Iskanje    Kazalo    Novo    O agenciji    e-pošta   
 
   
Domov
 > Mednarodno sodelovanje > Dvostransko > Države > ZDA > Razpisi in pozivi
Mednarodno sodelovanje
ZDA
Razpisi in pozivi
      
Rokovnik

Na podlagi 3. in 4. člena Pravilnika o financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega sodelovanja Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 68/2009), 9. člena Pravilnika o postopku (so)financiranja in spremljanja izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/2009) ter Sklepa Upravnega odbora Javne agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije o (so)financiranju sodelovanja slovenskih raziskovalk in raziskovalcev v Materials World Network shemi Nacionalne znanstvene fundacije (NSF) za leto 2011 (razpis v letu 2010) z dne 15. 9. 2010, in v zvezi z 12. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1 in 112/07) ter Zakonom o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju (Uradni list RS, št. 29/99, MP) Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, objavlja

Javni razpis za sodelovanje slovenskih raziskovalcev v shemi Materials World Network (MWN) v letu 2010

 1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev
  Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
   
 2. Predmet javnega razpisa
  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje sodelovanja raziskovalcev v skupnih ameriško-slovenskih projektih Materials World Network (v nadaljnjem besedilu: MWN), ki ga je avgusta 2010 objavila Nacionalna znanstvena fundacija (v nadaljnjem besedilu: NSF) Združenih držav Amerike. Teme razpisa obsegajo vse teme, ki jih obravnava in upošteva NSF Division of Materials Research (DMR), t.j.:
  • fizika trdne snovi, kemija trdne snovi in materialov, polimeri, biomateriali, kovinski materiali in nanostrukture, keramika, elektronski in fotonski materiali, teorija trdne snovi in materialov.

NSF v MWN sodeluje z regionalnimi, nacionalnimi in multinacionalnimi financerji znanstveno-raziskovalne dejavnosti v Afriki (v 10 državah), Evropi (v 14 državah in z Evropsko znanstveno fundacijo, ESF), Južni Ameriki (v 4 državah) in Aziji (v 4 državah), z letom 2010 pa tudi s Slovenijo. Raziskovalci iz ZDA in Slovenije pripravijo skupen projekt, pri tem pa delo na projektu razdelijo na dva sklopa, ki ju ločeno izvajata ameriška oz. slovenska stran. Sklop, ki ga izvaja ameriška stran, le-ta prijavi na razpis NSF; v prijavi natančno opiše sklop, ki ga izvajajo raziskovalci iz Slovenije. Sklop, ki ga izvajajo raziskovalci iz Slovenije, le-ti prijavijo agenciji na tem razpisu in pri tem natančno opišejo tudi sklop, ki ga izvaja ameriška stran. NSF opravi recenzijo sklopa, ki ga izvaja ameriška stran, agencija pa neodvisno opravi recenzijo sklopa, ki ga izvaja slovenska stran. Če sta obe oceni pozitivni, se NSF in agencija lahko dogovorita za financiranje skupnega projekta; pri tem NSF sofinancira sklop, ki ga izvaja ameriška stran, agencija pa sklop, ki ga izvaja slovenska stran. Če NSF ne sofinancira sklopa, ki ga izvaja ameriška stran, tudi agencija ne more sofinancirati sklopa, ki ga izvaja slovenska stran.

Skupni ameriško-slovenski projekti trajajo največ tri leta.

 1. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni poziv/razpis
  Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki
  • so vpisani v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti v Republiki Sloveniji oziroma v register zasebnih raziskovalcev (oboje pri agenciji) ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti; ter
  • izvajajo s strani agencije financirane programe dela javnih raziskovalnih organizacij ali s strani agencije financirane oziroma sofinancirane projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja, ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja raziskav.
    
 2. Cilji javnega razpisa
  Cilj javnega razpisa je vzpostaviti oz. okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Združenimi državami Amerike na pomembnem raziskovalnem področju materialov.
   
 3. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa
  Slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določa Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 41/09). Vodja projekta mora ob podpisu pogodbe o (so)financiranju imeti prostih najmanj 170 raziskovalnih ur. Finančni predračun projekta mora biti pripravljen v skladu z določbami Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa (Uradni list RS, št. 74/04, 32/05, 26/06, 80/07, 89/08 in 102/09).

  Pri skupnem ameriško-slovenskem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav. NSF je objavila javni razpis MWN na svoji spletni strani; kontaktna oseba na ameriški strani je gospa Carmen I. Huber, e-pošta: chuber@nsf.gov 
   
 4. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje
  Prijave bodo ocenjene po postopku, kot ga določa Metodologija ocenjevanja prijav za (so)financiranje raziskovalne dejavnosti v letu 2011 (razpisi v letu 2010), poglavje J - Mednarodno znanstveno sodelovanje, št. 6319-1/2010-1 z dne 31.3.2010. Kriteriji za ocenjevanje predlogov projektov so: relevantnost in kakovost vsebine projekta (do 15 točk), raziskovalna kakovost (do 5 točk) in upravljavska sposobnost vodje projekta (do 5 točk). Projekte ocenjujejo zunanji ocenjevalci, ki jih določi Znanstveni svet agencije. Finančno ovrednoten izbor prijav za sofinanciranje pripravi s strani agencije imenovana strokovna komisija v sodelovanju z NSF izmed pozitivno ocenjenih skupnih ameriško-slovenskimi projekti, kjer se upošteva skupna višina ocen ameriškega in slovenskega sklopa; pozitivno ocenjeni skupni ameriško-slovenski projekti so tisti, ki dosežejo pozitivno oceno v ameriškem sklopu pri recenziji s strani NSF in pozitivno oceno (vsaj 15 od 25 možnih točk) v slovenskem sklopu pri zunanji recenziji. Sklep o izboru prijav za sofinanciranje izda Upravni odbor agencije na podlagi skupnega ameriško-slovenskega izbora, na katerega je agencija vezana.
   
 5. Okvirna višina sredstev razpisa in (so)financiranje projektov
  Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa v celotni razpisni dobi 2011-2014 znaša okvirno 600.000,00 EUR. Agencija (so)financira sodelovanje raziskovalcev v največ dveh skupnih ameriško-slovenskih projektih z največ do 100.000 EUR letno za posamezni odobreni projekt v trajanju največ 3 let, pri čemer znesek in trajanje na slovenski strani ne more presegati zneska (po tečaju Narodne Banke Slovenije za ameriški dolar (USD) na dan oddaje projekta) in trajanja na ameriški strani. Z izbranimi prijavitelji agencija sklene pogodbo, s katero se podrobneje opredeli način financiranja in izvajanja projekta ter določi kategorija cene raziskovalne ure.

  Sofinanciranje v letih 2011-2014 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije za navedena leta ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu.
   
 6. Predvideni čas trajanja raziskovalnih projektov
  Predvideni začetek (so)financiranja izvajanja projektov je 1.4.2011. Izbrane projekte bo agencija (so)financirala do največ treh let.
   
 7. Rok za predložitev prijav in način predložitve ter opremljenost prijav
  Pisne prijave z oznako "Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za sodelovanje slovenskih raziskovalcev v shemi Materials World Network" morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah v glavno pisarno agencije. Za pravočasne se štejejo prijave, ki so pravočasno oddane v pisni in elektronski obliki. Prijava je oddana pravočasno, če prispe v glavno pisarno agencije do 11.11.2010, najkasneje do 12. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije do 11.11.2010, najkasneje do 12. ure (poštni žig). V vsaki poslani pošiljki (ovojnici) je lahko samo ena prijava.

  Prijava na javni razpis mora vsebovati v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec ARRS-MS-NSF-2010. Obrazec, poimenovan ARRS-MS-NSF-2010-Pr (s končnico .doc oz. .pdf), kjer je Pr priimek slovenskega vodje prijavljenega bilateralnega projekta, mora najkasneje 11.11.2010 do 12. ure prispeti tudi po elektronski pošti kot prilogi na naslov razpis-MWN-2010@arrs.si (zaradi avtomatičnega procesiranja podatkov iz obrazca so zaželeni obrazci v Wordovem formatu). Elektronske prijave morajo biti vsebinsko popolnoma enake kot pisne, pri čemer je za identičnost obeh prijav odgovoren prijavitelj. Nepravočasnih ali nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in jih bo neodprte vrnila prijavitelju.
   
 8. Datum odpiranja prijav
  Odpiranje prijav bo predvidoma 15. 11. 2010 ob 10.00 uri v prostorih agencije.
   
 9. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa:
  O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni predvidoma do aprila leta 2011.
   
 10. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
  Javni razpis in prijavni obrazci bodo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije objavljeni na spletni strani agencije www.arrs.si, zainteresirani pa jih lahko dvignejo tudi na agenciji, v enoti za mednarodno sodelovanje. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo interesenti na agenciji pri dr. Primožu Pristovšku, po telefonu (01) 400 5971 vsak delavnik od 9. do 12. ure, ali na e-pošto: Primoz.Pristovsek@arrs.si.

Številka zadeve: 5100-4/2010-1
Datum: 27.9.2010

Objavljeno v Uradnem listu RS, št. 76/2010, dne 1.10.2010.

dr. Franci Demšar
Direktor ARRS

Priloga (osnovni prijavni obrazci):

 

Stran ureja: Frančiška Rožič-Novak Datum: 04.10.2010