Mednarodno sodelovanje

Hrvaška

Razpisi in pozivi

      
Rokovnik

Na podlagi 135. in 136. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16 in 79/17, v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih), v zvezi s 15.  členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 - uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12-ZPOP-1A, 21/18–ZNOrg in 9/19; v nadaljevanju: Zakon), Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju (Uradni list RS, št. 4/1996 – MP),  Protokola 16. zasedanja Skupnega odbora za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško, podpisanega 10. aprila 2018 v Ljubljani in Aneksa k Protokolu 16. zasedanja Skupnega  odbora za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško, podpisanega korespondenčno 20. marca 2019  ter v skladu z Metodologijo ocenjevanja prijav za razpise - uradno prečiščeno besedilo (UPB4), št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017, 6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017, 6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018, 6319-2/2013-41 z dne 1. 2. 2018, 6319-2/2013-42 z dne 19. 2. 2018,  6319-2/2013-43 z dne 5. 3. 2018, 6319-2/2013-44 z dne 14. 5. 2018, 6319-2/2013-45 z dne 20. 6. 2018, 6319-2/2013-46 z dne 9. 7. 2018, 6319-2/2013-47 z dne 17. 8. 2018, 6319-2/2013-48 z dne 18. 10. 2018, 6319-2/2013-49 z dne 19. 11. 2018, 6319-2/2013-50 z dne 17. 12. 2018, št. 6319-2/2013-51 z dne 4. 2. 2019 in št. 6319-2/2013-52 z dne 18. 2. 2019 (v nadaljevanju: metodologija) objavlja Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

 

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško v letih 2020 in 2021

 1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev

  Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova 30, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: agencija).
   
 2. Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in hrvaških raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte (v nadaljevanju: bilateralne projekte) v letih 2020 in 2021 na vseh področjih znanosti. Izbrani bilateralni projekti se pričnejo izvajati s 1. januarjem 2020  in trajajo dve leti.  V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenija in Republika Hrvaška.  

 1. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis

Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki:

 1. so vpisani v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (v nadaljevanju: Evidenca RO) ali v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija,
 2. izpolnjujejo pogoje, določene z Zakonom, Pravilnikom o postopkih in Pravilnikom o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 53/16; v nadaljevanju: Pravilnik o pogojih za vodje) in
 3. imajo s strani agencije sofinanciran program oziroma projekt temeljnega ali aplikativnega raziskovanja ali odobren mednarodni projekt (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na področju raziskav in inovacij), ki zagotavlja osnovni vir financiranja prijavljenega bilateralnega projekta. 
 1. Cilji javnega razpisa

Cilj javnega razpisa je okrepiti bilateralno znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Republiko Hrvaško, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število gostovanj vrhunskih hrvaških raziskovalcev v Sloveniji ter povečati število prijav slovenskih raziskovalcev na razpise okvirnih programov Evropske unije na področju raziskav in inovacij ter na ostale mednarodne razpise.

 1. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa

V okviru  javnega razpisa lahko posamezen raziskovalec kandidira kot vodja le enega bilateralnega projekta. Slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določajo 29. člen Zakona, 8. člen Pravilnika o postopkih in Pravilnik o pogojih za vodje. Vsi navedeni dokumenti so sestavni del razpisne dokumentacije in so objavljeni na spletni strani agencije.

Minimalni kvantitativni vstopni pogoji, ki jih določa metodologija, se nanašajo na minimalno oceno iz znanstvenih objav (A1), dokumentiranega sodelovanja z drugimi financerji (A3) v zadnjih petih letih in minimalnega števila čistih citatov v zadnjih desetih letih, ki jih mora vodja prijavljenega bilateralnega projekta izkazati, in je: A1 ≥ 0,3, CI ≥ 1 in A3 ≥ 0 (kjer CI pomeni število čistih citatov). Vrednosti so enake za vse vede.

