Iskanje    Kazalo    Novo    O agenciji    e-pošta   
 
   
Domov
 > Mladi raziskovalci > Normativni akti
Mladi raziskovalci
Normativni akti
      

Pravilnik je bil v veljavi do 18.5.2005. Od 19.5.2005 velja dopolnjeni in spremenjeni pravilnik.
 


Na podlagi 43. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/02) ter 16. in 35. člena Sklepa Vlade Republike Slovenije o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03) po predhodnem soglasju ministra za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo številka 011-01-20/2004/1 z dne 10.01.2005, je Upravni odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na 8.seji, dne 10.01.2005 in 11.01.2005 sprejel

Pravilnik o usposabljanju in financiranju mladih raziskovalcev v gospodarstvu - v veljavi do 18.5.2005

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ta pravilnik določa obliko raziskovalno-razvojnega usposabljanja in podiplomskega študija ter način vključevanja mladih raziskovalcev v gospodarske organizacije, pogoje za vključitev v usposabljanje, postopek za izbor prijav, financiranje ter način spremljanja usposabljanja (v nadaljnjem besedilu: usposabljanje).

Postopek obravnavanja prijav poteka skladno s predpisi, ki urejajo dodeljevanje sredstev državnih pomoči, subvencij, posojil in drugih oblik sofinanciranja, razen če je s tem pravilnikom drugače določeno.
 

2. člen

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija) in Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (v nadaljnjem besedilu: financerja) skupaj financirata usposabljanje mladih raziskovalcev iz gospodarstva z namenom, da se vzpostavijo in širijo raziskovalno-razvojne skupine pri pravnih osebah, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo.

Agencija je pooblaščena za sprejem sklepa o višini subvencije za usposabljanje mladih raziskovalcev in vodenje celotnega postopka.
 

3. člen

Sredstva za usposabljanje mladih raziskovalcev iz državnega proračuna se dodelijo na podlagi javnega razpisa.
 

4. člen

V tem pravilniku uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
 

5. člen

Na javni razpis prijavi kandidate pravna oseba, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo skladno z veljavnim zakonom, ki ureja gospodarske družbe, tehnološki center ali regionalna razvojna agencija (v nadaljnjem besedilu: prijavitelj). Prijavitelj mora biti vpisan v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti, ki jo vodi agencija.

Prijavitelj iz prvega odstavka tega člena lahko prijavi na javni razpis kandidata za mladega raziskovalca (v nadaljnjem besedilu: kandidat), samo če izpolnjuje naslednje pogoje:

 • je državljan Republike Slovenije;
 • je tuj državljan, ki ima pravico do izobraževanja pod enakimi pogoji kot državljan Republike Slovenije;
 • ima najmanj univerzitetno izobrazbo;
 • ima povprečno študijsko oceno vseh izpitov in vaj (brez diplome) na dodiplomskem študiju najmanj 8,00; če je kandidat že vpisan na podiplomski študij ali ima zaključen magisterij povprečna ocena dodiplomskega študija ni pomembna;
 • je star do vključno 30 let (upošteva se letnica rojstva); če je kandidat brez finančne podpore financerjev že opravil študijski program za pridobitev magisterija, pa je starost kandidata lahko 32 let.

Če je kandidat izkoristil porodniški oziroma starševski dopust - pri čemer se za enega otroka upošteva 1 leto - se starostna meja dvigne nad 30 let, za čas dejansko izrabljenega dopusta. Enako velja za daljšo dokumentirano (v skupnem trajanju nad 6 mesecev) bolezensko odsotnost kandidata. Kandidati, ki so že bili financirani v programu mladih raziskovalcev, pa so pogodbo predčasno prekinili ali programa usposabljanja niso izpolnili v pogodbenem roku, ne morejo kandidirati na razpis.
 

6. člen

Sredstva za usposabljanje se dodelijo za določen čas, in sicer za doktorat znanosti do največ štiri leta in šest mesecev.

Mladi raziskovalec, ki se usposablja za pridobitev doktorata znanosti, lahko usposabljanje zaključi s pridobitvijo magisterija. Financerja v tem primeru financirata usposabljanje mladega raziskovalca do največ dve leti in šest mesecev, vendar po tem, mladi raziskovalec nima več pravice do nadaljnjega financiranja.

