Mladi raziskovalci

Razpisi in pozivi

      

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Trg OF 13, Ljubljana, na podlagi 12. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/02) ter skladno z 5. členom Pravilnika o usposabljanju in financiranju mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah (Uradni list RS št. 12/05 - v nadaljnjem besedilu: pravilnik) objavlja

Javni poziv za predlaganje mentorjev, ki bodo v letu 2005 usposabljali mlade raziskovalce na posameznih raziskovalnih področjih

 1. Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija) poziva raziskovalne organizacije, vpisane v evidenco raziskovalnih organizacij pri agenciji in s statusno obliko zavod (v nadaljnjem besedilu: organizacije), da predlagajo kandidate za mentorje(*), ki bodo na posameznih izbranih raziskovalnih področjih usposabljali mlade raziskovalce v letu 2005.

  Kandidati za mentorje, zaposleni v organizaciji iz 1. odstavka te točke, se lahko prijavijo tudi sami.

  Izbor mentorjev bo izveden po postopku in na način kot ga določa pravilnik. O izboru mentorjev bo odločil Upravni odbor agencije.
   
 2. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati za mentorje mladim raziskovalcem :
  • da so v delovnem razmerju v raziskovalni organizaciji, v kateri bo potekalo raziskovalno usposabljanje mladega raziskovalca;
  • da izpolnjujejo pogoje za vodjo temeljnega raziskovalnega projekta;
  • da sodelujejo v raziskovalnem programu ali vsaj enem raziskovalno-razvojnem projektu, ki ga sofinancira agencija.
    
 3. Mentorji ne morejo usposabljati več kot tri mlade raziskovalce hkrati (upoštevajo se tudi mladi raziskovalci, ki jim status miruje oziroma tisti, ki jim je pogodba iztekla, niso pa še uspešno zaključili programa – zadnji pogoj se upošteva še dve leti po, s pogodbo zahtevanem zaključku programa usposabljanja).
   
 4. Merila za ocenjevanje kandidatov za mentorje so:
  • število objavljenih znanstvenih člankov v zadnjih 5 letih;
  • znanstvena odmevnost objavljenih del (citati);
  • povezanost raziskovalnega dela z uporabniki;
  • odobreni mednarodni projekti;
  • odobreno število mladih raziskovalcev v obdobju zadnjih 10 let;
  • število uspešno zaključenih usposabljanj (z magisterijem, z doktoratom) v obdobju zadnjih 10 let;
  • število mladih raziskovalcev v financiranju.

Vrednotenje meril za ocenjevanje je opredeljeno v obrazcu »Ocenjevalni list kandidata za mentorja mlademu raziskovalcu«, ki je objavljen na spletni strani agencije (glej priloge).

 1. Prijava na javni poziv mora vsebovati izpolnjen prijavni obrazec (ARRS-MR/prijava-02/2005) in samostojne priloge:
  • Seznam projektov, odobrenih v obdobju zadnjih 5 let, v katerih je kandidat za mentorja vodja ali koordinator projekta in jih ni financirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije oziroma ministrstvo, pristojno za znanost. Obvezno navedite: šifro, naslov projekta, v katero kategorijo sodi projekt (npr.: aplikativni, CRP, mednarodni, industrijski, razvojni), odobrena sredstva projekta izražena v FTE/letno in čas trajanja projekta.
  • Seznam mladih raziskovalcev, ki so se usposabljali pod mentorstvom kandidata in so v obdobju zadnjih 10 let zaključili usposabljanje in se zaposlili izven raziskovalne organizacije. (Obvezno navedite: šifro, priimek in ime mladega raziskovalca, naziv organizacije, kjer je trenutno zaposlen).
  • Podatke o številu citatov (brez avtocitatov) za obdobje zadnjih 5 let.

Prijavo in samostojne priloge je treba obvezno poslati v dveh izvodih, od tega en izvod v tiskani obliki in en izvod v elektronski obliki na naslov: poziv-mr@arrs.si.

  1. Pisne prijave morajo, ne glede na način prenosa pošiljke, prispeti v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, najkasneje do vključno 4. aprila 2005 do 12. ure.

Prijave v elektronski obliki pa morajo prispeti na naslov poziv-mr@arrs.si, najkasneje do vključno 4. aprila 2005 do 12. ure.

 1. Opremljenost prijave:
  Pisne prijave je potrebno poslati v zaprti ovojnici, na kateri mora biti:
  • vidna označba: "Ne odpiraj – prijava na javni poziv za kandidata za mentorje mladim raziskovalcem"
  • naslov agencije
  • naslov prijavitelja.
 1. Prijave bo odprla Komisija za odpiranje prijav.
   
 2. Agencija bo o izboru mentorjev za mlade raziskovalce obvestila raziskovalne organizacije, pri katerih so mentorji v delovnem razmerju.
   
 3. Prijavni obrazec za kandidata za mentorja lahko zainteresirani dvignejo vsak delavnik od 7. do 16. ure na recepciji Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Trg OF 13, Ljubljana ali na spletni strani agencije (glej priloge).
   
 4. Vse dodatne informacije v zvezi z javnim pozivom lahko zainteresirani dobijo na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na telefonskih številkah: 01/478-4659; 01/478-4660; 01/478-4661 in 01/478-4610.
   
  (*) V javnem pozivu uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske. Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

 
dr. Franci Demšar
direktor

Datum: 7.3.2005
Številka: 165-5/2005

Objavljeno v Ur.l. RS, št. 24/2005, z dne 11.3.2005.
 

Priloge: