Mednarodno sodelovanje

Večstransko sodelovanje

Razpisi in pozivi

      
Rokovnik

Na podlagi 126. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11) in v zvezi z 12. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1, 112/07 in 9/11), Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, objavlja

Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini v letu 2012
 

 1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev:
  Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
   
 2. Predmet javnega razpisa
  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti in znanja v tujini, pri čemer se aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti lahko izvajajo tudi na območju Republike Slovenije, če je zagotovljena primerna mednarodna znanstvena in strokovna udeležba.
   
 3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni poziv/razpis
  Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v evidenco raziskovalnih organizacij oziroma v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja področje raziskovalne in razvojne dejavnosti, in s predpisi agencije, ter izvajajo s strani agencije (so)financirane programe oziroma projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja, ali odobrene mednarodne projekte, ki zagotavljajo osnovni vir raziskav. Na javni razpis se lahko prijavijo tudi zavodi, skupnosti zavodov, gospodarske družbe, društva, zveze društev in ustanove Republike Slovenije. Prav tako se lahko prijavijo pravne osebe iz slovenskega zamejstva in pravne osebe Slovencev po svetu. Prijavitelj za izvajanje aktivnosti pooblasti odgovornega nosilca.
   
 4. Cilji javnega razpisa
  Cilji javnega razpisa so:
  1. spodbujanje sodelovanja slovenskih raziskovalcev z raziskovalci iz držav, s katerimi Republika Slovenija še nima sklenjenih ustreznih mednarodnih aktov ali so ti v postopku priprave oziroma ratifikacije oziroma se že sklenjeni in ratificirani mednarodni akti v praksi še ne izvajajo;
  2. spodbujanje promocije slovenske znanosti pri slovenskih raziskovalcih iz zamejstva oziroma slovenskih raziskovalcih živečih po svetu, ki organizirajo dogodke v tujini;
  3. spodbujanje organizacije oziroma aktivnega sodelovanja na odmevnih dogodkih doma in v tujini, s katerimi se predstavi slovenska znanstvena, raziskovalna in razvojna sfera oziroma njihovi dosežki; pri tem lahko enakopravno sodelujejo slovenski raziskovalci iz zamejstva oziroma slovenski raziskovalci živeči po svetu;
  4. podpora slovenskim ustanovam ali združenjem, ki v znanstvenem delu povezujejo dejavnost slovenskih humanistov, naravoslovcev in drugih strokovnjakov v zamejstvu, ter hkrati sodelujejo s tujimi univerzami, društvi in znanstvenimi ustanovami, ter s svojimi znanstvenimi publikacijami oskrbujejo številne knjižnice ter slovenske lektorate v tujini;
  5. podpora združenjem, ki obveščajo o pripravljajočih se politikah in evropski zakonodaji na področju visokega šolstva, znanosti, raziskovalno-razvojne in inovacijske dejavnosti na ravni EU ter o aktualnih razpisih EU, ter skrbijo za povezovanja z evropskimi partnerji, s katerimi se oblikujejo projektni konzorciji za razvojno-tehnološke in podjetniške mreže.
 1. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje
  V postopku izbora sofinanciranja promocije slovenske znanosti v tujini bo komisija, ki jo imenuje direktor ARRS, pregledala prijave jih ocenila po naslednjih merilih:
  1. Skladnost z razpisom: 0 do 30 točk;
  2. Odmevnost promocijske dejavnosti: 0 do 20 točk;
  3. Vidnost promocijske dejavnosti: 0 do 20 točk;
  4. Reference prijavitelja - promocijske: 0 do 10 točk;
  5. Reference prijavitelja (nosilca) - znanstvene: 0 do 10 točk;
  6. Ekonomičnost in realnost finančne konstrukcije: 0 do 10 točk.

Kot promocijo slovenske znanosti v tujini na tem razpisu ne upoštevamo udeležbe slovenskega raziskovalca na mednarodni konferenci s postrom ali predavanjem.

Prijava mora vsebovati predstavitev prijavitelja ter natančen opis in finančni načrt promocijske aktivnosti razmejeno po virih financiranja na predpisanem obrazcu. Prav tako naj zajema podatek o ciljni javnosti, predvidenih neposrednih učinkih in načinu izvedbe promocije (v kolikšni meri in s kakšnimi stroški z zunanjimi izvajalci).

