Mladi raziskovalci

Normativni akti

      

Ta pravilnik je bil v veljavi do 21.01.2011. Od 22.01.2011 velja Pravilnik o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanja izvajanja raziskovalne dejavnosti.

Prejšnja objava: v veljavi od 29.08.2009 do 10.11.2009 - Uradni list RS, št. 68/09


Zadnja sprememba upoštevana v čistopisu: Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o usposabljanju in financiranju mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah (Ur.l. RS, št. 90/09), objavljen 10.11.2009, veljaven od 11.11.2009.
 

Podatki o predpisu:

 • Uradni list RS št. 24/06, datum objave: 07.03.06, veljavnost od 08.03.06
 • Uradni list RS št. 5/07, datum objave: 19.01.07, veljavnost od 20.01.07
 • Uradni list RS št. 39/07, datum objave: 04.05.07, veljavnost od 05.05.07
 • Uradni list RS št. 23/09, datum objave: 27.03.2009, veljavnost od 28.03.2009 - Pravilnik o postopku (so)financiranja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti
 • Uradni list RS št. 68/09, datum objave: 28.08.2009, veljavnost od 29.08.2009
 • Uradni list RS št. 90/09, datum objave: 10.11.2009, veljavnost od 11.11.2009
   

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO: TRENUTNO VELJAVNO

Pravilnik o usposabljanju in financiranju mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah - v veljavi do 21.01.2011

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ta pravilnik določa obliko raziskovalno-razvojnega usposabljanja in vrsto podiplomskega študija ter način vključevanja mladih raziskovalcev v pravne osebe, ki so vpisane v evidenco RO pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in imajo statusno obliko zavoda (v nadaljnjem besedilu: raziskovalna organizacija), pogoje za vključitev v usposabljanje, financiranje ter način spremljanja usposabljanja (v nadaljnjem besedilu: usposabljanje).

V pravilniku uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

2. člen

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija) financira usposabljanje mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah z namenom, da se:

 • obnovita raziskovalni in raziskovalno-pedagoški kader v raziskovalnih organizacijah;
 • poveča raziskovalna zmogljivost skupin za izvajanje programov javne službe na področju raziskovalne dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: raziskovalni program), temeljnih, aplikativnih in razvojnih projektov;
 • poveča kadrovski potencial za potrebe drugih uporabnikov iz javnega in zasebnega sektorja.

3. člen

Financiranje usposabljanja mladih raziskovalcev zagotavlja agencija.

4. člen

Na podlagi veljavnega Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa, zagotovljenih proračunskih sredstev ter usmeritev ministrstva, pristojnega za znanost, ki določa število mladih raziskovalcev po znanstvenih vedah, direktor agencije sprejme metodologijo ocenjevanja prijav kandidatov za mentorje.

II. POZIV

5. člen

***************************************

Prvi odstavek preneha veljati (Uradni list RS, št. 23-986/2009)

***************************************

Na javni poziv se lahko prijavijo tudi kandidati za mentorje kot posamezniki, ki imajo delovno razmerje sklenjeno v raziskovalni organizaciji, v kateri bo potekalo usposabljanje mladega raziskovalca.

***************************************

Tretji odstavek preneha veljati (Uradni list RS, št. 23-986/2009)

***************************************

6. člen

***************************************

Preneha veljati (Uradni list RS, št. 23-986/2009)

***************************************

7. člen

***************************************

Preneha veljati (Uradni list RS, št. 23-986/2009)

***************************************

8. člen

Direktor agencije pooblasti javnega uslužbenca, ki je na agenciji pooblaščen za področje mladih raziskovalcev (v nadaljnjem besedilu: uradna oseba) za spremljanje izvajanja financiranja usposabljanja mladih raziskovalcev.