Financerja skrajšata dobo financiranja, navedeno v prvem odstavku tega člena, za eno leto, če je kandidat že vpisan v drugi letnik podiplomskega študija oziroma za dve leti, če je že zaključil drugi letnik ali če ima že zaključen magisterij.
 

7. člen

Financerja pooblastita javna uslužbenca, ki sta pri financerjih zadolžena za mlade raziskovalce iz gospodarstva (v nadaljnjem besedilu: uradna oseba) za opravljanje nadzora nad porabo dodeljenih sredstev.
 

8. člen

Financerja skupaj imenujeta komisijo za ocenjevanje mladih raziskovalcev iz gospodarstva (v nadaljnjem besedilu: komisija), ki predstavlja strokovno posvetovalno in ekspertno telo obeh financerjev.

Komisija ima osem članov in je sestavljena tako, da so enakovredno zastopani predstavniki znanstvenih področij in gospodarstva. Agencija imenuje štiri člane komisije z naravoslovno- matematičnega, tehniškega, biotehniškega in družboslovnega področja, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, pa štiri člane. Predsednik in člani komisije so imenovani za dobo štirih let, tako da se pri prvem imenovanju za štiri člane komisije določi mandat dveh let, za ostale pa štiri leta. Najmanj štirje člani komisije sedanjega sestava, ostanejo zaradi kontinuitete, še naprej člani komisije.

Komisija pripravi predlog smernic za javni razpis za financiranje mladih raziskovalcev iz 5. člena tega pravilnika ter sodeluje pri vsebinskih in metodoloških vprašanjih vezanih na financiranje mladih raziskovalcev.

Delo komisije določa poslovnik, ki ga sprejme komisija po predhodnem soglasju financerjev.
 

II. JAVNI RAZPIS

9. člen

Financerja objavita javni razpis za financiranje usposabljanja mladih raziskovalcev (v nadaljnjem besedilu: razpis) enkrat letno v Uradnem listu RS, praviloma do 31. marca tekočega leta.
 

10. člen

Razpis mora vsebovati:

 1. celotno ime in naslov obeh financerjev;
 2. pravno podlago za izvedbo razpisa;
 3. predmet razpisa;
 4. pogoje za kandidiranje na razpisu;
 5. merila za ocenjevanje prijav iz 19., 20., 21., 22. in 23. člena tega pravilnika;
 6. orientacijsko vrednost sredstev za izvedbo programa v tekočem letu;
 7. obliko, rok in način oddaje prijav;
 8. datum odpiranja prijav;
 9. rok, v katerem bo prijavitelj obveščen o izbiri in financiranju;
 10. kraj, čas in osebo pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo. Sestavine razpisa s celotno razpisno dokumentacijo iz prejšnjega odstavka so dostopne tudi na spletni strani agencije.
   

11. člen

Prijava na razpis se vloži neposredno pri agenciji ali po pošti in na predpisanem obrazcu.

Za pravočasno vloženo se šteje prijava, ki je prispela na agencijo, ne glede na vrsto prenosa pošiljke, najkasneje zadnji dan razpisnega roka in do ure, določene z razpisom.

Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo prijave, in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile vložene.

Nepravočasno prispele in nepravilno opremljene prijave, financerja zavržeta s sklepom in prijave vrneta prijavitelju.
 

12. člen

Prijavitelj mora predložiti k prijavi na razpis:

 • okvirni program raziskovalnega usposabljanja mladega raziskovalca na razvojno-raziskovalnih projektih prijavitelja;
 • seznam opravljenih raziskovalno-razvojnih projektov prijavitelja v zadnjih petih letih;
 • pregled projektov raziskovalne skupine prijavitelja v izvajanju, relevantnih za program usposabljanja kandidata in za razvoj prijavitelja;
 • razvojni program organizacije;
 • dokazilo o državljanstvu;
 • dokazilo o izobrazbi (diplomo) oziroma izjavo, da bo kandidat diplomiral do vključno 15. septembra s tem, da mora biti diploma predložena agenciji najkasneje do 16. septembra tekočega leta;
 • dokazilo o povprečni oceni dodiplomskega študija oziroma potrdilo o vpisu na podiplomski študij s seznamom opravljenih izpitov ali potrdilo o magisteriju;
 • pisno izjavo prijavitelja, da bo kandidata v času usposabljanja razbremenil delovnih dolžnosti, ki niso v funkciji raziskovalno-razvojnega dela in podiplomskega študija;
 • pisno izjavo kandidata, da se lahko osebni podatki, navedeni v prijavi, uporabijo za evidence oziroma sezname, določene s tem pravilnikom.
   