Če prijavljeni vodja bilateralnega projekta v zadnjem obdobju (najmanj tri mesece) ni bil zaposlen ali samozaposlen v raziskovalni dejavnosti, se lahko pri izpolnjevanju kriterija za vodjo bilateralnega projekta namesto zadnjih petih let upošteva zadnje intervalno obdobje, ki vključuje obdobje petih let zaposlitve v raziskovalni dejavnosti. Prav tako se upoštevano obdobje podaljša v primeru dejansko izrabljenega dopusta iz naslova zavarovanja za starševsko varstvo, dokumentirane odsotnosti zaradi bolezni ali poškodb oziroma drugih primerov odsotnosti, določenih v predpisih o zdravstvenem zavarovanju, in zaposlitve izven raziskovalne dejavnosti, daljše od treh mesecev. Na podaljšanje upoštevanega obdobja ne vpliva izraba starševskega dopusta v obliki delne odsotnosti z dela. Če vodja bilateralnega projekta v zadnjih petih letih ni bil zaposlen v raziskovalni dejavnosti, je treba v prijavo vpisati zadnje intervalno obdobje, ki vključuje obdobje petih let v raziskovalni dejavnosti. V prijavi je treba navesti daljšo dokumentirano odsotnost in razloge. Pri preverjanju vstopnih pogojev bo agencija upoštevala le podatke, navedene v prijavi.  

Pogoji se preverijo na dan zaključka javnega razpisa.

Pri bilateralnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav. Med sodelujoče raziskovalce se mora vključiti vsaj enega raziskovalca, ki je doktorski študent ali raziskovalec, pri katerem od njegovega zagovora prvega doktorata ni minilo več kot 5 let (v nadaljevanju: raziskovalec na začetku kariere). Vsi sodelujoči slovenski raziskovalci morajo biti vpisani v Evidenco RO pri agenciji.

Slovenski in hrvaški vodja morata vložiti prijavi praviloma istočasno in na način, ki ga določita pristojni instituciji. V  Republiki Hrvaški se prijavo odda na Ministrstvo za znanost in izobraževanje Republike Hrvaške. Kontaktna oseba v Republiki Hrvaški je gospa Silvana Siebert, e-pošta: silvana.siebert@mzo.hr

 1. Postopek in merila za izbiro prijav za sofinanciranje

Prijave bo obravnavala strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje direktor.

Strokovna komisija obravnava prijave, upoštevaje pogoje in merila po naslednjem vrstnem redu:

 1. izpolnjevanje vstopnih pogojev vodij projektov, kot jih določa metodologija in ovrednotenje  prijave v skladu s 138. členom Pravilnika o postopkih;
 2. ugotavljanje izpolnjevanja pogoja vključenosti raziskovalcev na začetku kariere (5. odstavek 5. točke javnega razpisa);
 3. ugotavljanje prednostnega merila prijav glede obveznega deleža bilateralnih projektov (20%), katerih vodje so raziskovalci, pri katerih od njihovega zagovora prvega doktorata ni minilo več kot pet let (upošteva se leto zagovora doktorata);
 4. prednost pri izboru prijav bodo imele prijave, katerih vodje niso imeli  odobrenih bilateralnih projektov z Republiko Hrvaško na zadnjih dveh razpisih agencije (2016-2017 in 2018-2019).

Strokovna komisija pripravi predlog seznama prijav s pripadajočimi ocenami iz 138. člena Pravilnika o postopkih, pri čemer razvrsti prijave po sledečem vrstnem redu:

 1. na vrh seznama se razvrsti 20% prijav, katerih vodje so raziskovalci, pri katerih od njihovega zagovora prvega doktorata ni minilo več kot pet let (upošteva se leto zagovora doktorata), po padajočem vrstnem redu s pripadajočimi kvantitativnimi ocenami za znanstveno uspešnost vodje projekta, ki se določi na podlagi ocene A1 iz 35. člena Pravilnika o postopkih,
 2. za tem se razvrsti prijave, ki niso izpolnile prednostnega merila iz prejšnje alineje, in sicer po padajočem vrstnem redu glede na kvantitativne ocene za znanstveno uspešnost vodje projekta, ki se določi na podlagi ocene A1 iz 35. člena Pravilnika o postopkih,
 3. na seznam prijav se na koncu, ločeno od ostalih zgoraj omenjenih prijav, razvrsti prijave, ki ne izpolnjujejo razpisnih pogojev in zato tudi niso ocenjene.

