decimalki ter
 3. upoštevane razlike med izračunanim in dodeljenim številom mentorskih mest na programsko skupino (malus oziroma bonus), ki je bila določena pri javnem pozivu za predhodno leto. Pri raziskovalnih programih, pri katerih so bili v predhodnem letu izvedeni prenosi mentorskih mest (111. člen pravilnika o postopkih), se upoštevajo na novo izračunani bonusi/malusi skladno s VI. podpoglavjem metodologije. Malus oziroma bonus se  prišteje k izračunanemu povprečnemu letnemu številu mentorskih mest na programsko skupino.

Mentorsko mesto se dodeli programski skupini z višjim izračunanim povprečnim letnim številom mentorskih mest z upoštevanim malusom oziroma bonusom iz predhodnega leta.

Pri določitvi števila mentorskih mest programski skupini se upošteva, da mora biti malus v intervalu med -0,01 in -0,99. Če zaradi navedene omejitve višine malusa ni možno razdeliti vseh mentorskih mest, ki so bila prehodno dodeljena raziskovalnemu področju, se mentorsko mesto dodeli programski skupini na raziskovalnem področju v okviru iste vede, ki ima najnižjo razliko do naslednjega celega števila. Zaradi prenosa mentorskega mesta na drugo raziskovalno področje se na novo izračuna bonus oziroma malus za obe raziskovalni področji.

Če imata dve ali več programskih skupin ob upoštevanju malusov oziroma bonusov pri izračunanih povprečnih letnih številih mentorskih mest na programsko skupino enako vrednost in na raziskovalnem področju ni dovolj mentorskih mest za zaokrožitev števila mentorskih mest navzgor, strokovno telo mentorsko mesto dodeli programski skupini z višjo skupno oceno zadnjega ocenjevanja raziskovalnega programa.

Strokovno telo za vsako programsko skupino določi malus oziroma bonus, ki se upošteva v postopku dodelitve mentorskih mest na programsko skupino v prihodnjem letu.

Malusi oz. bonusi se upoštevajo tudi pri raziskovalnih programih, ki se v preteklem letu niso prijavili na javni poziv.

Strokovno telo določi tudi okvirno število mentorskih mest na programsko skupino za čas trajanja raziskovalnega programa. Pri raziskovalnih programih, ki so se pričeli izvajati pred letom 2015, je okvirno število mentorskih mest določeno za obdobje od leta 2015 do izteka trajanja raziskovalnega programa.

Pri določitvi okvirnega števila mentorskih mest na raziskovalni program za čas trajanja raziskovalnega programa strokovno telo uporablja naslednjo lestvico:

 1. če je izračunano število mentorskih mest za čas trajanja raziskovalnega programa celo število, je to število tudi okvirno število mentorskih mest programskim skupinam za čas trajanja raziskovalnega programa,
 2. če je izračunano število mentorskih mest za čas trajanja raziskovalnega programa do 0,25 višje od celega števila, se okvirno število mentorskih mest programskim skupinam za čas trajanja raziskovalnega programa zaokroži navzdol,
 3. če je izračunano število mentorskih mest za čas trajanja raziskovalnega programa od 0,26 do 0,75 višje od celega števila, je okvirno število mentorskih mest programskim skupinam za čas trajanja raziskovalnega programa interval med spodnjim in zgornjim celim številom (v primeru intervala »od 0 do 1«, strokovno telo uporabi izraz »do 1«),
 4. če je izračunano število mentorskih mest za čas trajanja raziskovalnega programa od 0,76 do 0,99 višje od celega števila, se okvirno število mentorskih mest programskim skupinam za čas raziskovalnega programa zaokroži navzgor.

Okvirno število mentorskih mest programskim skupinam za čas trajanja raziskovalnega programa (oziroma za obdobje od leta 2015 do izteka trajanja programa v primeru, da se je raziskovalni program pričel pred letom 2015) se lahko v času izvajanja raziskovalnega programa spremeni skladno z razpisanim številom mentorskih mest za posamezno leto ter s spremembami obsega in dolžine financiranja raziskovalnih programov.

 1. Okvirna višina sredstev javnega poziva

Realizacija tega poziva za leto 2019 je predvidena v okvirnem obsegu 179 mentorskih mest, kar okvirno letno pomeni 5.700.000,00 EUR. Poziv bo realiziran skladno s proračunskimi možnostmi.