9. člen

***************************************

Preneha veljati (Uradni list RS, št. 23-986/2009)

***************************************

10. člen

***************************************

Preneha veljati (Uradni list RS, št. 23-986/2009)

***************************************

11. člen

***************************************

Preneha veljati (Uradni list RS, št. 23-986/2009)

***************************************

12. člen

***************************************

Preneha veljati (Uradni list RS, št. 23-986/2009)

***************************************

III. POGOJI IN MERILA ZA IZBOR MENTORJEV

13. člen

Kandidat za mentorja mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • da izpolnjuje pogoje za vodjo temeljnega ali aplikativnega raziskovalnega projekta,
 • da aktivno sodeluje v raziskovalnem programu ali vsaj enem raziskovalno-razvojnem projektu, ki ga (so)financira agencija,
 • da je v delovnem razmerju v raziskovalni organizaciji,
 • da je od zagovora njegovega doktorata minilo najmanj štiri leta,
 • da v preteklem letu ni dobil novega mladega raziskovalca v usposabljanje, pri čemer se navedeni pogoj ne upošteva pri kandidatu za mentorja, ki je bil v preteklem letu uvrščen na listo mentorjev in po številu točk sega v zgornjih 10% izbranih mentorjev v posamezni vedi ter je v vrhu na raziskovalnem področju.

14. člen

Mentor ne more usposabljati več kot tri mlade raziskovalce hkrati. V kvoto treh mladih raziskovalcev se ne štejejo tisti, ki jim status miruje zaradi starševskega dopusta oziroma so starševski dopust v času trajanja statusa mladega raziskovalca že izkoristili. Kvoto treh mladih raziskovalcev v usposabljanju pri posameznem mentorju agencija preveri ob podpisu pogodbe o financiranju raziskovalnega usposabljanja mladega raziskovalca.  

15. člen

Merila za ocenjevanje kandidatov za mentorje so:

 • znanstvena kakovost kandidata za mentorja;
 • povezanost raziskovalnega dela kandidata za mentorja z domačimi in tujimi uporabniki;
 • vpetost v mednarodni prostor.

Metodologija ocenjevanja prijav kandidatov za mentorje, s kvantitativnimi merili, je sestavni del pozivne dokumentacije. Za izračun kvantitativne ocene kandidata za mentorja agencija upošteva podatke, ki so dosegljivi v bazah COBISS, SICRIS in evidencah agencije na dan zaključka javnega poziva.

IV. IZBOR MENTORJEV

16. člen

Evalvacijske postopke koordinira in organizira uradna oseba, izvaja pa jih znanstveni svet agencije s strokovnimi telesi v skladu s pravilnikom, ki ureja strokovna telesa za področje raziskovalne dejavnosti ter so imenovana na podlagi 29. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 132/03).  

17. člen

***************************************

Prvi in drugi odstavek prenehata veljati (Uradni list RS, št. 23-986/2009)

***************************************

Znanstveni svet agencije oblikuje predlog liste mentorjev. Na listi mentorjev mora biti v posamezni znanstveni vedi najmanj 25% mentorjev mlajših od 45 let. Če je mlajša kandidatka za mentorico izkoristila porodniški dopust in dopust za nego in varstvo otroka – pri čemer se za enega otroka upošteva 1 leto – se starostna meja dvigne nad 45 let.

18. člen

***************************************

Preneha veljati (Uradni list RS, št. 23-986/2009)

***************************************

19. člen

***************************************

Preneha veljati (Uradni list RS, št. 23-986/2009)

***************************************

20. člen

***************************************

Preneha veljati (Uradni list RS, št. 23-986/2009)

***************************************

21. člen

***************************************

Preneha veljati (Uradni list RS, št. 23-986/2009)

***************************************

22. člen

Raziskovalne organizacije objavijo javne razpise za kandidate za mlade raziskovalce pri izbranih mentorjih v okviru znanstvenih ved in na izbranih raziskovalnih področjih v dnevnem časopisu ali Uradnem listu Republike Slovenije.

23. člen

Raziskovalne organizacije morajo izbor kandidatov za mlade raziskovalce opraviti do konca avgusta tekočega leta in do 1. septembra sporočiti agenciji imena izbranih mladih raziskovalcev. Agenciji pošljejo potrdilo, da so bili kandidati izbrani na javnih razpisih in podatke o izpolnjevanju razpisnih pogojev za posameznega mladega raziskovalca.

24. člen

Če raziskovalne organizacije do 1. septembra tekočega leta agenciji ne sporočijo imen kandidatov za mlade raziskovalce, izgubijo možnost financiranja usposabljanja mladih raziskovalcev v tekočem letu.