Seznam prijav strokovna komisija preda slovenskemu delu mednarodnega pooblaščenega telesa, imenovanega Skupni odbor za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško (v nadaljevanju:  Meddržavna komisija za znanstveno in tehnološko sodelovanje).

Meddržavna komisija za znanstveno in tehnološko sodelovanje ne bo obravnavala prijav, ki niso bile oddane v obeh državah.

Meddržavna komisija za znanstveno in tehnološko sodelovanje bo na zasedanju samostojno obravnavala s strani obeh držav prispele in ovrednotene prijave. Na podlagi danih vladnih pooblastil in skupne odločitve bo izbrala  bilateralne projekte ter določila višino sofinanciranja vsakemu izbranemu bilateralnemu projektu. Slovenska stran si bo prizadevala, da bo med izbranimi bilateralnimi projekti 20% bilateralnih projektov, katerih vodje so raziskovalci, pri katerih od njihovega zagovora prvega doktorata ni minilo več kot pet let. Na podlagi odločitve Meddržavne komisije za znanstveno in tehnološko sodelovanje bo direktor agencije sprejel sklep o sofinanciranju, na podlagi katerega se bodo prijaviteljem izdala obvestila.

 1. Okvirna višina sredstev razpisa in (so)financiranje bilateralnih projektov

Predvideni obseg sredstev znaša v obdobju od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021, ob upoštevanju realizacije predmeta tega razpisa, okvirno do 100.000,00 EUR.

Sofinanciranje v letih 2020 in 2021 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije za navedeni leti ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu.

Agencija bo sofinancirala prevozne stroške slovenskih raziskovalcev na Hrvaško ter stroške bivanja in dnevnice  hrvaških raziskovalcev v Sloveniji v skladu z veljavnimi predpisi in sicer:

 1. mednarodne prevozne stroške, nastale na najbolj ekonomičen način, upoštevajoč ceno in porabo časa, za slovenske raziskovalce ob obiskih v Republiki Hrvaški;
 2. stroške bivanja za gostujoče hrvaške raziskovalce ob obiskih v Sloveniji do največ 100 EUR dnevno, ob obiskih daljših od 15 dni pa stroške bivanja največ do 1.250 EUR mesečno;
 3. dnevnice za hrvaške raziskovalce ob obiskih v Sloveniji do višine določene v uredbi, ki ureja višino povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (v nadaljevanju: uredba), ki v trenutku objave tega razpisa znaša 21,39 EUR in
 4. stroške lokalnega javnega prevoza od kraja bivanja do kraja raziskovalne organizacije (v nadaljevanju: RO) za hrvaške raziskovalce ob obiskih v Sloveniji; v primeru uporabe letalskega prevoza so upravičeni stroški tudi stroški javnega prevoza  od letališča do RO in od RO do letališča.

Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po zaključku obiska. Izbrani prijavitelji hrvaškim raziskovalcem izplačajo akontacijo dnevnic ob prihodu v Slovenijo v enkratnem znesku, v višini dnevnic po uredbi za čas trajanja obiska. Slovenski prijavitelj svojim raziskovalcem sam krije stroške zdravstvenega zavarovanja. 

Hrvaško ministrstvo za znanost in izobraževanje bo sofinanciralo potovanja hrvaških raziskovalcev v Slovenijo, stroške bivanja, dnevnice ter stroške lokalnega javnega prevoza od kraja bivanja do kraja RO za slovenske raziskovalce ob obiskih na Hrvaškem. V primeru uporabe letalskega prevoza hrvaška stran slovenskim raziskovalcem pokrije tudi stroške javnega prevoza  od letališča do RO in od RO do letališča.