 1. Doba financiranja usposabljanja mladih raziskovalcev

Doba financiranja usposabljanja mladih raziskovalcev bo skladna s 116. členom pravilnika o postopkih. Predvideni začetek financiranja usposabljanja mladih raziskovalcev je oktober 2019. Cenovna kategorija ekvivalenta polne zaposlitve raziskovalnega dela mladega raziskovalca se določi na podlagi cene ekvivalenta polne zaposlitve raziskovalnega programa mentorja, v katero je razvrščen raziskovalni program na dan zaključka javnega poziva. Tako določena kategorija cene raziskovalne ure velja za celotno obdobje usposabljanja.

 1. Prijava na javni poziv

Prijavo na javni poziv se lahko odda v obliki določeni v točki 7.1. (elektronska prijava s kvalificiranim digitalnim podpisom) ali na način določen v točki 7.2. (v elektronski obliki brez kvalificiranega digitalnega podpisa in tiskana prijava).

Prijaviteljem svetujemo, da prijav ne oddajajo zadnji dan pozivnega roka, ker lahko pride do preobremenjenosti strežnika.

7.1. Oddaja prijave s kvalificiranim digitalnim podpisom

(1) Prijava se odda na obrazcu Prijavna vloga ARRS-MR-JP-Prijava/2019 na spletnem portalu agencije eObrazci. Oddana prijava je popolna, če je opremljena z obema digitalnima podpisoma (zastopnik oziroma pooblaščena oseba prijavitelja in vodja raziskovalnega programa).

(2) Prijava mora biti oddana do vključno 14. 2. 2019 do 14. ure.

(3) Prijava z digitalnim podpisom se šteje za pravočasno, če je izpolnjena in opremljena z obema digitalnima podpisoma na spletnem portalu agencije eObrazci do vključno 14. 2. 2019 do 14. ure.

7.2. Oddaja prijave brez kvalificiranega digitalnega podpisa

(1) V primeru, ko prijavitelj (zastopnik oziroma pooblaščena oseba prijavitelja) in /ali vodja raziskovalnega programa nima/ta digitalnega potrdila, se prijava  odda v elektronski obliki kot digitalno nepodpisana na spletnem portalu agencije eObrazci (obrazec Prijavne vloge ARRS-MR-JP-Prijava/2019) in v tiskani obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom zastopnika oziroma pooblaščene osebe prijavitelja in vodje raziskovalnega programa ter žigom prijavitelja.

(2) Obe obliki prijave, elektronska brez digitalnega podpisa in tiskana, morata biti vsebinsko popolnoma enaki.

(3) Tiskano prijavo je treba dostaviti v zaprti ovojnici z oznako "NE ODPIRAJ – PRIJAVA na Javni poziv za dodelitev mentorskih mest raziskovalnim programom v letu 2019" ter nazivom in naslovom prijavitelja, na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

(4) Prijava brez digitalnega podpisa se šteje za pravočasno, če je izpolnjena na spletnem portalu eObrazci do vključno 14. 2. 2019 do 14. ure in v tiskani obliki prispe v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije prav tako do vključno 14. 2. 2019 do 14. ure. Kot pravočasna se šteje tudi prijava, oddana priporočeno na pošto v Sloveniji do vključno 14. 2. 2019 do 14. ure (upošteva se poštni žig).

7.3. Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo s spremnim dopisom neodprte vrnjene prijaviteljem (razen v primeru, da iz ovojnice ni možno razbrati prijavitelja in se prijava odpre).

 1. Datum odpiranja prijav

Komisija za odpiranje prijav bo v torek, 19. 2. 2019, ob 10. uri na sedežu Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, odprla vse v roku dostavljene in pravilno označene prijave.

 1. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu poziva

Prijavitelji bodo o rezultatih javnega poziva obveščeni predvidoma v mesecu marcu 2019.

Raziskovalne organizacije, katerim bo agencija dodelila mentorska mesta za leto 2019, bodo pozvane, da v roku določenem v obvestilu o dodelitvi mentorskih mest sporočijo imena kandidatov za mentorje, izbranih v dogovoru z vodji programov, ter ob upoštevanju metodologije in 109. člena pravilnika o postopkih.

 1. Kraj in čas, v katerem lahko zainteresirani dvignejo pozivno dokumentacijo

Pozivna dokumentacija je dostopna na spletni strani agencije (http://www.arrs.si/sl/razpisi/).

Vse dodatne informacije v zvezi s pozivom dobijo zainteresirani na spletnih straneh agencije http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/ oziroma na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

Kontaktni osebi: Matejka Ahčin (tel.: 01/400-59-36) in Nataša Dremota (tel.: 01/400-59-38).

 

Številka: 6316-15/2018-2

Datum: 22. 1. 2019

 

Prof. dr. József Györkös,
direktor

 

Pozivna dokumentacija in pravne podlage: