Mednarodno sodelovanje

ZDA

Razpisi in pozivi

      
Rokovnik

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana v zvezi z 12. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12-ZPOP-1A; v nadaljevanju: Zakon) ter na podlagi Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju (Uradni list RS, št. 29/99, MP), Usmeritev Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, št. 510-24/2016/2, z dne 13. 2. 2017, 137. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16; v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih) in Metodologije ocenjevanja prijav za razpise, št. 6319-2/2013-25, z dne 25. 1. 2016, št. 6319-2/2013-26, z dne 4. 3. 2016, št. 6319-2/2013-27, z dne 4. 3. 2016, št. 6319-2/2013-29, z dne 26. 9. 2016, 6319-2/2013-30, z dne 10. 10. 2016, št. 6319-2/2013-31, z dne 7. 11. 2016, št. 6319-2/2013-32, z dne 21. 11. 2016 in 6319-2/2013-33, z dne 6. 2. 2017 (v nadaljevanju: Metodologija) objavlja

Javni razpis za (so)financiranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike v letih 2018 in 2019

 1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev
  Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova 30, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: agencija).
   
 2. Predmet javnega razpisa
  Predmet javnega razpisa je (so)financiranje medsebojnih obiskov raziskovalcev iz Republike Slovenije (v nadaljevanju: RS) in iz Združenih držav Amerike (v nadaljevanju: ZDA), ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte (v nadaljevanju: bilateralne projekte) v letih 2018 in 2019 na vseh raziskovalnih področjih. Bilateralni projekti trajajo dve leti. V okviru tega javnega razpisa sodelujeta RS in ZDA.

Na strani ZDA ni javnega razpisa, zato se raziskovalne organizacije iz ZDA v projekt vključujejo na lastne stroške, sodelujoče raziskovalce iz ZDA na projektu pa prijavi samo prijavitelj iz RS.

 1. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni poziv/razpis
  Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki:
 1. so vpisani v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (v nadaljevanju: Evidenca RO) oziroma v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija, ter
 2. izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom ter
 3. izvajajo s strani agencije (so)financirane programe oziroma projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja, ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja raziskav.
 1. Cilji javnega razpisa
  Cilj javnega razpisa je okrepiti bilateralno znanstvenoraziskovalno sodelovanje z ZDA, povečati mobilnost raziskovalcev iz RS in število gostovanj vrhunskih raziskovalcev iz ZDA v RS, ter spodbujati skupne prijave na okvirne programe Evropske unije na področju raziskav in inovacij.
   
 2. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa
  Vodja prijavljenega bilateralnega projekta iz RS mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta kot jih določajo Zakon, Pravilnik o postopkih in Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 53/16).

Vodja prijavljenega bilateralnega projekta iz RS mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • ima doktorat znanosti,
 • dosega minimalno 100 točk iz znanstvenih objav, ki so določene v predpisu agencije, ki ureja kazalnike raziskovalne uspešnosti, v zadnjih petih letih v primeru temeljnega projekta, pri čemer mora biti vsaj ena objava v kategoriji 1. A, B, C oziroma za družboslovje in humanistiko lahko tudi v 2. A ali 3. A, B,
 • dosega minimalno 40 točk iz znanstvenih objav, ki so določene v predpisu agencije, ki ureja kazalnike raziskovalne uspešnosti, v zadnjih petih letih v primeru aplikativnega projekta,
 • ima uspešno izvedene raziskovalne projekte ali programe,
 • izkaže vodenje organizacijske enote (npr. raziskovalne skupine, laboratorija) ali izkaže sposobnost organiziranja ali sodelovanja pri organiziranju dela posameznika,
 • izkazuje minimalno oceno iz znanstvenih objav (A1) in dokumentiranega sodelovanja z drugimi financerji (A3) v zadnjih petih letih ter minimalno število čistih citatov v zadnjih desetih letih, in sicer:

A1 ≥ 0,3, CI ≥ 1 in A3 ≥ 0 (kjer CI pomeni število čistih citatov). Vrednosti so enake za vse vede.

Pogoji se preverijo na dan zaključka javnega razpisa.

Pri bilateralnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav. Vsi člani slovenske projektne skupine morajo imeti šifro raziskovalca, tj. so vpisani v Evidenco RO.

 1. Merila za izbiro prijav za (so)financiranje in postopek izbora
  Prijave ocenjuje strokovna komisija, ki jo imenuje direktor agencije. V postopku ocenjevanja se obravnavajo tiste prijave, ki izpolnjujejo pogoje, določene z javnim razpisom. Strokovna komisija ocenjuje prijave, upoštevaje merila po naslednjem vrstnem redu:
  1. Določila 138. člena Pravilnika o postopkih in določila Metodologije.
  2. Prednost pri obravnavi bodo imeli nosilci iz RS, ki nimajo odobrenega projekta v okviru Javnega razpisa za (so)financiranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike v letih 2017 in 2018.
  3. V primeru skoraj identične ocene dveh prijav, to je manj kot pet odstotkov točk razlike, strokovna komisija pri pripravi predloga finančno ovrednotenega prednostnega seznama prijav za (so)financiranje prednostno obravnava prijavo, ki vključuje doktorske študente ali podoktorande (raziskovalec, pri katerem ni preteklo več kot tri leta po letu zagovora prvega doktorata znanosti).

Na podlagi zgornjih meril strokovna komisija pripravi predlog prednostnega seznama prijav. Predlog prednostnega seznama prijav obravnava Znanstveni svet agencije (v nadaljevanju: ZSA). O izboru prijav za (so)financiranje odloči direktor s sklepom o izboru prijav na predlog sklepa ZSA o izboru prijav.