Prijavitelj mora v prijavni vlogi navesti številko cilja iz 4. točke razpisa, ki ga prijavljena aktivnost naslavlja. Komisija lahko omeji višino sofinanciranja v skladu z razpoložljivimi sredstvi in kakovostjo prijave. Pri prijavah na cilja 4 in 5 iz 4. točke razpisa je za oceno dodatno pomembno večletno odmevno delovanje prijavitelja v preteklosti. Med prijavami na cilja 4 in 5 iz 4. točke razpisa bo izbrana za vsak cilj po ena prijava.

Skupaj je možnih 100 točk. Na podlagi skupnega števila točk za posamezno prijavo, ločeno po posameznih ciljih razpisa, bo komisija pripravila prednostni seznam prijav za sofinanciranje. Sklep o izboru prijav za sofinanciranje sprejme direktor agencije na podlagi predloga sklepa Znanstvenega sveta agencije.

 1. Okvirna višina sredstev razpisa in (so)financiranje prijav
  Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa znaša 230.000,00 EUR.

Sofinanciranje v letu 2012 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu.

Agencija bo sofinancirala:

 • potne stroške in dnevnice (za največ en teden) za slovenske raziskovalce, ki sodelujejo z raziskovalci držav, s katerimi Republika Slovenija še nima sklenjenega ustreznega mednarodnega akta ali so ti v postopku priprave oziroma ratifikacije oziroma se že sklenjeni in ratificirani mednarodni akti v praksi še ne izvajajo (za cilj 1);
 • stroške v zvezi s promocijskimi aktivnostmi, ki jih izvajajo slovenski raziskovalci, tudi iz zamejstva in živeči po svetu (za cilj 2 in 3);
 • stroške delovanja slovenskih ustanov ali združenj, ki v znanstvenem delu povezujejo dejavnost slovenskih humanistov in naravoslovcev v zamejstvu, sodelujejo s tujimi univerzami, društvi in znanstvenimi ustanovami, ter s svojimi znanstvenimi publikacijami oskrbujejo številne knjižnice ter slovenske lektorate v tujini (za cilj 4);
 • stroške delovanja združenj (za cilj 5).

Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po zaključku aktivnosti največ v višini odobrenega zneska (za cilj 1) oziroma s pogodbo (za cilje 2-5). Za cilj 4 je okvirno predvidenih do 35.000,00 EUR, za cilj 5 pa do 90.000,00 EUR.

 1. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva, in predvideni čas izvajanja razpisa je do 31. decembra 2012.
   
 2. Rok za predložitev prijav in način predložitve ter opremljenost prijav
  Pisne prijave v zaprtih ovojnicah je treba opremiti z oznako "Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini v letu 2012". V vsaki poslani pošiljki (ovojnici) je lahko samo ena prijava. Ovojnica s prijavo mora prispeti v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, najkasneje do 18.7.2012 do 12. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave oddane priporočeno po pošti iz Slovenije, najkasneje do 18.7.2012 do 12. ure (poštni žig). Za pravočasne se štejejo prijave, ki so v roku oddane v pisni in elektronski obliki. Nepravočasno prispelih in nepravilno opremljenih prijav komisija ne bo obravnavala in jih bo neodprte vrnila prijavitelju.

Prijava na javni razpis mora vsebovati v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec ARRS-MS-PROM-2012. Obrazec, poimenovan ARRS-MS-PROM-2012-Pr (s končnico .doc oziroma .pdf), kjer je Pr priimek slovenskega vodje promocijske aktivnosti, mora najkasneje 18.7.2012 do 12. ure prispeti tudi po elektronski pošti kot priloga na naslov razpis-promocija2012@arrs.si (zaradi avtomatičnega procesiranja podatkov iz obrazca so zaželeni obrazci v Wordovem formatu). Elektronske prijave morajo biti vsebinsko popolnoma enake kot pisne, pri čemer je za identičnost obeh prijav odgovoren prijavitelj.

 1. Datum odpiranja prijav
  Odpiranje prijav bo predvidoma 20.7.2012 ob 9.00 uri v prostorih agencije.
   
 2. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
  O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni predvidoma v 30 dneh od navedenega zaključka razpisa.
   
 3. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
  Javni razpis in prijavni obrazci bodo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije objavljeni na spletni strani agencije. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo interesenti na agenciji pri Aleksandri Panič, po telefonu (01) 400 5924 vsak delavnik od 9. do 12. ure, ali na e-pošto: aleksandra.panic@arrs.si.

 

Ljubljana, 11.6.2012
Številka zadeve: 5100-2/2012-1

Dr. Franci Demšar,
direktor

Objavljeno v Ur.l. št. 45/12, z dne 15.6.2012.

 

Prilogi:
 • Prijavni obrazec:
 • Vsebinsko in finančno poročilo: