Iskanje    Kazalo    Novo    O agenciji    e-pošta   
 
   
Domov
 > Mednarodno sodelovanje > Dvostransko > Države > ZDA > Razpisi in pozivi
Mednarodno sodelovanje
ZDA
Razpisi in pozivi
      
Rokovnik

Na podlagi določb Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-uradno prčiščeno besedilo in 61/06-Zdru-1), Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS št.123/03), Pravilnika o financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega sodelovanja Republike Slovenije (Uradni list RS, št.12/05, 49/05, 39/06, 5/07 in 103/07), Metodologije ocenjevanja vlog za izvajanje mednarodnih raziskovalnih in razvojnih projektov (št.511-9/2007-1, 6.4.2007), usmeritev Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije v obliki Protokola četrtega zasedanja skupnega slovensko-ameriškega odbora za znanstveno in tehnološko sodelovanje (27.04.2005, Washington, ZDA), Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju (Uradni list RS-MP, št. 29/99), Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, objavlja

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike v letih 2008 – 2010

 1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev
  Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
   
 2. Predmet javnega razpisa in sofinanciranje:
  1. Predmet razpisa je sofinanciranje obiskov slovenskih raziskovalcev v ZDA v okviru dvoletnih skupnih raziskovalnih projektov v obdobju 1.4.2008 - 31.3.2010. Agencija bo za izvajanje slovesnko-ameriških raziskovalnih projektov financirala slovenskim raziskovalcem mednarodne prevozne stroške, stroške namestitve in dnevnice za čas bivanja v ZDA. Praviloma bo sofinanciran 1 kratkoročni obisk (do 14 dni) in 1 dolgoročni obisk (do 1 meseca) slovenskih projektnih partnerjev v ZDA v okviru skupnih raziskovalnih projektov;
  2. Predmet razpisa je sofinanciranje stroškov bivanja in plačilo dnevnic po veljavni uredbi (Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, Uradni list RS, št. 140, 29.12.2006, v nadaljevanju: uredba); za kratke in dolge obiske ameriških raziskovalcev ob obiskih v Republiki Sloveniji. Dnevnice se izplačajo ameriškim projektnim partnerjem ob prihodu v Slovenijo in to za celoten čas bivanja v Sloveniji. Stroški namestitve za kratke obiske se krijejo do 100 EUR na noč, za dolge obiske pa do 1252 EUR.
    
 3. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa:
  • projekte oz. obiske je potrebno prijaviti na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije;
  • projekti so 2-letni;
  • prijave se lahko nanašajo na raziskave s področja naravoslovno-matematičnih, tehniških, medicinskih, biotehniških, družboslovnih, humanističnih ved, s poudarkom na multidisciplinarnih in interdisciplinarnih raziskavah ter predvsem s področja okolja (vključno z znanostmi o morju) in zdravja, biotehnologije na področju hrane, materialov (vključno z nanotehnologijami) ter informacijskih in proizvodnih tehnologij.
  • na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v evidenco agencije za opravljanje raziskovalne dejavnosti v Republiki Sloveniji oziroma v register zasebnih raziskovalcev, ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in predpisi agencije;
  • izvajajo s strani agencije financirane programe dela javnih raziskovalnih organizacij ali s strani agencije financirane oz. sofinancirane projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja, ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja raziskav;
  • slovenski vodja raziskovalnega projekta, ki se prijavlja na javni razpis, mora izpolnjevati pogoje iz Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti za vodjo raziskovalnega projekta.
    
 4. Prijavitelj se prijavi na javni razpis s prijavo, ki je skladna z razpisno dokumentacijo. Prijava na javni razpis mora vsebovati v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec (ARRS-MS-ZDA-11/2007). Prijava na razpis mora biti predložena v 2 pisnih izvodih (eden v slovenskem in eden v angleškem jeziku).
   
