Iskanje    Kazalo    Novo    O agenciji    e-pošta   
 
   
Domov
 > Mednarodno sodelovanje > Večstransko > Razpisi in pozivi
Mednarodno sodelovanje
Večstransko sodelovanje
Razpisi in pozivi
      
Rokovnik

Na podlagi določb Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-uradno prečiščeno besedilo in 61/06-Zdru-1), Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije Uradni list RS št.123/03), 3. člena Pravilnika o financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega sodelovanja Republike Slovenije (Uradni list RS, št.12/05, 49/05, 39/06, 5/07 in 103/07), Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana objavlja

Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini v letu 2008
 

 1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev
  Javna Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ARRS).
   
 2. Predmet javnega razpisa
  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti in znanja v tujini pri čemer se aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti lahko izvajajo tudi na območju Republike Slovenije, če je zagotovljena primerna mednarodna znanstvena in strokovna udeležba.
   
 3. Namen razpisa
  Namen:
  • spodbujati sodelovanje slovenskih znanstvenikov in strokovnjakov z znanstveniki in strokovnjaki držav, s katerimi Republika Slovenija še nima sklenjenih ustreznih mednarodnih aktov ali so ti v postopku priprave oziroma ratifikacije oz. se že sklenjeni in ratificirani mednarodni akti v praksi še ne izvajajo;
  • spodbujati promocijo slovenske znanosti in znanja pri slovenskih znanstvenikih in strokovnjakih iz zamejstva in slovenskih znanstvenikih in strokovnjakih živečih po svetu, ki organizirajo dogodke v tujini.

Cilj razpisa:

 • Cilji na področju sofinanciranja aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini so usmerjeni v organizacijo dogodkov doma in v tujini, s katero se predstavi slovenska znanstvena, raziskovalna in razvojna sfera oziroma njihovi dosežki in pri tem enakopravno sodelujejo slovenski znanstveniki in strokovnjaki iz zamejstva in slovenski znanstveniki in strokovnjaki živeči po svetu.
 1. Agencija bo sofinancirala:
  • potne stroške, dnevnice, lokalne potne stroške, bivanje slovenskih in tujih znanstvenikov in strokovnjakov doma in v tujini, ki izvajajo aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tistih državah, s katerimi Republika Slovenija še nima sklenjenega ustreznega mednarodnega akta ali so ti v postopku priprave oziroma ratifikacije oz. se že sklenjeni in ratificirani mednarodni akti v praksi še ne izvajajo;
  • promocijske aktivnosti slovenske znanosti in znanja, ki jo izvajajo slovenski znanstveniki in strokovnjaki iz zamejstva in živeči Slovenci po svetu.
    
 2. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji na javni razpis:
  1. Na javni razpis se lahko prijavijo zavodi, skupnosti zavodov, gospodarske družbe, društva, zveze društev in ustanove. Prav tako se lahko prijavijo pravne osebe iz slovenskega zamejstva in pravne osebe Slovencev po svetu.
  2. Vloga na javni razpis mora vsebovati podpisano vlogo s kratko predstavitvijo promocijskih aktivnost ali promocijski program, finančno specifikacijo in izpolnjen zahtevek za izplačilo.
    
 3. Obravnava vlog
  V postopku izbora sofinanciranja promocije slovenske znanosti v tujini bo komisija, ki jo imenuje direktor ARRS s sklepom, pregledala vloge, pripravila predlog prejemnikov sredstev in ga predložila v odločanje Upravnemu odboru ARRS.
   
 4. Pri dodelitvi sredstev bodo upoštevana naslednja merila:
  • tehtnost in aktualnost predlagane promocijske aktivnosti;
  • pomen rezultatov promocijske aktivnosti za družbeni in gospodarski razvoj Republike Slovenije;
  • pričakovana odzivnost promocijske aktivnosti v znanstveni in strokovni javnosti;
  • reference prijaviteljev;
  • izvedljivost;
  • ekonomičnost in realnost finančne konstrukcije.

Podrobnješe so merila opredeljena v ocenjevalnem listu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, ki bo dosegljiva, tako kot javni razpis na spletni strani agencije po objavi razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije, predvidoma 30.11.2007.

 1. Finančna sredstva:
  Okvirna višina sredstev javnega razpisa znaša 70.000 EUR.
  Sofinanciranje v letu 2008 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije za navedeno leto ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu.
   
 2. Rok do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev, način predložitve vlog ter opremljenost vlog:

Rok za predložitev vlog in način predložitve:
Vlagatelj pošlje vlogo po pošti ali odda osebno v vložišče ARRS, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, v prvem roku najkasneje do 7.1.2008 in v drugem roku najkasneje do 30.6.2008. Šteje se, da je vloga pravočasna, če je oddana priporočeno po pošti zadnji dan razpisa ali oddana osebno v vložišču ARRS do 12.00 ure.

Opremljenost vlog:
Vloge je potrebno poslati v zaprti ovojnici na kateri mora biti:

 • naslov ARRS, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana
 • naslov vlagatelja
 • oznaka - "Ne odpiraj, vloga na Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini".
 1. Rok, s katerim bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa
  Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 60 dneh od navedenega zaključka razpisa.
   
 2. Dodatne informacije
  Vse dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na ARRS, osebno in po telefonu 01/400-5973, pri vodji Delovnega področja mednarodnega sodelovanja, vsak delovnik med 9.00 in 15.00 uro.

 
Dr. Franci Demšar,
direktor

Številka: 430-75/2007
Datum: 22.11.2007

Objavljeno v Uradnem listu RS, št. 109/07 z dne 30.11.2007
 

Priloga:

Stran ureja: Mojca Boc Datum: 05.12.2007