13. člen

Okvirni program raziskovalnega usposabljanja kandidata za mladega raziskovalca je sestavljen iz raziskovalnega in študijskega programa.

Raziskovalni program obsega:

 • izhodišče raziskovalne naloge mladega raziskovalca in njeno umestitev v raziskovalno razvojni projekt prijavitelja ;
 • delovno hipotezo in metode dela;
 • cilje raziskave in predvidene rezultate.

Študijski program mora biti časovno opredeljen.

Program podpišejo raziskovalni mentor, vodja raziskovalne skupine, poslovodni organ prijavitelja in kandidat.
 

14. člen

V seznamu raziskovalno-razvojnih projektov mora biti označen projekt, na katerem dela mentor in bo tja vključen tudi mladi raziskovalec. Seznam projektov podpiše tudi vodja raziskovalne skupine.
 

15. člen

Uradna oseba označi na vsakem prejetem prijavnem obrazcu zaporedno številko in datum prejema prijave na razpis. Kopijo potrjenega obrazca o prijavi kandidata se vrne prijavitelju v 15 dneh od odpiranja prijav.

Odpiranje prijav vodi komisija za odpiranje prijav, ki jo imenuje direktor agencije. Komisija za odpiranje prijav vodi zapisnik o odpiranju prijav, ki vsebuje predvsem:

 1. naslov, prostor in čas odpiranja prijav;
 2. predmet razpisa;
 3. imena navzočih predstavnikov komisije za odpiranje prijav;
 4. ime oziroma naziv prijaviteljev prijav po vrstnem redu odpiranja prijav;
 5. ugotovitve o popolnosti prijav;
 6. navedbo tistih prijaviteljev, ki niso dostavili popolne prijave.

Na odpiranju komisija za odpiranje prijav ugotavlja popolnost prijav glede na to ali so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti (formalna popolnost prijav).

Zapisnik podpišejo predsednik in člani komisije za odpiranje prijav.
 

16. člen

Če je prijava pomanjkljiva, komisija za odpiranje prijav o tem pisno obvesti prijavitelja in ga pozove, da jo v roku 8 dni dopolni.

Nepopolne prijave, ki jih prijavitelj v roku iz prejšnjega odstavka ne dopolni, se zavržejo. Predložena dokumentacija se vrne prijavitelju.
 

17. člen

V postopku izbora so upoštevane samo prijave, ki so pravočasno oddane v razpisnem roku in imajo vse elemente, zahtevane z razpisno dokumentacijo.
 

III. OCENJEVANJE

18. člen

Pravočasne in popolne prijave pošlje uradna oseba komisiji. Vsaki prijavi priloži obrazec ocenjevalnega lista in priloge, ki so njegov sestavni del, in sicer: kvantitativno analizo uspešnosti raziskovalne skupine, prikaz uspešnosti usposabljanja mladih raziskovalcev pri posameznem mentorju in reference mentorja.

Komisija ocenjuje:

 • ustreznost mentorja;
 • ustreznost raziskovalne skupine;
 • ustreznost kandidata;
 • program usposabljanja;
 • ustreznost prijavitelja.

Komisija pripravi oceno za vsako prijavo posebej, nato pa še predlog prioritetne liste vseh prijav, ki jih je ocenjevala.
 

19. člen

Ustreznost mentorja se oceni z vidika mednarodnih znanstvenih referenc in njegove uspešnosti pri prenosu znanja in dosedanjem usposabljanju mladih raziskovalcev.