V. MLADI RAZISKOVALCI – POGOJI IN MERILA

25. člen

Kandidat za mladega raziskovalca mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • ima najmanj univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri, doseženo po študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 1. julijem 2004, in povprečno študijsko oceno vseh izpitov in vaj (brez diplome) najmanj 8,00 ter izpolnjuje pogoje za vpis na podiplomski študij za pridobitev znanstvenega naziva;
 • ima izobrazbo druge stopnje ustrezne smeri, doseženo po magistrskem študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji po 1. juliju 2004, in povprečno študijsko oceno vseh izpitov in vaj (brez diplome) najmanj 8,00;
 • ima magisterij, dosežen po magistrskem študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 1. julijem 2004; ali
 • glede na prvo, drugo in tretjo alineo tega odstavka primerljivo izobrazbo, doseženo na univerzah v tujini; in
 • starost do vključno 28 let (upošteva se letnica rojstva); če je kandidat za mladega raziskovalca brez finančne podpore agencije ali ministrstva, pristojnega za znanost, že vpisan na podiplomski študij, se starostna meja dvigne nad 28 let, in sicer se za vsak vpisani letnik doda eno leto.

Če je kandidat za mladega raziskovalca že vpisan na podiplomski študij za pridobitev znanstvenega naziva ali ima magisterij, dosežen po magistrskem študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 1. julijem 2004, povprečna ocena dodiplomskega študija ni pomembna.

Če je kandidat za mladega raziskovalca izkoristil starševski dopust – pri čemer se za enega otroka upošteva 1 leto – se starostna meja dvigne nad 28 let. Enako velja za daljšo, več kot šestmesečno, dokumentirano bolezensko odsotnost kandidata.  

Mladi raziskovalci, ki so že bili financirani v programu mladih raziskovalcev, pa so pogodbo predčasno prekinili ali programa usposabljanja niso izpolnili v pogodbenem roku, ne morejo kandidirati na razpis.

26. člen

Merila za ocenjevanje kandidatov so:

 • povprečna študijska ocena vseh izpitov in vaj (brez diplome), opravljenih mora biti vsaj 80% vseh izpitov in vaj na dodiplomskem študiju;
 • že zaključen znanstveni magisterij;
 • vpis na podiplomski študij za pridobitev znanstvenega naziva;
 • prejete nagrade oziroma priznanja;
 • objavljeni članki;
 • sodelovanje pri raziskovalnem delu.

Vrednotenje meril določi raziskovalna organizacija.

27. člen

Izbor kandidatov, ki se prijavijo na javni razpis raziskovalnih organizacij, opravi raziskovalna organizacija v soglasju z izbranimi mentorji. Mentorji preverijo izpolnjevanje pogojev kandidatov ter jih pisno ocenijo glede na postavljena merila iz prejšnjega člena.

VI. IZVAJANJE FINANCIRANJA

28. člen

Agencija financira usposabljanje mladih raziskovalcev do doktorata znanosti, in sicer:

 • največ štiri leta in šest mesecev, če so vpisani v štiriletni doktorski študijski program (stari program),
 • največ tri leta in šest mesecev, če so vpisani v 3. stopnjo bolonjskega študijskega programa (novi program).

Kategorija cene raziskovalne ure za mladega raziskovalca se določi na podlagi kategorije cene raziskovalne ure programske skupine mentorja. Če mentor ni član programske skupine, se kategorija cene raziskovalne ure za mladega raziskovalca določi na podlagi kategorije cen raziskovalnih ur raziskovalnih projektov znotraj raziskovalne skupine (ta se določi na podlagi povprečja kategorij cen raziskovalnih ur raziskovalnih projektov znotraj raziskovalne skupine). Mladi raziskovalec je član programske skupine mentorja oziroma član raziskovalne skupine mentorja, če mentor ni v programski skupini.

Mladi raziskovalec, ki se usposablja za pridobitev doktorata znanosti v okviru štiriletnega doktorskega študijskega programa, lahko usposabljanje zaključi s pridobitvijo znanstvenega magisterija. Agencija v tem primeru financira usposabljanje mladega raziskovalca do največ dve leti in šest mesecev, vendar po tem mladi raziskovalec nima več pravice do nadaljnjega financiranja.

