Mednarodno sodelovanje

Vodilna agencija (Lead Agency)

Razpisi in pozivi

      

Javni poziv slovenskim raziskovalcem za prijavo skupnih madžarsko-slovenskih projektov pri OTKA kot vodilni agenciji v letu 2015

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju: agencija) na podlagi 135. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11, 45/12, 96/13, 100/13-popr. in 92/14; v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih) ter sklepa Znanstvenega sveta agencije št. 10_14/12 z dne 24.6.2014 o sofinanciranju skupnih madžarsko-slovenskih projektov v okviru sheme vodilne agencije, sofinancira udeležbo prijaviteljev iz Slovenije v skupnih madžarsko-slovenskih projektih, ki jih Madžarska znanstvena raziskovalna fundacijo (OTKA) pozitivno oceni v mednarodni recenziji in predlaga v sofinanciranje.

Na dvakrat letno odprtem razpisu OTKA (z rokoma oddaje 9. februarja 2015 oz. 10. septembra 2015) za prijavo raziskovalnih projektov raziskovalci iz Slovenije lahko prijavijo sklop skupnega temeljnega projekta z madžarskim vodjem projekta po navodilih OTKA; slovenski sklop v finančnem obsegu

  • ne more presegati madžarskega sklopa in
  • ne presega 100.000 EUR letno v trajanju do treh let, ali 1700 letnih raziskovalnih ur (1FTE) cenovne kategorije B v trajanju do dveh let, če slovenski sklop prijavi podoktorand.

Slovenski in madžarski sklop skupnega projekta morata biti ozko povezana in komplementarna, znanstvena prispevka ene in druge strani pa morata biti jasno razvidna.

Ob oddaji prijave projekta na razpis OTKA (vendar ne kasneje kot 16. februarja oz. 17. septembra 2015) vodja slovenskega sklopa projekta izpolni obrazec ARRS-RPROJ-LA-2015 in podpisanega in žigosanega, v kuverti, označeni z “NE ODPIRAJ – Prijava na vodilno agencijo OTKA”, pošlje na naslov:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
Bleiweisova cesta 30
1000 Ljubljana,

elektronsko obliko obrazca (poimenovano ARRS-RPROJ-LA-2015-Pr.doc, kjer je Pr priimek vodje projekta v Sloveniji) pa na elektronski poštni naslov MednarodniRazpisi@arrs.si.

Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa so določeni v Zakonu o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur.l. RS, št. 22/06-uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12-ZPOP-1A), Pravilniku o postopkih, Pravilniku o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 41/09 in 72/11) in Metodologiji ocenjevanja prijav za razpise, št. 6319-2/2013-14 z dne 10. 12. 2014. Vsi navedeni dokumenti so sestavni del pozivne dokumentacije in so objavljeni na spletni strani agencije. Mejna vrednost vsote A1+A2+A3, ki jo mora izkazati slovenski vodja prijavljenega skupnega projekta, je za vse vede enaka 1.

ARRS bo v letu 2016 ob upoštevanju proračunskih možnosti v sofinanciranje sprejela okvirno do 3 slovenske sklope skupnih madžarsko-slovenskih projektov, ki jih bo mednarodna recenzija OTKA ocenila pozitivno in bo OTKA sofinancirala madžarski sklop. Sklep o izbiri sprejme direktor agencije na predlog Znanstvenega sveta agencije.

Poziv je odprt do preklica oz. do objave novega poziva.

Kontaktna oseba:
Dr. Primož Pristovšek
Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
Bleiweisova 30,
SI-1000 Ljubljana
tel. +386 1 4005 971
fax +386 1 4005 975
e-pošta: primoz.pristovsek@arrs.si

 
Prof. dr. József Györkös,
direktor

Datum: 16. 1. 2015
Številka: Št. 5100-1/2015-3

 
Dokumentacija:

Obrazec za prijavo na poziv ARRS (obrazce za prijavo na razpis OTKA določa OTKA):

 

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije objavlja

SPREMEMBO

Javnega poziva slovenskim raziskovalcem za prijavo skupnih madžarsko-slovenskih projektov pri OTKA kot vodilni agenciji v letu 2015, št. 5100-1/2015-3 z dne 16. 1. 2015

V besedilu Javnega poziva slovenskim raziskovalcem za prijavo skupnih madžarsko-slovenskih projektov pri OTKA kot vodilni agenciji v letu 2015, št. 5100-1/2015-3 z dne 16. 1. 2015, objavljenega na tej spletni strani, se spremeni prvi stavek petega odstavka javnega poziva, in sicer tako, da se glasi: »ARRS bo v letu 2016 ob upoštevanju proračunskih možnosti v sofinanciranje sprejela slovenske sklope skupnih madžarsko-slovenskih projektov, ki jih bo mednarodna recenzija OTKA ocenila pozitivno in bo OTKA sofinancirala madžarski sklop, do največ 300.000 € novih sprejetih obveznosti letno«. Ostala določila javnega poziva ostanejo v veljavi nespremenjena.

Prof. dr. József Györkös
Direktor agencije

Datum: 9. 9. 2015
Številka: 5100-1/2015-80