Mladi raziskovalci

Normativni akti

      

Na podlagi 43. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-uradno prečiščeno besedilo, 61/06 ­ ZDru-1 in 112/07), 16. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03) in po predhodnem soglasju ministra za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo št. 0071-10/2009-4 z dne 2.10.2009 je Upravni odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na  27. dopisni  seji dne 8.10.2009 sprejel

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o usposabljanju in financiranju mladih raziskovalcev v gospodarstvu  

 

1. člen 

V Pravilniku o usposabljanju in financiranju mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah (Uradni list RS, št. 24/06, 5/07, 39/07, 23/09 in 68/09) se v drugi alineji 13. člena za vejico doda besedilo "ki ga (so)financira agencija,".

2. člen

V tretjem odstavku 25. člena se drugi stavek spremeni tako, da se glasi: "Enako velja za daljšo, več kot šestmesečno, dokumentirano bolezensko odsotnost kandidata.".

 3. člen 

Besedilo 29. člena se spremeni tako, da se glasi:

Raziskovalna organizacija (v nadaljnjem besedilu: izvajalec) mora pred podpisom pogodbe o financiranju in usposabljanju mladega raziskovalca (v nadaljnjem besedilu: pogodba), vendar najkasneje do 20. septembra poslati agenciji naslednjo dokumentacijo:

  • okvirni program raziskovalnega usposabljanja,
  • dokazilo o diplomi oziroma potrdilo o zagovoru znanstvenega magisterija in
  • prilogo k diplomi, če se kandidat za mladega raziskovalca vpisuje v prvi letnik podiplomskega študija

Če kandidat za mladega raziskovalca ni opravil dodiplomskega oziroma magistrskega študija v Republiki Sloveniji, mora raziskovalna organizacija pred podpisom pogodbe poslati še:

  • odločbo visokošolskega zavoda o priznavanju tujega izobraževanja za namen izobraževanja v Republiki Slovenije in
  • pretvorbo povprečne ocene dodiplomskega študija glede na sistem ocenjevanja, ki se izvaja na visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji, ki jo pripravi izvajalec usposabljanja, upoštevaje sistem ocenjevanja v tujini opravljenega izobraževanja.

4. člen 

Peti odstavek  38. člena se spremeni tako, da se glasi:

"Če namen in cilj programa usposabljanja (zagovor doktorata) nista dosežena v pogodbenem roku oziroma roku podaljšanem za 6 mesecev brez zagotovila finančnih sredstev agencije, je izvajalec dolžan vrniti 10 % izplačanih sredstev oziroma v primeru, ko je mladi raziskovalec dopolnilno zaposlen, 20 % izplačanih sredstev. Izvajalec ima v obeh primerih pravico uveljaviti regresni zahtevek v višini 5 % izplačanih sredstev proti mlademu raziskovalcu. V izjemnih, posebej obrazloženih primerih, lahko rok za dokončanje pogodbenih obveznosti Znanstveni svet agencije podaljša, vendar največ za šest mesecev. 

5. člen 

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

  

Št.: 007-28/2009-1
Ljubljana, dne 8.10.2009
EVA  2009-1647-0011

dr. Peter Venturini
predsednik Upravnega odbora ARRS