Mladi raziskovalci

Normativni akti

      

Ta pravilnik je bil v veljavi do 21.01.2011. Od 22.01.2011 velja Pravilnik o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanja izvajanja raziskovalne dejavnosti.

Prejšnja objava: Uradni list RS, št. 50/2006, z dne 16.05.2006.


Podatki o predpisu:

Uradni list RS št. 50/06, datum objave: 16.05.2006 Veljavnost: 17.05.2006

Uradni list RS št. 23/09, datum objave: 27.03.2009 Veljavnost: 28.3.2009 - Pravilnik o postopku (so)financiranja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Pravilnik o sofinanciranju programa znanost mladini - v veljavi do 21.01.2011

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(predmet)

Ta pravilnik določa način, pogoje za sofinanciranje programa znanost mladini, postopek evalvacije in izvajanja sofinanciranja ter način spremljanja izvajanja programa znanost mladini in način obveščanja javnosti o rezultatih izvedenih programov.

2. člen

(namen)

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija) sofinancira program znanost mladini, ki je namenjen predvsem osnovnošolski in srednješolski mladini, z namenom:

 • krepitve popularizacije raziskovalno - razvojnega dela in dosežkov znanosti;
 • spodbujanja zavedanja in razumevanja pomena ter vloge znanosti;
 • pospeševanja raziskovalno-razvojne dejavnosti na lokalnih in regijskih ravneh;
 • spodbujanja mladih k izobraževanju, raziskovalno - razvojnemu delu ter inoviranju;
 • vzdrževanja obstoječih mednarodnih povezav in sodelovanj s področja raziskovalne dejavnosti ter iskanja novih mednarodnih povezav.

Program znanost mladini obsega naslednje tematske sklope:

 • srečanja in tekmovanja mladih raziskovalcev, tehnikov in inovatorjev;
 • mladinske raziskovalne tabore, poletne šole in delavnice;
 • regionalne centre na področju programa znanost mladini;
 • mednarodno sodelovanje na področju programa znanost mladini in publiciranje rezultatov programa znanost mladini.

3. člen

(cilji)

Na področju sofinanciranja programa znanost mladini se zasledujejo naslednji cilji:

 • da je program vsebinsko kvaliteten in se v njem združujejo raziskovanje, inovativnost in eksperimentiranje;
 • da je iz programa natančno razvidna uporaba raziskovalne metode;
 • da v programu sodeluje predvsem osnovnošolska in srednješolska mladina;
 • da so udeleženci v programu zastopani regijsko, državno ali mednarodno;
 • da program omogoča, da so pokrite vse znanstvene vede;
 • da se program izvaja kontinuirano daljše obdobje;
 • da je program ekonomičen in realen v stroških;
 • da program izvajajo izvajalci z dobrimi referencami.

4. člen

(metodologija ocenjevanja prijav)

Direktor agencije sprejme metodologijo ocenjevanja prijav za sofinanciranje programa znanost mladini.

5. člen

(nevtralna slovnična oblika)

V pravilniku uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

6. člen

(uradna oseba)

***************************************

Preneha veljati (Uradni list RS, št. 23-986/2009)

***************************************

7. člen

(javni razpis)

***************************************

Preneha veljati (Uradni list RS, št. 23-986/2009)

***************************************

8. člen

(prijavitelji)

Na razpis se lahko prijavijo zavodi in društva, zveze društev, javne raziskovalne organizacije in ustanove (v nadaljnjem besedilu: prijavitelji), ki izvajajo program znanost mladini in ki z dosedanjimi aktivnostmi izkazujejo reference za organizacijo in izvajanje programa znanost mladini.

II. IZVEDBA JAVNEGA RAZPISA

9. člen

(objava razpisa)

***************************************

Preneha veljati (Uradni list RS, št. 23-986/2009)

***************************************

10. člen

(vsebina razpisa)

***************************************

Preneha veljati (Uradni list RS, št. 23-986/2009)

***************************************

11. člen

(razpisna dokumentacija)

***************************************

Preneha veljati (Uradni list RS, št. 23-986/2009)

***************************************

12. člen

(razpisni rok)

***************************************

Preneha veljati (Uradni list RS, št. 23-986/2009)

***************************************

13. člen

(oblika prijave)

***************************************

Preneha veljati (Uradni list RS, št. 23-986/2009)

***************************************

14. člen

(pravočasna prijava)

***************************************

Preneha veljati (Uradni list RS, št. 23-986/2009)

***************************************

15. člen

(potrditev prijave)

***************************************

Preneha veljati (Uradni list RS, št. 23-986/2009)

***************************************

16. člen

(komisija za odpiranje prijav)

***************************************

Preneha veljati (Uradni list RS, št. 23-986/2009)

***************************************

17. člen

(odpiranje prijav)

***************************************

Preneha veljati (Uradni list RS, št. 23-986/2009)

***************************************

18. člen

(popolna prijava in dopolnitev prijave)

***************************************

Preneha veljati (Uradni list RS, št. 23-986/2009)

***************************************

19. člen

(upravičena prijava)

***************************************

Preneha veljati (Uradni list RS, št. 23-986/2009)

***************************************

20. člen

(prijave posredovane v evalvacijski postopek)

***************************************

Preneha veljati (Uradni list RS, št. 23-986/2009)

***************************************

III. EVALVACIJSKI POSTOPEK IN IZBOR

21. člen

(strokovna komisija)

Evalvacijski postopek vodi petčlanska komisija za ocenjevanje prijav (v nadaljevanju: strokovna komisija), ki jo imenuje direktor agencije. Strokovno komisijo vodi predsednik.

22. člen

(merila)

Strokovna komisija pri ocenjevanju prijav upošteva naslednja merila:

 • skladnost predlagane vsebine s predmetom razpisa;
 • utemeljenost znanstvene metode;
 • kakovost vsebine programa;
 • zastopanost tematskih sklopov;
 • udeleženci programa;
 • teritorialna razsežnost;
 • ekonomičnost in realnost finančne konstrukcije celotnega programa;
 • kontinuiteta izvajanja;
 • reference prijavitelja.

Metodologija ocenjevanja prijav za sofinanciranje programa znanost mladini s kvantitativnimi merili in načinom določanja višine sredstev za sofinanciranje posameznega programa (v nadaljnjem besedilu: metodologija) je sestavni del razpisne dokumentacije.

V primeru, da strokovna komisija pri ocenjevanju prijav ugotovi neizpolnjevanje prvih dveh meril iz prvega odstavka tega člena, se prijava zavrne.

23. člen

(opis meril)

Skladnost predlagane vsebine s predmetom razpisa pomeni, da je program namenjen predvsem osnovnošolski in srednješolski mladini, z namenom krepitve popularizacije raziskovalno-razvojnega dela in dosežkov znanosti, spodbujanja zavedanja in razumevanja pomena ter vloge znanosti, pospeševanja raziskovalno-razvojne dejavnosti na lokalnih in regijskih ravneh, spodbujanja mladih k izobraževanju, raziskovalno-razvojnemu delu ter inoviranju in vzdrževanja obstoječih mednarodnih povezav in sodelovanj s področja raziskovalne dejavnosti ter iskanja novih mednarodnih povezav.

Utemeljenost znanstvene metode pomeni, da se za vsak prijavljeni program navede in opiše znanstveno metodo, ki bo uporabljena v programu (opis zbiranja, obdelave, interpretacije in prikaza podatkov, zlasti navedba kvantitativnih oz. kvalitativnih metod obdelave podatkov ter predvidena oblika publiciranja oz. javnega prikaza rezultatov raziskovanja).

Kakovost vsebine programa se meri na podlagi količine raziskovanja, inovativnosti in eksperimentiranja, podrobne predstavitve programa, iz katerega so razvidni problemi in cilji raziskovanja ter zastavljena raziskovalna hipoteza. Zastopanost tematskih sklopov se meri s številom tematskih sklopov iz drugega odstavka 2. člena tega pravilnika, ki jih predlagatelj prijavi v programu.

Udeleženci programa morajo biti predvsem osnovnošolci in srednješolci. Meri se z razmerjem med deležem osnovnošolcev in srednješolcev ter deležem drugih udeležencev.

Teritorialna razsežnost se meri na podlagi deleža udeležencev v programu, ki so bodisi pretežno od prijavitelja, bodisi pretežno iz ene regije, bodisi pretežno iz cele države in/ali drugih držav.

Ekonomičnost in realnost finančne konstrukcije celotnega programa se izkazuje z deležem zaprošenih sredstev in realnostjo finančne konstrukcije.

Kontinuiteta izvajanja se meri na podlagi števila let in neprekinjenosti izvajanja programa.

Reference prijavitelja se izkazujejo s tem, da v programu sodelujejo kvalitetni mentorji in udeleženci, da je prijavitelj kvalitetno izvedel dosedanje projekte ter da prijavitelj sodeluje z univerzitetnimi ali raziskovalnimi organizacijami in/ali sodeluje na mednarodnem nivoju.

Vrstni red meril ne pomeni njihove prioritete.

24. člen

(prednost pri sofinanciranju)

Prednost pri sofinanciranju bodo imeli tisti prijavitelji, ki izkažejo boljšo kvaliteto programa in boljšo predstavitev programa, večje število tematskih sklopov, večji delež osnovnošolskih in srednješolskih udeležencev programa, večji delež udeležencev iz cele države in/ali drugih držav ter večjo regijsko zastopanost udeležencev, višjo ekonomičnost in realnost programa, daljše obdobje neprekinjenega izvajanja programa ter boljše reference za daljše obdobje.

25. člen

(način določanja višine sredstev sofinanciranja)

Višino sredstev za vsako prijavo posebej določi strokovna komisija glede na razpoložljiva razpisana sredstva in je lahko do 100% zaprošenih sredstev.

Višina sredstev sofinanciranja programa se določi glede na:

 • višino razpisanih sredstev;
 • višino zbranih točk v ocenjevalnem postopku;
 • znanstveno in družbeno pomembnost glede na cilje opredeljene v 3. členu tega pravilnika;
 • pomembnost programa za znanstveno vedo;
 • pomembnost programa za teritorij oziroma regijo, kjer se dogaja ali ga/jo tematsko obdeluje;
 • višino v prijavi zaprošenih sredstev;
 • višino sredstev drugih sofinancerjev programa;
 • možnost izvedbe programa v celoti glede na znižani odstotek sofinanciranja s strani agencije v primerjavi z zaprošenimi sredstvi.

Način določanja višine sredstev sofinanciranja je določen v metodologiji iz 22. člena tega pravilnika.

26. člen

(sklep)

Strokovna komisija na podlagi meril v roku tridesetih dni od dneva prejema dokumentacije iz 20. člena tega pravilnika pripravi finančno ovrednoten predlog prednostnega seznama za sofinanciranje programa znanost mladini, ki ga podpiše predsednik strokovne komisije.

***************************************

Drugi in tretji odstavek prenehata veljati (Uradni list RS, št. 23-986/2009)

***************************************

27. člen

(obvestilo)

***************************************

Preneha veljati (Uradni list RS, št. 23-986/2009)

***************************************

IV. PRITOŽBENI POSTOPEK

28. člen

(preveritev utemeljenosti)

***************************************

Preneha veljati (Uradni list RS, št. 23-986/2009)

***************************************

29. člen

(dokončna odločitev)

***************************************

Preneha veljati (Uradni list RS, št. 23-986/2009)

***************************************

V. IZVAJANJE SOFINANCIRANJA

30. člen

(pogodba)

***************************************

Preneha veljati (Uradni list RS, št. 23-986/2009)

***************************************

31. člen

(odprava pogodbenih pomanjkljivosti)

***************************************

Preneha veljati (Uradni list RS, št. 23-986/2009)

***************************************

VI. SPREMLJANJE IZVAJANJA PROGRAMA

32. člen

(pogodbene obveznosti)

***************************************

Preneha veljati (Uradni list RS, št. 23-986/2009)

***************************************

33. člen

(odstop od pogodbe)

***************************************

Preneha veljati (Uradni list RS, št. 23-986/2009)

***************************************

VII. KONČNA DOLOČBA

34. člen

(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.