Iskanje    Kazalo    Novo    O agenciji    e-pošta   
 
   
Domov
 > Mladi raziskovalci > Normativni akti
Mladi raziskovalci
Normativni akti
      

Na podlagi 12. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-UPB1, 61/06 ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12-ZPOP-1A), Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09-uradno prečiščeno besedilo in naslednji, v nadaljevanju: ZSJPS), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 - ZPIZ-2, 104/12 - ZIPRS1314, 105/12, 8/13, 25/13 - odl. US, 46/13 - ZIPRS1314-A, 47/13 - ZOPRZUJF, 56/13 - ZŠtip-1, 63/13 - ZOsn-I, 63/13 - ZJAKRS-A, 63/13 - ZIUPTDSV, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 101/13 - ZIPRS1415, 107/13 - Odl. US, 101/13 - ZdavNepr, 32/14 - ZVV-D, 55/14, 85/14, 95/14, 16/15 - odl. US, 24/15 - odl. US, 57/15), Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12, 15/14 in 103/15, v nadaljevanju: Uredba), se objavi

Višina sredstev za usposabljanje mladih raziskovalcev za leto 2016

 1. Višina in razmerje sredstev za financiranje podiplomskega študija in raziskovalnega usposabljanja mladih raziskovalcev znaša:
 • od 1. 1. 2016 do 31. 8. 2016:

Cenovna
kategorija
Plača Prispevki
delodajalca
Stroški materiala
in storitev
Skupaj
A 1.459,62 237,92 475,21 2.172,75
B 1.459,62 237,92 670,60 2.368,14
C 1.459,62 237,92 891,65 2.589,19
D 1.459,62 237,92 1.115,18 2.812,72
E 1.459,62 237,92 1.328,78 3.026,32
F 1.459,62 237,92 1.543,21 3.240,75

V izračunu višine sredstev za usposabljanje mladih raziskovalcev so upoštevani naslednji parametri:

 • osnovna plača mladega raziskovalca (podiplomca) v višini 1.360,49 EUR (30. plačni razred);
 • osnovna plača mladega raziskovalca na enovitem doktorskem študiju (po prejemu sklepa senata in opravljenih vseh obveznostih na magistrskem študiju, razen magistrske naloge, oz. opravljenih vseh obveznosti prvega in drugega letnika ter odobreni temi doktorske disertacije) višini 1.414,10 EUR (31. plačni razred);
 • zakonske obveznosti 16,10 % oz. za zaposlene za določen čas po 12. 4. 2013 16,34 %. Povprečna višina zakonskih obveznosti znaša 16,30 % (izračunana je na podlagi razmerja med vključenimi mladimi raziskovalci pred 12. 4. 2013 in vključenimi po 12. 4. 2013, na dan 22.6.2016, ki znaša: 16,99 proti 83,01)
 • mentorski dodatek v višini 70,34 EUR ter
 • materialni stroški in stroški storitev v višini 58,44 odstotkov glede na višino, določeno za posamezno cenovno kategorijo v letu 2016. Znižanje je skladno z ugotovljeno deflacijo v letu 2015 (-0,5 %).
 • od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2016

Cenovna kategorija Plača Prispevki delodajalca Stroški materiala in storitev Skupaj
A 1.473,16 240,13 475,21 2.188,50
B 1.473,16 240,13 670,60 2.383,89
C 1.473,16 240,13 891,65 2.604,94
D 1.473,16 240,13 1.115,18 2.828,47
E 1.473,16 240,13 1.328,78 3.042,07
F 1.473,16 240,13 1.543,21 3.256,50

V izračunu višine sredstev za usposabljanje mladih raziskovalcev so upoštevani naslednji parametri:

 • osnovna plača mladega raziskovalca (podiplomca) v višini 1.373,40 EUR (30. plačni razred);
 • osnovna plača mladega raziskovalca na enovitem doktorskem študiju (po prejemu sklepa senata in opravljenih vseh obveznostih na magistrskem študiju, razen magistrske naloge, oz. opravljenih vseh obveznosti prvega in drugega letnika ter odobreni temi doktorske disertacije) višini 1.428,34 EUR (31. plačni razred);
 • zakonske obveznosti 16,10 % oz. za zaposlene za določen čas po 12. 4. 2013 16,34 %. Povprečna višina zakonskih obveznosti znaša 16,30 % (izračunana je na podlagi razmerja med vključenimi mladimi raziskovalci pred 12. 4. 2013 in vključenimi po 12. 4. 2013, na dan 22.6.2016, ki znaša: 16,99 proti 83,01)
 • mentorski dodatek v višini 70,34 EUR ter
 • materialni stroški in stroški storitev v višini 58,44 odstotkov glede na višino, določeno za posamezno cenovno kategorijo v letu 2016. Znižanje je skladno z ugotovljeno deflacijo v letu 2015 (-0,5 %).
 1. Pri določitvi višine sredstev za plače mladih raziskovalcev se skladno z 21. členom Uredbe upošteva:
 • višina osnovne plače, dodatkov in dela plače za delovno uspešnost v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo, ki ureja raziskovalno dejavnost;
 • da je povprečni čas usposabljanja pri nazivu mladi raziskovalec dve leti in pri nazivu mladi raziskovalec na enovitem doktorskem študiju eno leto in pol;
 • da je dodatek za povprečno delovno dobo 0,42 odstotka od osnovne plače.

 
prof. dr. József Györkös
Direktor

 
Številka: 603-1/2016-20
Datum: 29. 6. 2016

Stran ureja: Ana Jakopin Datum: 04.07.2016