Mladim raziskovalcem s področja medicine, ki poleg doktorskega usposabljanja istočasno opravljajo tudi pripravništvo, sekundariat ali specializacijo, agencija lahko podaljša čas raziskovalnega usposabljanja tako, da se njihov program z zagovorom doktorata zaključi v devetih letih od vstopa v program mladih raziskovalcev (stari program) oziroma v osmih letih (novi program). Agencija v teh primerih polno financira program usposabljanja mladega raziskovalca največ štiri leta in šest mesecev (stari program) oziroma tri leta in šest mesecev (novi program), tako da se financiranje po posameznih letih razporedi, glede na čas izvajanja programa in že pridobljena javno finančna sredstva iz naslova pripravništva, sekundariata ali specializacije.

Agencija skrajša dobo financiranja, navedeno v prvi alinej prvega odstavka tega člena: za eno leto, če je mladi raziskovalec ob podpisu pogodbe vpisan v drugi letnik; za dve leti, če ima opravljene vse izpite na magistrskem študiju in odobren neposredni prehod na doktorski študij, če je vpisan v tretji letnik ali ima že zaključen magisterij; za tri leta, če je mladi raziskovalec vpisan v četrti letnik podiplomskega študija.

Agencija skrajša dobo financiranja, navedeno v drugi alinej prvega odstavka tega člena: za eno leto, če je mladi raziskovalec ob podpisu pogodbe vpisan v drugi letnik 3. stopnje bolonjskega študijskega programa in za dve leti, če je vpisan v tretji letnik 3. stopnje bolonjskega študijskega programa.

29. člen

Raziskovalna organizacija (v nadaljnjem besedilu: izvajalec) mora pred podpisom pogodbe o financiranju in usposabljanju mladega raziskovalca (v nadaljnjem besedilu: pogodba), vendar najkasneje do 20. septembra poslati agenciji naslednjo dokumentacijo:

 • okvirni program raziskovalnega usposabljanja,
 • dokazilo o diplomi oziroma potrdilo o zagovoru znanstvenega magisterija in
 • prilogo k diplomi, če se kandidat za mladega raziskovalca vpisuje v prvi letnik podiplomskega študija.

Če kandidat za mladega raziskovalca ni opravil dodiplomskega oziroma magistrskega študija v Republiki Sloveniji, mora raziskovalna organizacija pred podpisom pogodbe poslati še:

 • odločbo visokošolskega zavoda o priznavanju tujega izobraževanja za namen izobraževanja v Republiki Sloveniji in
 • pretvorbo povprečne ocene dodiplomskega študija glede na sistem ocenjevanja, ki se izvaja na visokošolskih zavodih  v Republiki Sloveniji, ki jo pripravi izvajalec usposabljanja, upoštevaje sistem ocenjevanja v tujini opravljenega izobraževanja.

30. člen

Okvirni program raziskovalnega usposabljanja kandidata za mladega raziskovalca je sestavljen iz raziskovalnega in študijskega programa. Raziskovalni program obsega:

 • izhodišče raziskovalne naloge mladega raziskovalca in njeno umestitev v raziskovalni program oziroma projekt raziskovalne skupine;
 • delovno hipotezo in metode dela;
 • cilje raziskave in predvidene rezultate s poudarkom na originalnem prispevku k znanosti.

Študijski program obsega:

 • program podiplomskega študija za pridobitev znanstvenega naziva, ki mora biti časovno opredeljen,
 • naziv univerze in fakultete podiplomskega študija za pridobitev znanstvenega naziva.

Okvirni program usposabljanja v raziskovalni skupini podpišejo: raziskovalni mentor, vodja raziskovalne skupine, poslovodni organ izvajalca in mladi raziskovalec.

31. člen

Agencija praviloma do 1. decembra tekočega leta sklene z izvajalcem in mladim raziskovalcem pogodbo, v kateri pogodbene stranke določijo medsebojne pravice in obveznosti. S pogodbo se lahko določi, da izvajalec krije določene stroške pri usposabljanju mladega raziskovalca.

Izvajalec mora vrniti podpisano pogodbo najkasneje v 15 dneh od prejema le-te. Pogodbi je dolžan priložiti pogodbo o zaposlitvi mladega raziskovalca in potrdilo o vpisu na podiplomski študij. Slednje ne velja za mlade raziskovalce z opravljenim magisterijem.

