Iskanje    Kazalo    Novo    O agenciji    e-pošta   
 
   
Domov
 > Mednarodno sodelovanje > Dvostransko > Države > Indija > Razpisi in pozivi
Mednarodno sodelovanje
Indija
Razpisi in pozivi
      
Rokovnik
Kratka navodila

Na podlagi 126. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11, 45/12, 96/13 in 100/13-popr., v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih) in v zvezi z 12. in 20. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12-ZPOP-1A), Zakona o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Republiko Slovenijo in Republiko Indijo (Ur.l. RS – MP št. 4/1996) in Programa o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Indije, podpisanim dopisno dne 17. januarja 2014 v Ljubljani in New Delhiju, Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova 30, 1000 Ljubljana, objavlja

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Indijo v letih 2015 – 2017

 

 1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev
  Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
   
 2. Predmet javnega razpisa
  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in indijskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstveno-raziskovalne projekte (v nadaljevanju: bilateralne projekte) v letih 2015-2017 na skupno dogovorjenih prednostnih področjih:
  1. Inženiring, trajnostna gradbena industrija in proizvodna tehnologija,
  2. Energetsko učinkovite tehnološke rešitve vključno z učinkovito rabo energije (pametna energetska omrežja itd.),
  3. Zdravje in biotehnologija vključno z raziskavami hrane,
  4. Novi materiali vključno s polimeri,
  5. Nizkoogljične tehnologije (vodikove in litijeve baterije),
  6. Informacijska in komunikacijska tehnologija,
  7. Biosenzorji, instrumentacija in nadzor procesov,
  8. Kemija in biologija proteinov.

Bilateralni projekti trajajo predvidoma tri leta.
V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenija in Republika Indija.

 1. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni poziv/razpis
  Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki
  • so vpisani v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti v Republiki Sloveniji oziroma v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija;
  • izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in predpisi agencije ter
  • izvajajo s strani agencije (so)financirane programe dela raziskovalnih organizacij ali s strani agencije financirane oziroma sofinancirane projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja, ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja raziskav.
    
 2. Cilji javnega razpisa
  Cilj javnega razpisa je okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Republiko Indijo, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število gostovanj indijskih raziskovalcev v Republiki Sloveniji, ter povečati število prijav slovenskih raziskovalcev na razpise okvirnih programov Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja.
   
 3. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa
  Slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta kot jih določajo Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur.l. RS, št. 22/06-uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12-ZPOP-1A), Pravilnik o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11, 45/12, 96/13 in 100/13-popr.) in Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 41/09 in 72/11). Vsi navedeni dokumenti so sestavni del razpisne dokumentacije in so objavljeni na spletni strani agencije.

  Mejna vrednost vsote A1+A2+A3, ki jo mora izkazati slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta, je za vse vede enaka 1. Predlagani vodje projekta, ki niso člani nobene programske skupine, lahko vpišejo podatke o sredstvih drugih uporabnikov v obrazec ARRS-RPROG-VPETOST-D/2014, objavljen na spletni strani agencije in ga do 20.05.2014 do 12. ure oddajo po elektronski pošti na naslov razpisi-bilaterala@arrs.si. Natisnjen in podpisan obrazec z oznako »Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Indijo v letih 2015 – 2017 – podatki za vpetost« mora biti oddan tudi po običajni pošti, na naslov:

  Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS,
  Bleiweisova cesta 30,
  1000 Ljubljana,

  ravno tako do 20.05.2014 do 12. ure. Agencija bo upoštevala podatke iz teh obrazcev samo v primeru, če predlagani vodja ob zaključku razpisa ne dosega pogoja A1+A2+A3≥1.

Pri bilateralnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav. Slovenski in indijski vodja morata vložiti prijavi praviloma istočasno in na način, ki ga določata pristojni instituciji (v Republiki Indiji: International Cooperation, Department of Science and Technology DST, Technology Bhawan, New Mehrauli Road. Kontaktna oseba na indijski strani je dr. Jagdish Chander, e-pošta: jchander@nic.in).

 1. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje
  Prednostni seznam prijav za sofinanciranje pripravi s strani agencije imenovana strokovna komisija, ki ovrednoti bilateralne projekte skladno s Pravilnikom o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11, 45/12, 96/13 in 100/13-popr.).

  Finančno ovrednoten izbor prijav za sofinanciranje bo dogovorjen na zasedanju pristojnega mednarodnega organa (Skupna slovensko-indijska delovna skupina za znanstveno in tehnološko sodelovanje, v nadaljevanju: Skupna delovna skupina), ki bo predvidoma potekala novembra 2014. Sklep o izboru prijav za sofinanciranje izda direktor agencije na podlagi izbora Skupne delovne skupine, ki ga je dolžan upoštevati.
 1. Okvirna višina sredstev razpisa in (so)financiranje projektov
  Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa v celotni razpisni dobi 2015-2017 znaša okvirno 150.000,00 EUR. Sofinanciranje v letih 2015-2017 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije za navedena leta ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu.

