Iskanje    Kazalo    Novo    O agenciji    e-pošta   
 
   
Domov
 > Mednarodno sodelovanje > Dvostransko > Države > ZDA > Razpisi in pozivi
Mednarodno sodelovanje
ZDA
Razpisi in pozivi
      
Rokovnik

Na podlagi 12. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-uradno prečiščeno besedilo, 61/06-Zdru-1in112/07), Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03), Pravilnika o financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega sodelovanja Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 12/05, 49/05, 39/06, 5/07 in 103/07) in usmeritev Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije v obliki Protokola četrtega zasedanja skupnega slovensko-ameriškega odbora za znanstveno in tehnološko sodelovanje (27.04.2005, Washington, ZDA), Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju (Uradni list RS-MP, št. 29/99), Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, objavlja

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike v letih 2009 – 2012

 1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev

  Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija)
   
 2. Predmet javnega razpisa

  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje slovensko-ameriških znanstvenoraziskovalnih projektov v letih 2009 – 2012 na skupno dogovorjenih prednostnih področjih:
  • naravoslovno-matematične vede,
  • tehniške vede,
  • medicinske vede,
  • biotehniške vede,
  • družboslovne vede,
  • humanistične vede,
  • poudarek je na multidisciplinarnih in interdisciplinarnih raziskavah s področja okolja (vključno z znanostmi o morju), zdravja, biotehnologije s področja hrane, materialov (vključno z nanotehnologijami) ter informacijskih in proizvodnih tehnologij.

Prednost bodo imeli slovenski nosilci, ki nimajo sprejetega in potekajočega slovensko-ameriškega projekta za obdobje 2008-2010.

 1. Trajanje razpisa

Izbrani projekti bodo sofinancirani tri leta.

 1. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis

  Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki:
 • so vpisani v evidenco agencije za opravljanje raziskovalne dejavnosti v Republiki Sloveniji oziroma v register zasebnih raziskovalcev, ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in predpisi agencije; ter
 • izvajajo s strani agencije financirane programe dela javnih raziskovalnih organizacij ali s strani agencije financirane oziroma sofinancirane projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja, ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja raziskav.
 1. Cilji javnega razpisa

  Cilj javnega razpisa je okrepiti bilateralno znanstvenoraziskovalno sodelovanje z ZDA, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in povečati število gostovanj vrhunskih ameriških raziskovalcev v Sloveniji.
   
 2. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa

  Slovenski vodja raziskovalnega projekta, ki se prijavlja na javni razpis, mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določa 29. člen Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti za vodjo raziskovalnega projekta in 8. in 9. člen Pravilnika o kazalcih in merilih znanstvene in strokovne uspešnosti (Uradni list RS, št. 39/06, 106/06 in 39/07).

Pri raziskovalnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav. Ameriška stran ne bo objavila javnega razpisa, zato ameriške sodelujoče na projektu prijavi samo slovenska organizacija na slovenskih obrazcih.

 1. Prijava na javni razpis

  Prijava na javni razpis mora vsebovati v celoti izpolnjena in podpisana prijavna obrazca A (ARRS-MS-ZDA-01-A/2009) in B (ARRS-MS-ZDA-01-B/2009).

Obrazca A in B prijavitelj pošlje tudi po elektronski pošti na naslov: razpis-ZDA09-12@arrs.si.

Prijavitelj mora podati pisno izjavo o istovetnosti elektronske in pisne prijave, ki jo priloži prijavi.

 1. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje

Predlog izbora vlog za sofinanciranje pripravi s strani agencije imenovana strokovna komisija, pri čemer upošteva ovrednotenje kvalitete raziskovalnih projektov, programov oziroma tehnoloških projektov po veljavni metodologiji. Navedeno vrednotenje vključuje:

 • pomen rezultatov raziskav za družbeni in gospodarski razvoj Slovenije;
 • znanstveno odličnost in/ali aplikativnost raziskav;
 • vključenost mladih raziskovalcev;
 • možnosti za vključitev v raziskovalne projekte EU;
 • uporabnost projekta v praksi oziroma gospodarstvu;
 • reference vodje projekta in raziskovalne skupine;
 • izvedljivost projekta.

Predlog evalviranih vlog obravnava imenovani organ, ki ima vsa pooblastila, da izbere skupne projekte, trajanje projektov, višino in način sofinanciranja. Sklep o sofinanciranju izbranih projektov (odobritev števila izmenjav in/ali odobritev pripadajočih sredstev) izda Upravni odbor agencije.

 1. Okvirna višina sredstev razpisa je 260.000 EUR.

Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa v celotni razpisni dobi 2009-2012 znaša okvirno 260.000 EUR.

Sofinanciranje v letih 2009-2012 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije za navedena leta ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu.

Agencija bo sofinancirala:

 • mednarodne prevozne stroške v znesku najugodnejše letalske karte za slovenske raziskovalce ob obiskih v ZDA, do naslova partnerske institucije;
 • stroške bivanja za ameriške raziskovalce ob obiskih v Sloveniji v Domu podiplomcev (Ljubljana, Maribor) ali izjemoma v primeru zasedenosti domov v hotelu B kategorije (***), vendar največ do 100 EUR dnevno, za kratke obiske do 10 dni in dnevnice do višine določene v veljavni uredbi (Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, Uradni list RS, št. 140/06 in Uradni list RS, št. 76/08, v nadaljevanju: uredba);
 • stroške bivanja v Domu podiplomcev oz. izjemoma v hotelu B kategorije in dnevnice do višine določene v uredbi za ameriške raziskovalce ob obiskih v Sloveniji, za dolge obiske do 30 dni. V primeru zasedenosti domov se za namestitev bivanja v Sloveniji povrne znesek v višini največ do 1252 EUR mesečno.

Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po zaključku obiska. Izbrane raziskovalne organizacije ameriškim raziskovalcem ne glede na dolžino bivanja (kratki ali dolgi obiski) izplačajo akontacijo dnevnic ob prihodu v Slovenijo v enkratnem znesku, v višini dnevnic po uredbi za čas trajanja obiska. Agencija bo redno spremljala realizacijo projekta. Agencija lahko v primeru nerealizacije projekta prekine sofinanciranje.

 1. Predvideni rok začetka izvajanja predmeta razpisa je 1. julij 2009.
   
 2. Predvideni čas izvajanja predmeta razpisa je od 1.07.2009 do 30.6.2012.
   
 3. Način predložitve prijave

Pisne prijave z oznako »Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in ZDA v letih 2009-2012«, morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah in z naslovom prijavitelja v vložišče Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana. V vsaki poslani ovojnici je lahko samo ena prijava.

Prijavna obrazca A in B mora prijavitelj poslati tudi po elektronski pošti na naslov: razpis-ZDA09-12@arrs.si

 1.  Rok za predložitev prijav

Ovojnica s prijavo mora prispeti v vložišče Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije najkasneje do vključno 15. maja 2009 do 12.00 ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave oddane priporočeno po pošti iz Slovenije najkasneje do vključno 15. maja 2009 do 12.00 ure (poštni žig).

Prijavna obrazca A in B morata po elektronski pošti prispeti na naslov: razpis-ZDA09-12@arrs.si, do vključno 15. maja 2009 do 12. ure.

 1. Prijave bo po preteku roka za predložitev prijav odprla strokovna komisija agencije. Za pravilno in pravočasno oddane prijave se štejejo prijave, ki so v roku oddane v obeh oblikah, v pisni obliki in po elektronski pošti. Nepravočasno prispelih in nepravilno opremljenih prijav komisija ne bo obravnavala in jih bo zavrgla.
   
 2. O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni predvidoma do konca meseca junija 2009. Javni razpis in prijavni obrazci bodo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS objavljeni tudi na spletni strani agencije (www.arrs.gov.si/sl/razpisi), zainteresirani pa jih lahko dvignejo tudi v agenciji, v enoti za mednarodno sodelovanje, Tivolska cesta 30, Ljubljana. Odgovorna oseba za izvedbo javnega razpisa: Frančiška Rožič Novak, tel. (01) 400 5950, e-pošta: Fani.Rozic-Novak@arrs.si.

Dr. Franci Demšar
Direktor ARRS

Številka: 430-11/2009-1
Datum: 23.01.2009

Objavljeno v Uradnem listu RS, št. 5/2009, z dne 23.01.2009.

Priloge (prijavni obrazci):

Stran ureja: Frančiška Rožič-Novak Datum: 03.02.2009