32. člen

Če uradna oseba ugotovi, da je potrebno katero od sestavin pogodbene dokumentacije dopolniti, obvesti izvajalca o pomanjkljivostih pogodbene dokumentacije in ga pozove, da jih dopolni.

Če izvajalec v 15 dneh po prejemu obvestila ne dopolni pogodbene dokumentacije, agencija odstopi od sklenitve pogodbe in o tem najkasneje v 8 dneh obvesti izvajalca.

 

 

VII. KRAJŠE OBLIKE USPOSABLJANJA MLADIH RAZISKOVALCEV V TUJINI

33. člen

Mladim raziskovalcem, katerih usposabljanje agencija že financira, se omogoči krajše usposabljanje v tujini v obliki študijskih projektov na tujih univerzah oziroma raziskovalnih inštitutih ali izvedbe eksperimentalnega dela doktorata, v prid kakovostnejšega usposabljanja in podiplomskega študija doma, in sicer do največ enega leta in pol.

V času krajšega usposabljanja mladega raziskovalca v tujini je izvajalec upravičen do polnega obroka sredstev, ki jih agencija namenja za usposabljanje mladih raziskovalcev, tudi v primeru, da je mladi raziskovalec, za čas bivanja v tujini, pridobil tujo štipendijo.

Izvajalec opiše potek usposabljanja mladega raziskovalca v tujini v letnem poročilu.

Zaradi krajšega usposabljanja v tujini se pogodbeni rok za izvedbo programa ne podaljša. Zagovor doktorata mora biti opravljen v Republiki Sloveniji. Zagovor doktorata je izjemoma možen tudi v tujini, v primeru, če je pri doktoratu sodeloval tuj somentor in je odločitev o zagovoru doktorata v tujini bila sprejeta v soglasju z vsemi udeleženci.

VIII. SPREMLJANJE USPOSABLJANJA MLADIH RAZISKOVALCEV

34. člen  

Izvajalec mora poročati o usposabljanju mladega raziskovalca v rokih navedenih v pogodbi in v ta namen poslati agenciji letna poročila in zaključno poročilo v skladu z navodilom za pripravo letnega in zaključnega poročila o usposabljanju mladega raziskovalca, ki ga agencija objavi na svoji spletni strani. Skladno s pogodbenim rokom je izvajalec dolžan poslati agenciji tudi sklep senata ustrezne fakultete o odobritvi neposrednega prehoda na doktorski študij.

Pred zaključkom usposabljanja se mora mladi raziskovalec udeležiti seminarja s področja podjetništva. Seminar lahko organizira visokošolska organizacija, ki ima v svojem programu primerne vsebine in ustrezne predavatelje, ali pa ga organizira izvajalec usposabljanja ob sodelovanju s strokovnjaki iz drugih visokošolskih zavodov in gospodarstva. Seminar ne sme biti krajši od 5 šolskih ur. Potrdilo o udeležbi na seminarju mora biti priloženo zaključnemu poročilu iz prejšnjega odstavka.

 

Če poročila niso posredovana do rokov, določenih v pogodbi, lahko agencija za čas zamude ne izplača sredstev po pogodbi. Če sklep senata ustrezne fakultete o odobritvi neposrednega prehoda na doktorski študij ni posredovan do roka, določenega v pogodbi, agencija zadrži plačilo sredstev za največ šest mesecev. Če je v roku šestih mesecev sklep senata dostavljen agenciji, ta poračuna zadržana sredstva, v nasprotnem primeru odstopi od pogodbe.

35. člen

Izvajalec je najkasneje do desetega v mesecu dolžan sporočiti agenciji spremembe v zvezi z usposabljanjem mladega raziskovalca, ki se nanašajo na spremembo oziroma prekinitev zaposlitve, ter na upravičeno odsotnost nad 30 delovnih dni skupaj, kot je starševski dopust ali daljša bolezenska odsotnost, za katere izvajalec pridobi javno finančna sredstva. Agencija vzpostavi mirovanje statusa mladega raziskovalca tudi, če je podlaga za vzpostavitev mirovanja v drugem zakonu. Za čas upravičene odsotnosti agencija začasno prekine financiranje in podaljša usposabljanje za čas mirovanja pogodbenih obveznosti.

V primeru prekinitve oziroma spremembe zaposlitve mladega raziskovalca, agencija ustavi izplačevanje sredstev. Nadaljevanje financiranja usposabljanja mladega raziskovalca je vezano na pozitivno mnenje ustreznega telesa agencije.