  Agencija bo sofinancirala:
  • mednarodne prevozne stroške na najbolj ekonomičen način, upoštevajoč ceno in porabo časa, za slovenske raziskovalce ob obiskih v Republiki Indiji do naslova gostujoče inštitucije;
  • stroške bivanja za slovenske raziskovalce ob obiskih v Republiki Indiji, vendar največ do 100 EUR dnevno;
  • dnevnice za slovenske raziskovalce ob obiskih v Republiki Indiji do višine določene v veljavni uredbi (Uredba o višini povračil stroškov za službena potovanja v tujino, Uradni list RS št. 16/2007, 30/2009 in 51/2012).

Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po zaključku obiska; stroške v drugih valutah (ameriških dolarjih (USD) ali indijskih rupijah (INR)) bo obračunala po referenčnem tečaju Evropske centralne banke na dan obračuna, kot bo objavljen na spletni strani Banke Slovenije. Slovenski prijavitelj sam krije stroške za svoje zdravstveno zavarovanje in vize. Slovenski prijavitelj se s prijavo zavezuje, da bo indijskim gostujočim raziskovalcem nudil administrativno in logistično podporo; potne stroške, stroške bivanja in zdravstvenega zavarovanja ter dnevnice indijskim gostujočim raziskovalcem krije indijska stran.

 1. Predvideni čas izvajanja razpisa je od 1. januarja 2015 do 31. decembra 2017.
   
 2. Način, oblika in rok za predložitev prijav

  9.1. Oddaja prijave z digitalnim podpisom – elektronska prijava

(1) Prijavo na javni razpis je treba izpolniti kot Prijavno vlogo na obrazcu ARRS-BI-IN-JR-Prijava/2014 na spletnem portalu ARRS eObrazci. Prijava je popolna, če je opremljena z obema digitalnima podpisoma (zastopnik oziroma pooblaščena oseba RO in prijavitelj-raziskovalec).

(2) Za pravočasne prijave z digitalnim podpisom se štejejo prijave, ki so izpolnjene in digitalno podpisane ter oddane na spletni portal do 20.05.2014 do 12. ure.

(3) Prijaviteljem svetujemo, da prijav ne oddajajo zadnji dan razpisnega roka, ker lahko pride do preobremenjenosti strežnika.

9.2. Oddaja prijave brez digitalnega podpisa

(1) V primeru, ko prijavitelj oziroma raziskovalec nimata digitalnega potrdila, se prijavna vloga izpolni v elektronski obliki na spletnem portalu ARRS eObrazci (obrazec ARRS-BI-IN-JR-Prijava/2014) in odda v pisni obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom zastopnika oziroma pooblaščene osebe RO in prijavitelja-raziskovalca in žigom RO.

(2) Obe obliki prijave, elektronska in papirna, morata biti vsebinsko enaki.

(3) Papirne prijave je treba dostaviti v zaprtih ovojnicah z oznako "Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Indijo v letih 2015-2017" ter z nazivom in naslovom prijavitelja, na naslov:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije,
Bleiweisova cesta 30,
1000 Ljubljana.

(4) Prijava brez digitalnega podpisa je oddana pravočasno, če je izpolnjena na spletnem portalu ARRS eObrazci do 20.05.2014, do 12. ure in v papirni obliki prispe v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije do 20.05.2014, do 12. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije do 20.05.2014, do 12. ure (poštni žig).

9.3. Popolnost prijave

(1) Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisanem obrazcu in v predpisani obliki (točka (9.1.) - elektronska; točka (9.2.) - elektronska in pisna) ter vsebuje vse zahtevane podatke, kot jih določa ta javni razpis. Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu s Pravilnikom o postopkih.

(2) Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo neodprte vrnjene prijaviteljem.

 1. Datum odpiranja prijav
  Odpiranje prijav bo predvidoma 21.05.2014 ob 10. uri v prostorih agencije.
   
 2. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa:
  O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni predvidoma do konca novembra 2014.
   
 3. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
  Javni razpis bo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen na spletni strani agencije www.arrs.si.

Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo interesenti na agenciji pri Fani Rožič Novak, po telefonu (01) 400 5950 vsak delavnik od 9. do 12. ure, ali na e-pošto: fani.rozic-novak@arrs.si

 

Številka: 5100-2/2014-1
Datum: 27.2.2014

Dr. Franci Demšar
Direktor ARRS

Objavljeno v Uradnem listu RS, št. 17/2014, z dne 7.03.2014.

 

Pozivna dokumentacija:

Stran ureja: Frančiška Rožič-Novak Datum: 07.03.2014