Iskanje    Kazalo    Novo    O agenciji    e-pošta   
 
   
Domov
 > Mladi raziskovalci > Razpisi in pozivi
Mladi raziskovalci
Razpisi in pozivi
      

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana na podlagi 2. in 11. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnost (Uradni list RS, št. 52/16 in 79/17) v zvezi s 15. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnost (Uradni list RS, št. 22/06-uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12-ZPOP-1A in 21/18-ZNOrg) objavlja

Popravek Javnega razpisa za izbor mentorjev novim mladim raziskovalcem za leto 2019 – pilotni razpis MR+

V Javnem razpisu za izbor mentorjev novim mladim raziskovalcem za leto 2019 – pilotni razpis MR+, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 17/18 z dne 9. 11. 2018 se v 4. točki z naslovom »Pogoji« prvi stavek drugega odstavka dopolni tako, da se na novo glasi:

»Pogoji za izbor kandidata za mentorja se preverjajo po stanju na dan zaključka javnega razpisa in sicer pogoje iz prvih dveh alinej prejšnjega odstavka se preverja na podlagi podatkov sistema Sicris, razen citatov kandidatov za mentorje s področja družboslovja in humanistike, ki manjkajoče citate navedejo v prijavnem obrazcu oziroma kot priponko priložijo prijavnemu obrazcu, ostali pogoji pa se preverjajo na podlagi podatkov iz evidenc ARRS«.

Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.

 

Številka: 6316-11/2018-7
Datum: 28. 11. 2018

Prof. dr. József Györkös,
Direktor

 

Objavljeno v Uradnem listu RS, št. 76/2018 z dne 30. 11. 2018.

Stran ureja: Ana Jakopin Datum: 30.11.2018