  Prijava mora vsebovati naslednje elemente:
  1. Predlog projekta (do treh strani), ki mora vsebovati:
   • kratek povzetek vsebine v slovenskem in angleškem jeziku;
   • definicijo ciljev projekta;
   • opis morebitnega prejšnjega sodelovanja;
   • opis pričakovanih rezultatov in pridobitev;
  2. Prve štiri strani prijavnega obrazca (v slovenskem in angleškem jeziku) se pošlje po elektronski pošti na naslov: razpis-ZDA08-10@arrs.si
  3. Prijavitelj poda pisno izjavo o istovetnosti elektronske in pisne prijave.
 1. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje
  Predlog izbora prijav za sofinanciranje pripravi s strani agencije imenovana strokovna komisija, pri čemer upošteva ovrednotenje kvalitete raziskovalnih projektov, programov oziroma tehnoloških projektov po veljavnih metodologijah. Navedeno vrednotenje vključuje:
  • pomen rezultatov raziskav za družbeni in gospodarski razvoj Republike Slovenije;
  • znanstveno odličnost in/ali aplikativnost raziskav;
  • možnosti za vključitev v raziskovalne projekte EU;
  • uporabnost projekta v praksi oziroma gospodarstvu;
  • reference vodje projekta in raziskovalne skupine;
  • vključenost mladih raziskovalcev;
  • izvedljivost projekta.

Sklep o izboru vlog za sofinanciranje z odobritvijo števila izmenjav izda upravni odbor agencije na predlog imenovane strokovne komisije.

 1. Orientacijska vrednost za izvedbo predmeta razpisa je 167.000 EUR.
  Sofinanciranje v letih 2008 in 2010 je vezano na sprejem proračuna za navedena proračunska leta ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu.
   
 2. Predvideni rok začetka izvajanja predmeta razpisa je 1. aprila 2008.
   
 3. Čas izvajanja predmeta razpisa je od 1.4.2008 do 31. marca 2010.
   
 4. Način predložitve prijave
  Pisne prijave z vso dokumentacijo in z oznako "Ne odpiraj, vloga na Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in ZDA v letih 2008-2010", morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah in z naslovom prijavitelja na naslov:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Tivolska cesta 30
1000 Ljubljana

Prve štiri strani prijavnega obrazca (v slovenskem in angleškem jeziku) se mora poslati tudi po elektronski pošti na naslov: razpis-ZDA08-10@arrs.si

 1. Rok za predložitev prijav
  Prijave morajo prispeti v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, ne glede na vrsto prenosa te prijave, do vključno 28. februarja 2008 do12. ure. Prve štiri strani prijavnega obrazca morajo po elektronski pošti prispeti na naslov: razpis-ZDA08-10@arrs.si do vključno 28. februarja 2008 do 12. ure. Za pravilno oddane prijave se štejejo prijave, ki so v roku oddane v obeh oblikah, v pisni obliki in po elektronski pošti.
   
 2. Prijave bo po preteku roka za predložitev prijav odprla strokovna komisija agencije. Nepravočasno prispelih in nepravilno opremljenih prijav komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene prijaviteljem.
   
 3. O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni najkasneje do konca meseca marca 2008.

Javni razpis in prijavni obrazci bodo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS objavljeni tudi na spletni strani agencije (www.arrs.gov.si/sl/razpisi), zaiteresirani jih lahko dvignejo tudi v agenciji, v enoti za mednarodno sodelovanje, Tivolska cesta 30, Ljubljana.

Podrobnejše informacije: Marjetica Primožič, tel. (01) 400 5970, e-pošta: marjetka.primozic@arrs.si

 
Ljubljana, 23.11.2007

Št.zadeve.: 430-76/2007-1
Objavljeno v Uradnem listu RS, št. 109/07 dne 30.11.2007

Dr. Franci Demšar
Direktor
 

Priloge (prijavni obrazci):

Stran ureja: Frančiška Rožič-Novak Zadnja sprememba: 14.05.2008
Datum: 12.12.2007