Iskanje    Kazalo    Novo    O agenciji    e-pošta   
 
   
Domov
 > Mednarodno sodelovanje > Dvostransko > Države > ZDA > Razpisi in pozivi
Mednarodno sodelovanje
ZDA
Razpisi in pozivi
Javni razpis za sofinanciranje skupnih slovensko-ameriških znanstveno tehnoloških projektov v letih 2005 – 2006

1. Uporabnik proračunskih sredstev: Ministrstvo RS za šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13, 1000 Ljubljana.

2. Predmet razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov (stroški potovanja oziroma bivanja) raziskovalcev iz Republike Slovenije oziroma raziskovalcev iz Združenih držav Amerike, ki bodo izvajali skupne raziskovalne projekte v obdobju od 1.1.2005 do 31.12. 2006 (kratki obiski do 14 dni, dolgi obiski od 15 do 30 dni).

3. Ministrstvo RS za šolstvo, znanost in šport bo obiske sofinanciralo v naslednji višini:

 • mednarodni prevozni stroški za slovenske raziskovalce ob obiskih v ZDA;
 • stroški bivanja v Domu podiplomcev oz. izjemoma v hotelu B kategorije in dnevnice za ameriške raziskovalce ob obiskih v Republiki Sloveniji (kratki obiski – do 14 dni);
 • stroški bivanja v Domu podiplomcev oz. izjemoma v hotelu B kategorije in 400 € mesečnega nadomestila (za namene dnevnic) v SIT protivrednosti za ameriške raziskovalce ob obiskih v Republiki Sloveniji (dolgi obiski – od 15 do 30 dni).

Vlagatelji se morajo o kritju stroškov bivanja v ZDA in prevoznih stroškov ameriških partnerjev ob obiskih v Republiki Sloveniji obvezno dogovoriti s svojimi partnerji in o tem predložiti pisno zagotovilo ameriškega partnerja.

4. Pogoji za opravljanje predmeta razpisa:

 • projekte oz. obiske je potrebno prijaviti na posebnih obrazcih;
 • projekti so 2-letni
 • vloge se lahko nanašajo na raziskave v naravoslovju, tehniki, medicini, biotehniki, družboslovju in humanistiki;
 • na razpis se lahko prijavijo domače pravne ali fizične osebe, ki so vpisane v evidenco ministrstva za opravljanje raziskovalne dejavnosti v Republiki Sloveniji oziroma register zasebnih raziskovalcev ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in predpisi ministrstva ter izvajajo s strani ministrstva financirane programe dela javnih raziskovalnih organizacij (v nadaljnjem besedilu JRO), ali s strani ministrstva financirane oz. sofinancirane projekte temeljnega in aplikativnega raziskovanja, ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v 5. oziroma 6. okvirnem programu EU (v nadaljnjem besedilu EU) na področju raziskav in tehnološkega razvoja) oziroma s strani Ministrstva za gospodarstvo RS sofinancirane razvojno - tehnološke projekte, ki zagotavljajo osnovni vir financiranja predvidenih raziskav;
 • Vodja projekta mora izpolnjevati pogoje iz Zakona raziskovalni in razvojni dejavnosti za vodjo raziskovalnega projekta (Ur.l. RS, št. 96/02).

5. Vloga za sofinanciranje mora vsebovati naslednje elemente:

 • izpolnjene in podpisane obrazce s podatki o vlagatelju, nosilcu projekta, ameriškemu partnerju, ostalih sodelujočih raziskovalcih ter vsebino projekta;
 • kratka življenjepisa nosilca projekta in ameriškega partnerja z najpomembnejšimi publikacijami v zadnjih 5 letih, ki se nanašajo na vsebino projekta;
 • navedbo osnovnih virov financiranja raziskav na slovenski strani;
 • pregled predlaganih obiskov za dve leti;
 • opis dosedanjega sodelovanja ter navedbo skupnih publikacij;
 • dokazilo o ameriškem sofinanciranju projekta (pisna izjava ameriškega partnerja o sofinanciranju medsebojnih obiskov).

6. Merila za izbiro prijav oziroma vlog za sofinanciranje:

Predlog izbora prijav pripravi imenovana slovenska strokovna komisija, pri čemer upošteva ovrednotenje kvalitete nacionalnih raziskovalnih projektov oziroma programov. Navedeno ovrednotenje vključuje: pomen rezultatov raziskav za družbeni in gospodarski razvoj Republike Slovenije, znanstveno odličnost oziroma aplikativnost raziskav, potencialne možnosti za vključitev v raziskovalne projekte EU, uporabnost projekta v praksi oziroma gospodarstvu, reference vodje projekta in raziskovalne skupine, vključenost mladih raziskovalcev, izvedljivost projekta. Sklep o izboru vlog za sofinanciranje izda Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije.

Prednost pri izbiri bodo imeli projekti, ki jih predlagajo mlajši raziskovalci, ki šele vzpostavljajo stike z ameriškimi partnerji ter projekti, ki jih financirajo ameriške agencije.

7. Orientacijska vrednost za izvedbo predmeta razpisa je 30.000.000,00 SIT.

Sofinanciranje v letu 2006 je vezano na sprejem proračuna za navedeno proračunsko leto ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu.

8. Predvideni rok začetka izvajanja predmeta razpisa je 1. januar 2005.

9. Čas izvajanja predmeta razpisa je od 1.1.2005 do 31.12.2006.

10. Pisne vloge z dokumentacijo in z oznako »Ne odpiraj, vloga za sofinanciranje skupnih slovensko-ameriških znanstveno tehnoloških projektov v letih 2005 – 2006« morajo vlagatelji dostaviti v zaprtih ovojnicah na naslov:

Ministrstvo RS za šolstvo, znanost in šport,
Trg OF 13,
1000 Ljubljana.

Vloge morajo na zgornji naslov, ne glede na način prenosa, prispeti do vključno petka, 22.oktobra 2004 do 12.00 ure.

11. Vloge bo po preteku tega roka odprla strokovna komisija.

12. Nepravočasno prispelih in nepravilno opremljenih vlog komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene vlagateljem.

13. Odpiranje vlog bo v prostorih Ministrstva za šolstvo, znanost in šport RS, v ponedeljek, 25.oktobra 2004 ob 10.00 uri.

14. O izidu javnega razpisa bodo vlagatelji obveščeni predvidoma do konca decembra 2004.

Podrobnejše informacije: ga. Alenka Mihailovski, telefon 01 4784 690, elektronska pošta: alenka.mihailovski@gov.si.

Razpis in prijavni obrazci bodo po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS objavljeni tudi na spletnih straneh Ministrstva RS za šolstvo, znanost in šport, interesenti pa jih lahko dvignejo tudi v Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13, Ljubljana.

Priloge:

Stran ureja: Frančiška Rožič-Novak Datum: 16.07.2004