Odobreni bilateralni projekti, ki do 31. 12 2020 na slovenski strani ne bodo imeli nobene izmenjave (in ne bodo koristili finančnih sredstev agencije)  v letu 2021 ne bodo financirani.

 1. Čas izvajanja javnega razpisa

Obdobje realizacije predmeta razpisa je od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021.

 1. Način, oblika in rok za oddajo prijav

Prijavo na javni razpis se lahko odda v obliki, določeni v točki 9.1. (elektronska prijava s kvalificiranim digitalnim podpisom), ali na način, določen v točki 9.2. (v elektronski obliki brez kvalificiranega digitalnega podpisa in tiskana prijava). Prijava mora biti izpolnjena v slovenskem jeziku, naslov in povzetek bilateralnega projekta pa še v angleškem jeziku.

9.1. Oddaja prijave s kvalificiranim digitalnim podpisom

Prijavo se izpolni in odda na obrazcu Prijavna vloga ARRS-MS-BI-HR-JR-Prijava/2019 na spletnem portalu agencije ARRS eObrazci. Oddana prijava je popolna, če je opremljena z obema digitalnima podpisoma (zastopnik oziroma pooblaščena oseba prijavitelja in vodja bilateralnega projekta). Prijave morajo biti oddane na spletni portal do vključno 14. junija  2019, do 15.00.

9.2. Oddaja prijave brez kvalificiranega digitalnega podpisa

Če prijavitelj (zastopnik oziroma pooblaščena oseba prijavitelja) oziroma vodja bilateralnega projekta nimata digitalnega podpisa, se prijava izpolni in odda v elektronski obliki kot digitalno nepodpisana na spletnem portalu agencije eObrazci (obrazec Prijavne vloge ARRS-MS-BI-HR-JR-Prijava/2019) in v tiskani obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom zastopnika oziroma pooblaščene osebe prijavitelja in vodje bilateralnega projekta ter žigom prijavitelja.

Obe obliki prijave, elektronska brez digitalnega podpisa in tiskana, morata biti vsebinsko popolnoma enaki.

Tiskano prijavo je treba dostaviti v zaprti ovojnici z oznako "Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško v letih 2020 in 2021" ter obvezno z nazivom in naslovom prijavitelja, na naslov:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije,
Bleiweisova cesta 30,
1000 Ljubljana.

Prijava brez digitalnega podpisa se šteje za pravočasno, če je izpolnjena na spletnem portalu agencije eObrazci do vključno  14. junija 2019, do 15.00 in v tiskani obliki prispe v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije prav tako do vključno 14. junija 2019 do 15.00. Kot pravočasna se šteje tudi prijava, oddana priporočeno na pošto v Sloveniji do vključno 14. junija 2019, do 15.00 (upošteva se poštni žig).  

9.3. Nepravočasne, nepravilno označene in nepopolne prijave

Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo s spremnim dopisom neodprte vrnjene prijaviteljem (razen, če iz ovojnice ni mogoče razbrati prijavitelja in se prijava odpre). Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu s Pravilnikom o postopkih.

 1. Datum odpiranja prijav

Odpiranje prijav bo predvidoma 19. junija 2019 ob 10.00 v prostorih agencije.

 1. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa

O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni v osmih dneh od sprejema odločitve pristojnega organa.

 1. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo

Javni razpis in prijavni obrazci bodo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije objavljeni na spletni strani agencije www.arrs.si. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo interesenti na agenciji pri  odgovorni osebi za javni razpis,  ge. Fani Rožič Novak, po telefonu (01) 400 5950, vsak delavnik od 9. 00 do 12. 00, ali po e-pošti: Fani.Rozic-Novak@arrs.si

 

Številka: 5100-7/2019-2
Datum: 15. 4. 2019
 

Prof. dr. József Györkös,
direktor 

 

Objavljeno v Uradnem listu RS, št. 25/2019 z dne 19. 4. 2019.

 

Razpisna dokumentacija in pravne podlage: