Iskanje    Kazalo    Novo    O agenciji    e-pošta   
English  
   
Domov
 > Mladi raziskovalci > Normativni akti
Mladi raziskovalci
Normativni akti
      

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na podlagi 12. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-UPB1, 61/06 ZDru-1, 112/07 in 9/11), Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09-uradno prečiščeno besedilo in naslednji, v nadaljevanju: ZSJPS), in Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11, v nadaljevanju: Uredba), objavlja

Višino sredstev za usposabljanje mladih raziskovalcev za leto 2012

 1. Višina in razmerje sredstev za financiranje podiplomskega študija in raziskovalnega usposabljanja mladih raziskovalcev od 1.1.2012 znaša:

MLADI RAZISKOVALEC (podiplomec)

Cenovna
kategorija
Plača Prispevki
delodajalca
Stroški blaga
in storitev
Skupaj
A1 1.455,54 234,34 425,45 2.115,33
B1 1.455,54 234,34 599,99 2.289,87
C1 1.455,54 234,34 797,91 2.487.79
D1 1.455,54 234,34 998,17 2.688,05

MLADI RAZISKOVALEC NA ENOVITEM DOKTORSKEM ŠTUDIJU (po prejemu sklepa senata o odobritvi neposrednega prehoda na doktorski študij, ob pogoju, da ima opravljene vse obveznosti magistrskega študija, razen magistrskega dela oziroma opravljene vse organizirane oblike študija na podiplomskem študijskem programu tretje stopnje, kar pomeni opravljene študijske obveznosti prvega in drugega letnika ter s strani fakultete podiplomskega študija odobrena tema doktorske disertacije)

Cenovna
kategorija
Plača Prispevki
delodajalca
Stroški blaga
in storitev
Skupaj
A3 1.525,16 245,55 502,77 2.273,48
B3 1.525,16 245,55 709,04 2.479,75
C3 1.525,16 245,55 942,94 2.713,65
D3 1.525,16 245,55 1.179,59 2.950,30

MLADI RAZISKOVALEC Z MAGISTERIJEM NA DOKTORSKEM ŠTUDIJU (mladi raziskovalec z znanstvenim magisterijem, ki se usposablja na doktorskem študiju sprejetem v RS pred 11. junijem 2004)

Cenovna
kategorija
Plača Prispevki
delodajalca
Stroški blaga
in storitev
Skupaj
A2 1.626,45 261,86 502,77 2.391,08
B2 1.626,45 261,86 709,04 2.597,35
C2 1.626,45 261,86 942,94 2.831,25
D2 1.626,45 261,86 1.179,59 3.067,90

 1. Skladno z Uredbo in ZSJPS so v izračunu višine sredstev upoštevani naslednji parametri:
 • osnovna plača mladega raziskovalca (podiplomca) v višini 1.276,08 EUR in znesek za odpravo nesorazmerij v višini 108,38 EUR,
 • osnovna plača mladega raziskovalca na enovitem doktorskem študiju (po prejemu sklepa senata in opravljenih vseh obveznostih na magistrskem študiju, razen magistrske naloge, oz. opravljenih vseh obveznosti prvega in drugega letnika ter odobreni temi doktorske disertacije) višini 1.327,11 EUR in znesek za odpravo nesorazmerij v višini 112,72 EUR ter dodatek na delovno dobo 0,99%,
 • osnovna plača mladega raziskovalca z magisterijem na doktorskem študiju 1.435,41 EUR in znesek za odpravo nesorazmerij v višini 89,61 EUR, dodatek na delovno dobo 1,99%,
 • zakonske obveznosti 16,10%,
 • mentorski dodatek v višini 71,08 EUR,
 • materialni stroški in stroški storitev za izvajanje programa usposabljanja mladega raziskovalca. Pri določitvi višine sredstev za mlade raziskovalce se financira stroške blaga in storitev, v deležu glede na trenutno višino določeno za posamezno cenovno kategorijo v ekvivalentu polne zaposlitve pri raziskovalnih programih oziroma raziskovalnih projektih. Glede na naziv, v okviru katerega se mladi raziskovalec usposabljanja, znaša delež financiranja za:
  • mladega raziskovalca 55%,
  • mladega  raziskovalca na enovitem doktorskem študiju 65% in
  • mladega raziskovalca z magisterijem na doktorskem študiju 65%.

Dr. Franci Demšar,
direktor

Številka: 603-1/2012-5
Datum: 23.1.2012

Stran ureja: Ana Jakopin Datum: 27.01.2012