Mentor mora:

 • imeti doktorat znanosti;
 • izpolnjevati pogoje za vodjo temeljnega raziskovalnega projekta ali imeti najmanj en podeljen patent v zadnjih desetih letih;
 • biti v delovnem razmerju v raziskovalni skupini prijavitelja; če mentor ni v delovnem razmerju pri prijavitelju, to ni izključitveni pogoj, se pa upošteva pri določitvi prioritetne liste mladih raziskovalcev;
 • sodelovati v raziskovalnem programu ali vsaj enem raziskovalno-razvojnem projektu, ki ga sofinancirata financerja in dokazati uspešno sodelovanje z uporabniki v zadnjih petih letih.

Mentor ne more usposabljati več kot tri mlade raziskovalce hkrati (upoštevajo se tudi mladi raziskovalci, ki jim status miruje oziroma tisti, ki jim je pogodba iztekla, niso pa še uspešno zaključili programa).

Mentor se mora zavezati, da bo mlademu raziskovalcu na razpolago najmanj dve uri tedensko za usmerjanje in pomoč pri njegovem raziskovalnem delu.
 

20. člen

Ustreznost raziskovalne skupine prijavitelja, kjer bo usposabljanje potekalo se oceni na podlagi:

 • znanstvene odličnosti raziskovalne skupine (glede na kazalce znanstvene uspešnosti) inovativnosti in njenega pomena za razvoj področja;
 • povezanosti raziskovalne skupine z uporabniki;
 • rezultatov raziskovalne skupine pri dosedanjem usposabljanju mladih raziskovalcev;
 • ocene kadrovskih potreb in razvojnih možnosti področja.
   

21. člen

Ustreznost kandidata se oceni z vidika uspešnosti dodiplomskega oziroma podiplomskega študija, starosti kandidata, prejetih nagradah in priznanjih in morebitnih raziskovalnih rezultatov.
 

22. člen

Program usposabljanja se oceni z vidika zahtevnosti programa, njegove zasnove in relevance pomembne za gospodarstvo.
 

23. člen

Ustreznost prijavitelja se oceni na podlagi: - raziskovalno-razvojne usmeritve prijavitelja; - razvojnih možnosti in kadrovskih potreb; - njegove bonitete (pozitivnega poslovanja).
 

IV. ODLOČANJE

24. člen

Dokončno listo za financiranje raziskovalnega usposabljanja in podiplomskega študija mladih raziskovalcev iz gospodarstva sprejmeta oba financerja s sklepom. Na strani agencije je to upravni odbor agencije, na strani Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, pa minister. V obrazložitvi sklepa se navedejo razlogi za sprejeto odločitev.
 

25. člen

Agencija v roku, ki je naveden v objavi javnega razpisa, obvesti vse prijavitelje o sprejetih kandidatih na mesta mladih raziskovalcev.

Obvestilo vsebuje podatke o:

 • upravičencu do financiranja;
 • mentorju in področju usposabljanja;
 • cenovni kategoriji;
 • začetku in predvidenem trajanju usposabljanja;
 • šifri raziskovalne skupine.

Prijavitelje, katerih prijave niso bile izbrane, se obvesti o odločitvi s sklepom. V obvestilu se navedejo razlogi za sprejeto odločitev.
 

26. člen

Prijavitelj ima v 8 dneh od prejema sklepa, pravico vložiti pritožbo. Prijavitelj mora v pritožbi natančno opredeliti razloge, zaradi katerih vlaga pritožbo. Predmet pritožbe ne morejo biti pogoji in merila za ocenjevanje.

Financerja imenujeta komisijo, ki pripravi predlog sklepa o rešitvi pritožb. Direktor agencije pošlje predlog sklepa upravnemu odboru agencije in Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo v sprejem.

Financerja odločita o pritožbah v roku 30 dni od dneva prejema pritožbe. V obrazložitvi sklepa se navedejo razlogi za sprejeto odločitev. Odločitev je dokončna.

Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji.

Po sprejetem sklepu o rešitvi pritožb agencija objavi sprejeto listo mladih raziskovalcev na spletni strani agencije.
 

V. IZVAJANJE FINANCIRANJA

27. člen

Financerja skleneta s prijaviteljem programa usposabljanja mladega raziskovalca (v nadaljnjem besedilu: izvajalec) pogodbo o financiranju usposabljanja mladega raziskovalca, v kateri pogodbeni stranki določita medsebojne pravice in obveznosti. S pogodbo se lahko določi, da izvajalec krije določene stroške pri usposabljanju mladega raziskovalca. Izvajalec lahko v okviru danih možnosti in izpolnjevanju vseh pogojev izbere datum začetka financiranja.

