Iskanje    Kazalo    Novo    O agenciji    e-pošta   
 
   
Domov
 > Mednarodno sodelovanje > NORFACE > Razpisi in pozivi
Mednarodno sodelovanje
NORFACE
Razpisi in pozivi
Informacije o prihajajočih razpisih – januar 2006

Pilotni program "Re-emergance of religion as a Social Force in Europe??"

Razpisne teme so določene, vse ostale informacije o razpisih pa so okvirne in se lahko v končni različici razpisa še nekoliko spremenijo.

Rokovnik

 • Objava razpisa: predvidoma konec januarja/začetek februarja 2006
 • Rok za oddajo predlogov projektov: 31. marec 2006 
 • Prvi krog izbora & poziv za celotne projekte: junij 2006
 • Informacija o rezultatih prvega kroga izbora: konec junija 2006
 • Rok za oddajo popolnih prijav: 15. september 2006
 • Končni izbor in odločitev o financiranju: 4. december 2006
 • Predvideni začetek izvajanja projektov: 1. marec 2007

Splošne informacije

 • Število partnerjev: najmanj iz treh držav članic
 • Predvideno število financiranih projektov: do 10
 • Najvišja višina odobrenih sredstev za posamezni projekt: 500.000€
 • Trajanje projekta: do 3 leta

Evalvacijski postopek

V dvostopenjskem evalvacijskem postopku bodo raziskovalci povabljeni k oddaji predlogov raziskovalnih projektov. Popolni predlogi projektov bodo ocenjeni na mednarodnem panelu strokovnjakov, ki bo sestavljen na predlog NORFACE partnerskih institucij. Le-ta bo projektnemu odboru predlagal seznam projektov, katerih nosilci bodo pozvani, da do 15. septembra 2006 posredujejo popolne prijave projektov. Le-te bodo na podlagi spodaj navedenih kriterijev ovrednotene s strani mednarodnega panela strokovnjakov, ki bo oblikoval predlog za financiranje projektov. Končno odločitev o financiranju projektov bo sprejel projektni odbor.

Evalvacijski kriteriji:

 1. kakovost
  • znanstvena kakovost predlaganega projekta
  • izvirnost in inovativnost
  • primernost, glede na razpisano tematiko, in mednarodna usmerjenost projekta
  • pričakovani rezultati in vplivi
 2. sodelovanje
  • raven in komplementarnost strokovnosti v projektni skupini
  • znanstvena relevantnost projektne skupine
  • sodelovanje raziskovalcev na začetku znanstvene poti
 3. organiziranost
  • izvedljivost, učinkovitost in ekonomičnost raziskovalnega načrta
  • zadostnost finančnih in raziskovalnih virov

Tematski seminarji

 • Družboslovni vidiki jezikovne različnosti (Social Aspects of Language Diversity)
 • Priseljevanje in demografski izzivi v Evropi (Immigration and Demographic Challenges in Europe)

Razpisne teme so določene, vse ostale informacije o razpisih pa so okvirne in se lahko v končni različici razpisa še nekoliko spremenijo.

Rokovnik

 • Objava razpisa: januar 2006
 • Rok za prijavo: 1. april 2006
 • Končna odločitev o financiranju: junij 2006
 • Predviden začetek seminarjev: september 2006

Splošne informacije

 • Število partnerjev: najmanj iz petih držav članic
 • Trajanje serije seminarjev: 2 leti, največ 4 seminarji
 • Najvišja višina sredstev: za izvedbo 4 seminarjev 80.000€

Izbirni postopek

Postopek izbire bo temeljil na mednarodnem panelu strokovnjakov s področja posamezne tematike. Končna odločitev o financiranju bo sprejeta s strani Network Board in je predvidena za junij 2006.

Evalvacijski kriteriji:

 • Izvirnost, namen in cilji predloga
 • Znanstvena kakovost predlaganih tematskih seminarjev
 • Družbena aktualnost predlaganih tematskih seminarjev
 • Znanstvena odličnost predlagatelja in sodelujočih raziskovalcev
 • Priložnost za primerno zastopanost mlajših in starejših raziskovalcev
 • Potencialni prispevek k publiciranju
 • Število sodelujočih NORFACE partnerskih držav
 • Upravičenost NORFACE financiranja

Stran ureja: Ana Jakopin Datum: 25.01.2006