36. člen

Izvajalec lahko predlaga zamenjavo mentorja v primeru zamenjave delovnega razmerja mentorja, upokojitve, smrti mentorja oziroma enoletne dokumentirane odsotnosti mentorja.

Mentor mora izpolnjevati pogoje iz 13. in 14. člena tega pravilnika, razen določbe pete alinee 13. člena tega pravilnika.

O zamenjavi mentorja iz drugih pisno utemeljenih razlogov odloča Upravni odbor agencije na predlog Znanstvenega sveta agencije.

37. člen

Sredstva agencije se smejo uporabljati le za namene in v razmerjih, kot to izhaja iz tega pravilnika, pogodbe in navodila o porabi sredstev za usposabljanje mladih raziskovalcev.

Izvajalec je dolžan omogočiti agenciji vpogled v porabo sredstev, ki jih prejema na podlagi pogodbe.

V pogodbi se navede ime odgovorne osebe za skrbnika pogodbenih določil.

38. člen

V primeru neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti je izvajalec dolžan o tem takoj poročati agenciji. Agencija lahko začasno ali v celoti prekine financiranje oziroma odstopi od pogodbe.

Prekinitev usposabljanja na zahtevo izvajalca ali na željo mladega raziskovalca v prvih treh mesecih financiranja nima finančnih posledic za podpisnika pogodbe razen, če agencija ugotovi nenamensko porabo sredstev.

Odgovornost izvajalca in mladega raziskovalca v primeru prekinitve usposabljanja po preteku treh mesecev, se opredeli v pogodbi.

Če agencija odstopi od pogodbe zaradi nenamenske porabe sredstev, je izvajalec dolžan izplačana sredstva vrniti v realni vrednosti, v roku, ki ga določi agencija.

Če namen in cilj programa usposabljanja (zagovor doktorata) nista dosežena v pogodbenem roku oziroma roku podaljšanem za 6 mesecev brez zagotovila finančnih sredstev agencije, je izvajalec dolžan vrniti 10% izplačanih sredstev oziroma v primeru, ko je mladi raziskovalec dopolnilno zaposlen, 20% izplačanih sredstev. Izvajalec ima v obeh primerih pravico uveljaviti regresni zahtevek v višini 5 % izplačanih sredstev proti mlademu raziskovalcu. V izjemnih, posebej obrazloženih primerih, lahko rok za dokončanje pogodbenih obveznosti Znanstveni svet agencije podaljša, vendar največ za šest mesecev.

39. člen

Če mladi raziskovalec uspešno zaključi usposabljanje (zagovor doktorata) pred iztekom pogodbenega roka, se mu za čas, ki preostane do izteka pogodbe, lahko podeli nagrada, ki predstavlja 30% višine sredstev, ki jih agencija namenja za bruto plačo mladega raziskovalca, za vsak predčasno končani mesec usposabljanja, vendar največ za dvanajst mesecev.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

40. člen

Za mlade raziskovalce, ki so bili sprejeti na usposabljanje pred uveljavitvijo tega pravilnika, se financiranje usposabljanja izpelje v skladu s predpisi, ki so veljali ob sklenitvi pogodbe, razen določil 33. člena, 34. člena, 35. člena, 36. člena in četrtega in petega odstavka 38. člena tega pravilnika. Določilo drugega odstavka 34. člena velja za mlade raziskovalce, ki bodo sprejeti v usposabljanje skladno z določili tega pravilnika.

V primeru, da mladi raziskovalec opravi magistrsko usposabljanje z zagovorom magisterija do izteka pogodbenega roka (v 2 letih in 6 mesecih), ima možnost takojšne obravnave prijave za nadaljevanje usposabljanja do doktorata, vendar je doba financiranja za nadaljevanje usposabljanja do doktorata največ dve leti.

Če mladi raziskovalec, ki mu je bilo odobreno magistrsko usposabljanje, pred iztekom pogodbenega roka pridobi sklep senata za direktni prehod na doktorski študij, je skupna doba njegovega financiranja največ 4 leta in šest mesecev.

41. člen

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o usposabljanju in financiranju mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah (Uradni list RS, št. 12/05 in 49/05).

42. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.