Izvajalec mora vrniti podpisano pogodbo najkasneje v 15 dneh od prejema le-te. Pogodbi je dolžan priložiti pogodbo o zaposlitvi mladega raziskovalca in potrdilo o vpisu na podiplomski študij. Slednje ne velja za mlade raziskovalce z opravljenim magisterijem.
 

28. člen

Če uradna oseba ugotovi, da je treba katero od sestavin pogodbene dokumentacije dopolniti, obvesti izvajalca o pomanjkljivostih pogodbene dokumentacije in ga pozove, da jih odpravi.

Če izvajalec v 15 dneh po prejemu obvestila ne dopolni pogodbene dokumentacije, financerja odstopita od sklenitve pogodbe in o tem najkasneje v 8 dneh obvestita izvajalca.
 

VI. KRAJŠE OBLIKE USPOSABLJANJA MLADIH RAZISKOVALCEV V TUJINI

29. člen

Mladim raziskovalcem, katerih usposabljanje financerja že financirata, se omogoči krajše usposabljanje v tujini v obliki študijskih projektov na tujih univerzah oziroma raziskovalnih inštitutih ali izvedbe eksperimentalnega dela doktorata, v prid kakovostnejšega usposabljanja in podiplomskega študija doma, in sicer do največ enega leta in pol. Izvajalec opiše potek usposabljanja mladega raziskovalca v tujini, v letnem poročilu.

V času krajšega usposabljanja v tujini je izvajalec upravičen do polnega obroka sredstev, ki jih financerja namenjata za usposabljanje mladih raziskovalcev, tudi v primeru, da je mladi raziskovalec, za čas bivanja v tujini, pridobil tujo štipendijo.

Zaradi krajšega usposabljanja v tujini se pogodbeni rok za izvedbo programa ne podaljša, zagovor doktorata pa mora biti opravljen v Republiki Sloveniji.
 

VII. SPREMLJANJE USPOSABLJANJA MLADIH RAZISKOVALCEV

30. člen

Izvajalec mora poročati o usposabljanju mladega raziskovalca v roku, ki je naveden v pogodbi in v ta namen poslati agenciji letno oziroma zaključno poročilo v skladu z Navodilom za pripravo letnega in zaključnega poročila o usposabljanju mladega raziskovalca, ki ga agencija objavi na spletni strani. Agencija o zadevah, navedenih v tem odstavku, sproti obvesti Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.

Izvajalec mora, doktorsko disertacijo mladega raziskovalca objaviti v elektronski obliki na SICRISU.

Finančni obračun ob zaključku usposabljanja mora biti poslan agenciji najkasneje v roku enega meseca od izplačila zadnjega obroka.

Če poročilo in finančni obračun nista posredovana do roka, določenega v pogodbi, lahko financerja za čas zamude ne izplačata tekočega mesečnega obroka sredstev po pogodbi.

Mladi raziskovalec mora v Republiki Sloveniji sprejeti pridobljeni izobrazbi ustrezno zaposlitev za enak čas kot je trajalo financiranje usposabljanja. V nasprotnem primeru mora vrniti 5% izplačanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. V primeru, da je mlademu raziskovalcu, takoj po zagovoru doktorata, odobren podoktorski projekt v tujini, se obveznost iz prvega stavka tega odstavka prestavi za čas odobrenega podoktorskega projekta.

Obveznosti mladega raziskovalca iz prejšnjega odstavka se podrobneje uredijo v pogodbi iz 27. člena tega pravilnika.
 

31. člen

Izvajalec je najkasneje do desetega v mesecu dolžan sporočiti agenciji spremembe v zvezi z usposabljanjem mladega raziskovalca, ki se nanašajo na spremembo oziroma prekinitev zaposlitve, ter na upravičeno odsotnost nad 30 dni skupaj, kot je porodniški dopust ali daljša bolezenska odsotnost, za katere izvajalec pridobi javno finančna sredstva.