 1. Okvirna višina sredstev javnega razpisa in (so)financiranje bilateralnih projektov
  Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega javnega razpisa v celotni razpisni dobi 2018-2019 znaša okvirno 300.000,00 EUR. Agencija bo (so)financirala predvidoma do 100 bilateralnih projektov.

(So)financiranje v letih 2018 in 2019 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije za navedeni leti ter na zagotovitev namenskih sredstev za (so)financiranje po javnem razpisu.

Agencija bo raziskovalcem iz RS v okviru javnega razpisa ob obiskih v ZDA (so)financirala:

 • mednarodne prevozne stroške na najbolj gospodaren način, upoštevajoč ceno in porabo časa in
 • dnevnice do višine določene v veljavni uredbi (Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino, Uradni list RS, št. 38/94, 63/94, 24/96, 96/00, 35/02, 86/02, 66/04, 73/04, 16/07, 30/09 in 51/12).

Agencija bo raziskovalcem iz ZDA v okviru javnega razpisa ob obiskih v RS (so)financirala:

 • stroške bivanja do 14 dni v hotelu B kategorije (***) največ do 100 EUR dnevno in
 • dnevnice do višine določene v veljavni uredbi (Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, Uradni list RS št. 140/06 ter 76/08, v nadaljevanju: uredba).

Agencija bo (so)financirala dejanske stroške po zaključku obiska. Izbrane raziskovalne organizacije raziskovalcem iz ZDA, ne glede na dolžino bivanja, izplačajo akontacijo dnevnic ob prihodu v RS v enkratnem znesku, v višini, določeni v skladu z uredbo, za čas trajanja obiska.

 1. Čas izvajanja (so)financiranja predmeta javnega razpisa
  Predvideni čas izvajanja (so)financiranja predmeta javnega razpisa je od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2019.
   
 2. Način, oblika in rok za oddajo prijav
  Prijavo na javni razpis se lahko odda v obliki, določeni v točki 9.1. (elektronska prijava s kvalificiranim digitalnim podpisom) ali na način, določen v točki 9.2. (v elektronski obliki brez kvalificiranega digitalnega podpisa in tiskana prijava).

Prijavitelj prijavo izpolni v slovenskem jeziku, naslov raziskovalnega projekta in povzetek projekta pa napiše tudi v angleškem jeziku.

9.1. Oddaja prijave s kvalificiranim digitalnim podpisom

(1) Prijavo se izpolni in odda na obrazcu Prijavna vloga ARRS-MS-BI-US-JR-Prijava/2017 na spletnem portalu agencije ARRS eObrazci. Oddana prijava je popolna, če je opremljena z obema digitalnima podpisoma (zastopnik oziroma pooblaščena oseba prijavitelja in vodje bilateralnega projekta).

(2) Prijave morajo biti oddane na spletni portal do vključno 17. 5. 2017 do 14. ure.

9.2. Oddaja prijave brez kvalificiranega digitalnega podpisa

(1) V primeru, ko prijavitelj (zastopnik oziroma pooblaščena oseba prijavitelja) in/ali vodja bilateralnega projekta nimata digitalnega podpisa, se prijava izpolni in odda v elektronski obliki kot digitalno nepodpisana na spletnem portalu agencije eObrazci (obrazec Prijavne vloge ARRS-MS-BI-US-JR-Prijava/2017) in v tiskani obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom zastopnika oziroma pooblaščene osebe prijavitelja in vodje bilateralnega projekta ter žigom prijavitelja.

(2) Obe obliki prijave, elektronska brez digitalnega podpisa in tiskana, morata biti vsebinsko popolnoma enaki.

(3) Tiskano prijavo je treba dostaviti v zaprti ovojnici z oznako "Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za (so)financiranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike v letih 2018 in 2019" ter z nazivom in naslovom prijavitelja, na naslov:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije,
Bleiweisova cesta 30,
1000 Ljubljana.

(4) Prijava brez digitalnega podpisa se šteje za pravočasno, če je izpolnjena na spletnem portalu agencije eObrazci do vključno 17. 5. 2017 do 14. ure in v tiskani obliki prispe v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije prav tako do vključno 17. 5. 2017 do 14. ure. Kot pravočasna se šteje tudi prijava, oddana priporočeno na pošto v Sloveniji do vključno 17. 5. 2017 do 14. ure (upošteva se poštni žig).

9.3. Nepravočasne, nepravilno označene in nepopolne prijave

Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo s spremnim dopisom neodprte vrnjene prijaviteljem (razen, če z ovojnice ni mogoče razbrati prijavitelja in se prijava odpre).

Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu s Pravilnikom o postopkih.

 1. Datum odpiranja prijav
  Odpiranje prijav bo predvidoma 19. 5. 2017 ob 10. uri v prostorih agencije.
   
 2. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
  Prijavitelji bodo o rezultatih javnega razpisa obveščeni v roku osmih dni od sprejema odločitve pristojnega organa.
   
 3. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
  Javni razpis in prijavni obrazci bodo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije objavljeni na spletni strani agencije www.arrs.si. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo interesenti na agenciji pri ga. Fani Rožič Novak, po telefonu (01) 400 5950, vsak delavnik od 9. do 12. ure, ali na e-pošto: Fani.Rozic-Novak@arrs.si.

 

Številka: 5100-4/2017-2
Datum: 6. 3. 2017

 

Prof. dr. József Györkös,
direktor

Objavljeno v Uradnem listu RS, št. 12/2017, z dne 10. 03. 2017 in na spletni strani agencije.

 

Razpisna dokumentacija: