Mednarodno sodelovanje

Madžarska

Razpisi in pozivi

      
Rokovnik

Na podlagi 3. in 4. člena Pravilnika o financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega sodelovanja Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 68/2009) in v zvezi z 12. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1 in 112/07), ter Protokola 13. zasedanja Skupnega odbora za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko, podpisanega 16. oktobra 2009 v Budimpešti, Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, objavlja

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko v letih 2011 - 2012

 1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev
  Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
   
 2. Predmet javnega razpisa

  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in madžarskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte (v nadaljevanju: bilateralne projekte) v letih 2011-2012 na skupno dogovorjenih področjih:
  • naravoslovno-matematične vede;
  • tehniške vede;
  • biotehniške vede;
  • medicinske vede;
  • okoljske vede;
  • nacionalna dediščina in sodobni družbeni izzivi.

Bilateralni projekti trajajo dve leti. V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenije in Republika Madžarska.

 1. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni poziv/razpis
  Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki
  • so vpisani v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti v Republiki Sloveniji oziroma v register zasebnih raziskovalcev (oboje pri agenciji), ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in predpisi agencije; ter
  • izvajajo s strani agencije financirane programe dela javnih raziskovalnih organizacij ali s strani agencije financirane oziroma sofinancirane projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja, ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja raziskav.
    
 2. Cilji javnega razpisa
  Cilj javnega razpisa je okrepiti bilateralno znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Republiko Madžarsko, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število gostovanj vrhunskih tujih raziskovalcev v Sloveniji, ter povečati število prijav slovenskih raziskovalcev na okvirne programe Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja.
   
 3. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa
  Slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določa Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 41/09).

Pri bilateralnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav. Slovenski in madžarski vodja morata vložiti prijavi praviloma istočasno in na način, ki ga določata pristojni instituciji (na Madžarskem: National Office for Research and Technology, www.nkth.gov.hu). Kontaktna oseba na madžarski strani je gospod Peter Judak, e-mail: peter.judak@nkth.gov.hu.

 1. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje
  Predlog izbora prijav za sofinanciranje pripravi s strani agencije imenovana strokovna komisija, pri čemer upošteva ovrednotenje kvalitete raziskovalnih projektov, programov oziroma tehnoloških projektov po Metodologiji ocenjevanja prijav za (so)financiranje raziskovalne dejavnosti v letu 2009, poglavje J - Mednarodno znanstveno sodelovanje, št. 6319-5/2008-1, z dne 3.3.2008 in v skladu s sklepom 64. seje ZSA z dne 16.3.2009.

  Predlog izbora prijav za sofinanciranje nato obravnava pristojni mednarodni organ (Skupni odbor za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko, v nadaljnjem besedilu: skupni odbor). Sklep o izboru prijav za sofinanciranje izda Upravni odbor agencije na podlagi izbire skupnega odbora, na katero je agencija vezana.
   
 2. Okvirna višina sredstev razpisa in (so)financiranje projektov
  Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa v celotni razpisni dobi 2011-2012 znaša okvirno 88.000,00 EUR.

  Končni dogovor o številu odobrenih projektov in obsegu financiranja bo sprejet na zasedanju skupnega odbora, ki bo predvidoma potekalo ob koncu leta 2010.

  Sofinanciranje v letih 2011 -2012 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije za navedeni leti ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu.

  Agencija bo sofinancirala:
  • mednarodne prevozne stroške v znesku najugodnejše letalske karte za slovenske raziskovalce ob obiskih na Madžarskem;
  • stroške bivanja za madžarske raziskovalce ob obiskih v Sloveniji v Domu podiplomcev (Ljubljana in Maribor) ali izjemoma v primeru zasedenosti domov v hotelu B kategorije (***), vendar največ do 100 EUR dnevno (za kratke obiske - do 14 dni), ob daljših obiskih pa v primeru zasedenosti domov največ do 1252 EUR mesečno.
  • dnevnice za madžarske raziskovalce ob obiskih v Sloveniji do višine določene v veljavni uredbi (Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, Uradni list RS št. 140/2006 ter 76/2008, v nadaljevanju: uredba), t.j. 21,39 EUR. Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po zaključku obiska. Izbrane raziskovalne organizacije madžarskim raziskovalcem, ne glede na dolžino bivanja (kratki ali dolgi obiski), izplačajo akontacijo dnevnic ob prihodu v Slovenijo v enkratnem znesku, v višini dnevnic po uredbi za čas trajanja obiska.
    
 3. Predvideni čas izvajanja razpisa je od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2012.
   
 4. Rok za predložitev prijav in način predložitve ter opremljenost prijav
  Pisne prijave z oznako "Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za sofinanciranje znanstveno raziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko v letih 2011-2012" morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah v glavno pisarno agencije. Za pravočasne se štejejo prijave, ki so pravočasno oddane v pisni in elektronski obliki. Prijava je oddana pravočasno, če prispe v glavno pisarno agencije do 30.4.2010, najkasneje do 12. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije do 30.4.2010, najkasneje do 12. ure (poštni žig). V vsaki poslani pošiljki (ovojnici) je lahko samo ena prijava.

  Prijava na javni razpis mora vsebovati v celoti izpolnjena in podpisana prijavna obrazca A (ARRS-MS-HU-03-A/2010) in B (ARRS-MS-HU-03-B/2010). Obrazca A in B, poimenovana ARRS-MS-HU-03-A-2010-Pr in ARRS-MS-HU-03-B-2010-Pr (s končnico .doc oz. .pdf), kjer je Pr priimek slovenskega vodje prijavljenega bilateralnega projekta, morata najkasneje 30.4.2010 do 12. ure prispeti tudi po elektronski pošti kot prilogi na naslov razpis-madzarska11-12@arrs.si (zaradi avtomatičnega procesiranja podatkov iz obrazca so zaželeni obrazci v Wordovem formatu). Elektronske prijave morajo biti vsebinsko popolnoma enake kot pisne, pri čemer je za identičnost obeh prijav odgovoren prijavitelj.

Nepravočasnih ali nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in jih bo neodprte vrnila prijavitelju.

 1. Datum odpiranja prijav
  Odpiranje prijav bo predvidoma 5.5.2010 ob 10.00 uri v prostorih agencije.
   
 2. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa:
  O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni predvidoma do konca leta 2010.
   
 3. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
  Javni razpis in prijavni obrazci bodo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije objavljeni na spletni strani agencije www.arrs.si, zainteresirani pa jih lahko dvignejo tudi na agenciji, v enoti za mednarodno sodelovanje. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo interesenti na agenciji pri dr. Primožu Pristovšku, po telefonu (01) 400 5971 vsak delavnik od 9. do 12. ure, ali na e-pošto: Primoz.Pristovsek@arrs.si.

 

Številka: 430-29/2010-1
Datum: 11.3.2010

Dr. Franci Demšar
Direktor ARRS

 

Objavljeno v Uradnem listu RS, št. 22/10 z dne 19.03.2010 .

Priloge (prijavni obrazci):