Iskanje    Kazalo    Novo    O agenciji    e-pošta   
English  
   
Domov
 > Mednarodno sodelovanje > Dvostransko > Razpisi in pozivi
Mednarodno sodelovanje
Vodilna agencija (Lead Agency)
Razpisi in pozivi
      

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju: agencija) na podlagi 15. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12-ZPOP-1A; v nadaljevanju: zakon), 8. člena v zvezi z drugim odstavkom 145. členom Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16; v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih) in Metodologije ocenjevanja prijav za razpise, št. 6319-2/2013-25 z dne 25. 01. 2016 - uradno prečiščeno besedilo št. 3, 6319-2/2013-26 z dne 04. 03. 2016, št. 6319-2/2013-29 z dne 26. 09. 2016, št. 6319-2/2013-30 z dne 10. 10. 2016, št. 6319-2/2013-31, z dne 07. 11. 2016, št. 6319-2/2013-32, z dne 21. 11. 2016 in št. 6319-2/2013-33 z dne 06. 02. 2017; v nadaljevanju: Metodologija), objavlja

Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela skupnih avstrijsko slovenskih projektov kjer FWF (FWF Der Wissenschaftsfonds) deluje v vlogi vodilne agencije

 1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev:
  Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: agencija).
   
 2. Predmet javnega razpisa
  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje slovenskega dela skupnega avstrijsko slovenskega raziskovalnega projekta, ki je na javnem razpisu FWF v postopku mednarodne recenzije pozitivno ocenjen in predlagan v sofinanciranje. Na javni razpis FWF avstrijski vodja raziskovalnega projekta v sodelovanju z vodjem slovenskega dela raziskovalnega projekta, v skladu z določili FWF pripravi prijavo skupnega raziskovalnega projekta in jo odda na FWF (gl. povezavo).
   
 3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis
  Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije (v nadaljevanju: RO) in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v Evidenco RO oziroma register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja področje raziskovalne in razvojne dejavnosti, in s predpisi agencije.
   
 4. Cilj javnega razpisa
  Cilj javnega razpisa je izboljšanje in povečanje mednarodnega raziskovalno-razvojnega sodelovanja z vključevanjem slovenskih raziskovalcev v skupne avstrijsko slovenske raziskovalne projekte.
   
 5. Pogoji za prijavitelje in vodje raziskovalnih projektov

(1) Agencija bo sofinancirala slovenski del skupnih avstrijsko slovenskih raziskovalnih projektov, ki bodo v postopku ocenjevanja FWF pozitivno ocenjeni in bo FWF sofinancirala avstrijski del.
(2) Raziskovalni projekt izvaja projektna skupina, ki jo sestavljajo vodja projekta, raziskovalci ter strokovni in tehnični sodelavci.
(3) Če je projektna skupina sestavljena iz več projektnih podskupin na različnih RO, je prijavitelj lahko le tista RO, v kateri je zaposlen vodja raziskovalnega projekta. Prijavitelj mora imeti z drugimi sodelujočimi RO podpisan dogovor o ureditvi medsebojnih pravic in obveznosti.
(4) Glede na obremenitve raziskovalcev z efektivnimi raziskovalnimi urami, ki so financirane iz proračuna Republike Slovenije, bo agencija, v skladu z določili Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12, 15/14 in 103/15; v nadaljevanju: uredba), financirala posameznega raziskovalca glede na delež zaposlitve za raziskovanje, vendar največ 1700 efektivnih raziskovalnih ur letno. Minimalna letna obremenitev raziskovalca za posamezni raziskovalni projekt je 17 efektivnih raziskovalnih ur. Sodelujoča RO mora v obdobju izvajanja raziskovalnega projekta sodelovati vsaj s 170 efektivnimi raziskovalnimi urami, pri čemer znaša minimalni obseg sodelujoče RO v posameznem letu 170 efektivnih raziskovalnih ur. Med izvajanjem raziskovalnega projekta je lahko število efektivnih raziskovalnih ur sodelujoče RO v posameznem letu tudi 0 efektivnih raziskovalnih ur.
(5) Vodja raziskovalnega projekta in člani projektne skupine morajo imeti za izvajanje raziskovalnih projektov proste kapacitete (največji dovoljeni obseg na osebo znaša 1700 efektivnih raziskovalnih ur letno ali 1 FTE) in morajo biti za izvajanje raziskovalne dejavnosti zaposleni v RO, izvajalki raziskovalnega projekta, ali imeti status zasebnega raziskovalca.
(6) Vodja raziskovalnega projekta mora imeti najmanj 170 efektivnih prostih raziskovalnih ur na letnem nivoju, razen direktorjev javnih raziskovalnih zavodov.
(7) Pogoji glede prostih kapacitet in zaposlitve se preverijo ob podpisu pogodbe. Pogodba mora biti podpisana najkasneje v treh mesecih od sklepa o izboru raziskovalnih projektov.
(8) Vodja raziskovalnega projekta mora imeti evidenčno številko raziskovalca pri agenciji.
(9) Vodja raziskovalnega projekta mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določajo Zakon, Pravilnik o postopkih, Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 53/16) in Metodologija. Agencija bo izpolnjevanje pogojev preverila na dan odpiranja prijav.
(10) Znesek sofinanciranja avstrijskega dela raziskovalnega projekta, ki ga sofinancira FWF mora presegati znesek sofinanciranja slovenskega dela raziskovalnega projekta.
(11) Slovenski del skupnega avstrijsko slovenskega raziskovalnega projekta ne sme presegati 100.000 EUR letno, preračunanih v FTE po izbrani cenovni kategoriji oziroma za podoktorski projekt 1700 efektivnih raziskovalnih ur (1FTE) cenovne kategorije B.
(12) Raziskovalni projekti se izvajajo kot temeljni projekti.
(13) Raziskovalni projekti trajajo tri leta oziroma podoktorski projekt dve leti.
(14) Slovenski in avstrijski del skupnega raziskovalnega projekta morata biti ozko povezana in komplementarna, znanstvena prispevka ene in druge strani morata biti jasno razvidna.

 1. Obseg sofinanciranja in okvirna višina sredstev javnega razpisa
  Agencija bo ob upoštevanju proračunskih možnosti v sofinanciranje sprejela letno okvirno do 5 slovenskih delov skupnih avstrijsko slovenskih raziskovalnih projektov, ki bodo v postopku ocenjevanja FWF pozitivno ocenjeni in bo FWF sofinancirala avstrijski del.
   
 2. Način sofinanciranja
  Z izbranim prijaviteljem na javni razpis bo sklenjena pogodba o sofinanciranju, s katero se podrobno uredi način in drugi pogoji sofinanciranja.

  Upravičeni stroški se določijo skladno z uredbo. Glede na obremenitve raziskovalcev z efektivnimi raziskovalnimi urami, ki so financirane iz proračuna Republike Slovenije, bo agencija, v skladu z določili uredbe, financirala posameznega raziskovalca glede na delež zaposlitve za raziskovanje, vendar največ 1700 efektivnih raziskovalnih ur letno.
   
 3. Ocenjevalni postopek
  Ocenjevalni postopek bo vodila FWF. Agencija na podlagi mednarodnega sporazuma o vodilni agenciji s FWF (FWF-ARRS) - Memorandum of Understanding on the unilateral administration and mutual recognition of evaluation procedures z dne 14. 12. 2010, sofinancira udeležbo slovenskih prijaviteljev v skupnih avstrijsko slovenskih raziskovalnih projektih, ki so na razpisu FWF v postopku mednarodne recenzije, pozitivno ocenjeni in predlagani v sofinanciranje.

  Po zaključenem postopku ocenjevanja FWF obvesti agencijo o rezultatih ocenjevalnega postopka in ji posreduje seznam prijav, ki so bile odobrene za sofinanciranje. Prijave, ki jih FWF predlaga v sofinanciranje, ZSA obravnava in sprejme predlog finančno ovrednotenega seznama ter ga posreduje v odločitev direktorju. Direktor agencije na podlagi sklepa o izboru raziskovalnih projektov izda prijaviteljem individualno obvestilo o izboru oziroma zavrnitvi prijave.
   
 4. Način, oblika in prijavni roki za predložitve prijav
  Prijava mora biti dostavljena v tiskani in elektronski obliki.

  Prijava na javni razpis se izpolni in odda na obrazcu Prijavna vloga ARRS-PROJ-LA-2017. Obe obliki prijave, elektronska in tiskana, morata biti vsebinsko popolnoma enaki.

9.1. Tiskano prijavo je treba dostaviti podpisano in žigosano v zaprti ovojnici z oznako “NE ODPIRAJ – Prijava na vodilno agencijo FWF” ter z nazivom in naslovom prijavitelja na naslov:
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
Bleiweisova cesta 30
1000 Ljubljana,

9.2. Elektronsko prijavo (poimenovano ARRS-PROJ-LA-2017-Pr.doc, kjer je Pr priimek vodje raziskovalnega projekta v Sloveniji) se odda na elektronski poštni naslov: LA.FWF@arrs.si 

Kot pravočasne bodo upoštevane prijave, ki bodo v tiskani obliki prispele na naslov ARRS.

Prijavitelji raziskovalnih projektov, kjer v prijavi kot izvajalec raziskovalnega projekta nastopa gospodarska družba, morajo skladno s Pravili o državnih pomočeh na področju raziskovalne dejavnosti Št. 007-7/2015-11 z dne 8. 4. 2016, predložiti tudi izpolnjen Obrazec za dodeljevanje državnih pomoči ARRS- DPFWF-2017.

Prijava se šteje za formalno popolno, če je oddana na predpisanem obrazcu in v predpisani obliki ter vsebuje vse zahtevane podatke, kot jih določa ta javni razpis.

Javni razpis je odprt do preklica oz. do objave novega javnega razpisa.

 1. Datum odpiranja prijav
  Komisija za odpiranje prijav bo v roku 30 dni od prejema prijave, na sedežu agencije odprla vse dostavljene in pravilno označene prijave, po vrstnem redu prispetja, glede na datum, uro in minuto. V postopku izbora prijav bo agencija obravnavala le tiste prijave, ki vsebujejo vse z javnim razpisom in obrazci zahtevane podatke in dokazila. Za nepopolno se bo štela tudi prijava, ki bo na javni razpis prispela formalno nepopolna in je prijavitelj ne bo dopolnil v zahtevanem roku. Nepopolne prijave, ki jih prijavitelj ne dopolni v določenem roku, se zavržejo s sklepom, ki ga izda direktor ali oseba, ki jo direktor pooblasti.
   
 2. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
  Prijavitelji bodo o rezultatih javnega razpisa obveščeni v roku osmih dni od sprejema odločitve pristojnega organa.
   
 3. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
  Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani agencije: http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/ 

  Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo interesenti na spletnih straneh agencije http://www.arrs.gov.si/sl/ oziroma na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

  Kontaktna oseba:
  Mojca Boc, tel. +386 1 400 5971, e-pošta: mojca.boc@arrs.si 

 

Datum: 06. 03. 2017
Številka: 5100-6/2017-1

Prof. dr. József Györkös, 
direktor

 

Razpisna dokumentacija:

 


Sprememba kontaktne osebe:
  - Bojan Volf, tel. 386 1 400 5973, e-pošta: Bojan.Volf@arrs.si


 

Stran ureja: Bojan Volf Zadnja sprememba: 04.09.2018
Datum: 10.03.2017