V primeru prekinitve oziroma spremembe zaposlitve, se izplačevanje sredstev v celoti prekine. Za čas upravičene odsotnosti pa financerja prekineta financiranje in podaljšata program usposabljanja za čas mirovanja pogodbenih obveznosti.
 

32. člen

Izvajalec lahko predlaga zamenjavo mentorja le v primeru zamenjave delovnega razmerja mentorja, upokojitve ali smrti mentorja.
 

33. člen

Sredstva financerjev se smejo uporabljati le za namene in v razmerjih kot to izhaja iz tega pravilnika, pogodbe in Navodila o porabi sredstev za usposabljanje mladih raziskovalcev.

Izvajalec je dolžan omogočiti financerjema vpogled v porabo sredstev, ki jih prejema na podlagi pogodbe.

V pogodbi se navedeta odgovorni osebi za skrbnika pogodbenih določil. Skrbnik pogodbe, ki je določen s strani Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, je odgovoren za izvedbo plačil in nadzor nad porabo sredstev, ki jih zagotavlja ministrstvo.
 

34. člen

V primeru neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti je izvajalec dolžan o tem takoj poročati financerjema. Financerja lahko začasno ustavita ali prekineta financiranje oziroma odstopita od pogodbe.

Prekinitev usposabljanja na zahtevo izvajalca ali na željo mladega raziskovalca, v prvih šestih mesecih financiranja nima finančnih posledic za podpisnika pogodbe, razen, če financerja ugotovita nenamensko porabo sredstev.

Odgovornost izvajalca v primeru prekinitve usposabljanja po preteku 6 mesecev financiranja se opredeli v pogodbi o financiranju usposabljanja mladega raziskovalca.

Če financerja odstopita od pogodbe zaradi nenamenske porabe sredstev, je izvajalec dolžan izplačana sredstva vrniti, skupaj z zakonitimi obrestmi, v roku, ki ga določita financerja.

Če namen in cilj programa usposabljanja (zagovor doktorata) nista dosežena v pogodbenem roku oziroma roku podaljšanem za 6 mesecev brez zagotovila finančnih sredstev financerjev, sta izvajalec in mladi raziskovalec dolžna vrniti 5% izplačanih sredstev.
 

35. člen

Če mladi raziskovalec uspešno zaključi usposabljanje (zagovor doktorata) pred iztekom pogodbenega roka, se mu za čas, ki preostane do izteka pogodbe, lahko podeli nagrada, ki predstavlja 30% višine sredstev, ki jih financerja namenjata za bruto plačo (brez prispevkov) mladega raziskovalca, za vsak predčasno končani mesec usposabljanja, vendar največ za dvanajst mesecev.

Raziskovalni skupini organizacije, kjer je potekalo usposabljanje mladega raziskovalca, ki je program usposabljanja predčasno zaključil, se uspeh upošteva pri novih nastavitvah mladih raziskovalcev.
 

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

36. člen

Za mlade raziskovalce, ki so bili sprejeti na usposabljanje pred uveljavitvijo tega pravilnika, se financiranje usposabljanja izpelje v skladu s pravili, ki so veljali ob sklenitvi pogodbe. V primeru, da mladi raziskovalec opravi magistrsko usposabljanje z zagovorom magisterija do izteka pogodbenega roka (v dveh letih in šestih mesecih), ima možnost takojšne obravnave prijave za nadaljevanje usposabljanja do doktorata, vendar je doba financiranja za nadaljevanje usposabljanja do doktorata največ dve leti. Če mladi raziskovalec, ki mu je bilo odobreno magistrsko usposabljanje, pred iztekom pogodbenega roka pridobi sklep senata za direktni prehod na doktorski študij, je njegova skupna doba financiranja največ štiri leta in šest mesecev.
 

37. člen

Pogoj iz prvega odstavka 5. člena tega pravilnika, da mora biti prijavitelj vpisan v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti, ki jo vodi agencija, se začne uporabljati z razpisom v letu 2006. 38. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 011-01-11/2005/1 Ljubljana, dne 11.01.2005 EVA 2004-1647-0009

prof. dr. Niko Toš
Predsednik Upravnega odbora

 
Objavljeno v Uradnem listu RS, št. 12/05 z dne 10.2.2005.

Stran ureja: Ana Jakopin Datum: 10.02.2005