Mednarodno sodelovanje

Mednarodni sporazumi

Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju

Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Hrvaške (v nadaljnjem besedilu: pogodbenici) sta se,

 • ker se zavedata tako prednosti, ki izhajajo iz povečanega znanstvenega in tehnološkega sodelovanja, kakor tudi pomena le-tega za razvoj nacionalnih gospodarstev in dobro obeh držav, in v prepričanju, da bo mednarodno sodelovanje v znanosti in tehnologiji okrepilo prijateljske vezi in razumevanje med državama,
 • izhajajoč iz načel in ciljev sklepne listine Helsinške konference o varnosti in sodelovanju v Evropi in pripadajočih dokumentov s sestankov na Dunaju, v Bonnu, Madridu in Parizu in
 • prepričani v potrebo po nadaljnjem razvoju skupnega znanstvenega in tehnološkega sodelovanja,

sporazumeli, kot sledi:

1. člen

Pogodbenici bosta na podlagi načel suverenosti, neodvisnosti, enakosti in vzajemnosti ter v obojestransko korist razvijali in podpirali znanstveno in tehnološko sodelovanje med organizacijami obeh držav.

2. člen

Po tem sporazumu bo znanstveno in tehnološko sodelovanje potekalo v okviru :

 • znanstvenih in tehnoloških raziskav in razvoja na skupaj dogovorjenih področjih
 • izmenjav znanstvenikov, strokovnjakov, raziskovalcev, univerzitetnih učiteljev in tehničnega osebja
 • izmenjav znanstvenih in tehnoloških informacij in dokumentacije v zvezi z dejavnostjo sodelovanja
 • izmenjav ali souporabe opreme, instrumentov, pripomočkov ali materiala, ki so potrebni za izvajanje tega sporazuma
 • prirejanja skupnih znanstvenih konferenc, simpozijev, delavnic in drugih srečanj
 • sodelovanja na področju tehnologije, računalništva in upravljanja z informacijami, posebej s podporo in spodbujanjem razvoja in izmenjave novih tehnologij ter vzpostavitve in razvoja sodobnega informacijskega sistema med dvema državama
 • drugih oblik znanstvenega in tehnološkega sodelovanja, o katerih se pogodbenici medsebojno dogovorita.
 • Poleg navedenega bosta pogodbenici v največji možni meri spodbujali izmenjavo tehnologij med podjetji, vključno z dogovori o tehničnem sodelovanju.

3. člen

Med izvajanjem določil tega sporazuma bo potrebna pozornost posvečena samostojnosti različnih institucij in teles ter bo spoštovana njihova pravica do vzpodbujanja in vzdrževanja medsebojnih povezav.

4. člen

Izmenjava, ki jo predvideva ta sporazum, se bo izvajala na načelu vzajemnosti, vključno s finančno, če ne bo drugače dogovorjeno.

5. člen

Sodelovanje po tem sporazumu poteka v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi obeh držav, kot tudi v skladu s pravili mednarodnih organizacij, katerih članici sta pogodbenici.

6. člen

Sodelujoče organizacije bodo postale solastnice katerihkoli izumov, tehnik, postopkov in drugih uporabnih rezultatov kot intelektualne lastnine, ki bo izhajala iz sodelovanja po tem sporazumu. Glede na ta sporazum, jih organizacije lahko registrirajo v skladu s svojo zakonodajo o patentih in zaščiti avtorskih pravic.

Znanstvene in tehnološke informacije nelastninskega značaja, ki izhajajo iz aktivnosti sodelovanja po tem sporazumu, bodo last obeh strani in bodo tajne. Če bo potrebno, bodo na razpolago tretji strani, a le ob predhodnem pisnem soglasju druge strani.

7. člen

Znanstveniki, strokovnjaki in institucije tretjih držav ali mednarodnih organizacij lahko na podlagi soglasja obeh pogodbenic na svoje stroške, če ni drugače dogovorjeno, sodelujejo pri dejavnostih po tem sporazumu.

8. člen

Za izvajanje tega sporazuma določi Vlada Republike Slovenije Ministrstvo za znanost in tehnologijo Republike Slovenije in Vlada Republike Hrvaške Ministrstvo za znanost in tehnologijo Republike Hrvaške.

9. člen

Za izvajanje tega sporazuma pogodbenici ustanovita Skupni odbor štirih oseb, v katerega dva člana imenuje Republika Slovenija in dva Republika Hrvaška.

Srečanja Skupnega odbora so po potrebi, vendar najmanj enkrat letno.

10. člen

Ta sporazum prične veljati z dnem prejema zadnjega obvestila po diplomatski poti, s katerim ena pogodbenica obvesti drugo, da so izpolnjeni pogoji za njegovo uveljavitev, določeni z nacionalno zakonodajo.

Sporazum velja pet let od dneva veljavnosti in se nato molče podaljšuje nadaljnja obdobja petih let, če nobena od pogodbenic šest mesecev vnaprej pisno po diplomatski poti ne obvesti druge pogodbenice o svoji nameri, da odpove sporazum.

Prenehanje tega sporazuma ne vpliva na aktivnosti, ki potekajo v skladu z njegovimi določili, in ki v trenutku prekinitve tega sporazuma še niso zaključene.

11. člen

Vsi nesporazumi glede razlage in uporabe tega sporazuma se bodo rešili z dogovorom med pogodbenicama.


Podpisano na Brdu pri Kranju, dne 8. julija 1994, v dveh izvirnikih v slovenskem in hrvaškem jeziku, obe besedili sta enako verodostojni.