Mednarodno sodelovanje

Srbija

Razpisi in pozivi

      
Rokovnik

Na podlagi 135. in 136. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16 in 79/17, v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih), v zvezi s 15.  členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 - uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12-ZPOP-1A, 21/18 – ZNOrg in 9/19; v nadaljevanju: Zakon), Zakona o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Zvezno vlado Zvezne republike Jugoslavije (Uradni list RS, št. 81/02, MP 21/02), Protokola devetega zasedanja Mešane komisije za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo, podpisanim v Ljubljani, 30. maja 2018, ter v skladu z Metodologijo ocenjevanja prijav za razpise - uradno prečiščeno besedilo (UPB4), št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017, 6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017, 6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018, 6319-2/2013-41 z dne 1. 2. 2018, 6319-2/2013-42 z dne 19. 2. 2018,  6319-2/2013-43 z dne 5. 3. 2018, 6319-2/2013-44 z dne 14. 5. 2018, 6319-2/2013-45 z dne 20. 6. 2018, 6319-2/2013-46 z dne 9. 7. 2018, 6319-2/2013-47 z dne 17. 8. 2018, 6319-2/2013-48 z dne 18. 10. 2018, 6319-2/2013-49 z dne 19. 11. 2018, 6319-2/2013-50 z dne 17. 12. 20186319-2/2013-51 z dne 4. 2. 2019 in 6319-2/2013-52 z dne 18. 2. 2019 (v nadaljevanju: metodologija) objavlja Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo v letih 2020 in 2021

 1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev

  Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova 30, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: agencija).
   
 2. Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in srbskih raziskovalcev (do 14 dni), ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte (v nadaljevanju: bilateralne projekte) v letih 2020 in 2021 na vseh področjih znanosti. Slovenska stran bo dodatno sofinancirala tudi daljše obiske (od 1 – 3 mesece) v Republiki Sloveniji za mlajše srbske raziskovalce (doktorske študente in raziskovalce do 5 let po zagovoru doktorata), ki jih prijavitelj poimensko navede v prijavni vlogi.

Bilateralni projekti trajajo dve leti. V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenija in Republika Srbija.  

 1. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis

  Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki:
 1. so vpisani v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (v nadaljevanju: Evidenca RO) ali v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija,
 2. izpolnjujejo pogoje, določene z Zakonom, Pravilnikom o postopkih in Pravilnikom o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 53/16; v nadaljevanju: Pravilnik o pogojih za vodje) in
 3. imajo s strani agencije sofinanciran program oziroma projekt temeljnega ali aplikativnega raziskovanja ali odobren mednarodni projekt (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na področju raziskav in inovacij), ki zagotavlja osnovni vir financiranja prijavljenega bilateralnega projekta. 
 1. Cilji javnega razpisa

Cilj javnega razpisa je okrepiti bilateralno znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Republiko Srbijo, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število gostovanj vrhunskih srbskih raziskovalcev v Sloveniji ter povečati število prijav slovenskih raziskovalcev na razpise okvirnih programov Evropske unije na področju raziskav in inovacij ter na ostale mednarodne razpise.

 1. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa

V okviru  javnega razpisa lahko posamezen raziskovalec kandidira kot vodja le enega bilateralnega projekta. Slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določajo 29. člen Zakona, 8. člen Pravilnika o postopkih in Pravilnik o pogojih za vodje. Vsi navedeni dokumenti so sestavni del razpisne dokumentacije in so objavljeni na spletni strani agencije.

Minimalni kvantitativni vstopni pogoji, ki jih določa metodologija, se nanašajo na minimalno oceno iz znanstvenih objav (A1), dokumentiranega sodelovanja z drugimi financerji (A3) v zadnjih petih letih in minimalnega števila čistih citatov v zadnjih desetih letih, ki jih mora vodja prijavljenega bilateralnega projekta izkazati, in je: A1 ≥ 0,3, CI ≥ 1 in A3 ≥ 0 (kjer CI pomeni število čistih citatov). Vrednosti so enake za vse vede.

Če prijavljeni vodja bilateralnega projekta v zadnjem obdobju (najmanj tri mesece) ni bil zaposlen ali samozaposlen v raziskovalni dejavnosti, se lahko pri izpolnjevanju kriterija za vodjo bilateralnega projekta namesto zadnjih petih let upošteva zadnje intervalno obdobje, ki vključuje obdobje petih let zaposlitve v raziskovalni dejavnosti. Prav tako se upoštevano obdobje podaljša v primeru dejansko izrabljenega dopusta iz naslova zavarovanja za starševsko varstvo, dokumentirane odsotnosti zaradi bolezni ali poškodb oziroma drugih primerov odsotnosti, določenih v predpisih o zdravstvenem zavarovanju, in zaposlitve izven raziskovalne dejavnosti, daljše od treh mesecev. Na podaljšanje upoštevanega obdobja ne vpliva izraba starševskega dopusta v obliki delne odsotnosti z dela. Če vodja bilateralnega projekta v zadnjih petih letih ni bil zaposlen v raziskovalni dejavnosti, je treba v prijavo vpisati zadnje intervalno obdobje, ki vključuje obdobje petih let v raziskovalni dejavnosti. V prijavi je treba navesti daljšo dokumentirano odsotnost in razloge. Pri preverjanju vstopnih pogojev bo agencija upoštevala le podatke, navedene v prijavi.  Pogoji se preverijo na dan zaključka javnega razpisa.

Pri bilateralnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav. Kot sodelujoče raziskovalce se mora vključiti vsaj enega raziskovalca na začetku kariere. To so doktorski študenti in raziskovalci, pri katerih od njihovega zagovora prvega doktorata ni minilo več kot pet let (v nadaljevanju: raziskovalci na začetku kariere). Upošteva se leto zagovora doktorata. Vsi sodelujoči slovenski raziskovalci morajo biti vpisani v evidenco RO (šifra raziskovalca).

Slovenski in srbski vodja morata vložiti prijavi praviloma istočasno in na način, ki ga določita pristojni instituciji. V  Republiki Srbiji se prijavo odda na Ministrstvo za izobraževanje,  znanost in tehnološki razvoj Republike Srbije. Kontaktna oseba na srbski strani je gospa Nada Milošević, e-pošta: nada.milosevic@mpn.gov.rs, spletna stran: www.mpn.gov.rs.

 1. Postopek in merila za izbiro prijav za sofinanciranje

Prijave bo obravnavala strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje direktor.

Strokovna komisija obravnava prijave, upoštevaje pogoje in merila po naslednjem vrstnem redu:

 1. izpolnjevanje vstopnih pogojev vodij projektov, kot jih določa metodologija in ovrednotenje prijave v skladu s 138. členom Pravilnika o postopkih;
 2. ugotavljanje izpolnjevanja pogoja vključenosti raziskovalcev na začetku kariere (4. odstavek 5. točke javnega razpisa);
 3. ugotavljanje prednostnega merila prijav glede obveznega deleža bilateralnih projektov (20%), katerih nosilci so raziskovalci, pri katerih od njihovega zagovora prvega doktorata ni minilo več kot pet let (upošteva se leto zagovora doktorata),
 4. prednost pri izboru prijav bodo imele prijave, katerih vodje niso imeli odobrenih projektov na  zadnjih dveh razpisih (2016-2017 in 2018-2019);

Strokovna komisija pripravi predlog seznama prijav s pripadajočimi ocenami iz 138. člena Pravilnika o postopkih, pri čemer razvrsti prijave po sledečem vrstnem redu:

 • na vrh seznama se razvrsti 20% prijav, katerih nosilci so raziskovalci, pri katerih od njihovega zagovora prvega doktorata ni minilo več kot pet let (upošteva se leto zagovora doktorata), po padajočem vrstnem redu s pripadajočimi kvantitativnimi ocenami za znanstveno uspešnost vodje projekta, ki se določi na podlagi ocene A1 iz 35. člena Pravilnika o postopkih,
 • za tem se razvrsti prijave, ki niso izpolnile prednostnega merila iz prejšnje alineje, in sicer po padajočem vrstnem redu glede na kvantitativne ocene za znanstveno uspešnost vodje projekta, ki se določi na podlagi ocene A1 iz 35. člena Pravilnika o postopkih,
 • na seznam prijav se na koncu, ločeno od ostalih zgoraj omenjenih prijav, razvrsti prijave, ki ne izpolnjujejo razpisnih pogojev in zato tudi niso ocenjene.

Seznam prijav strokovna komisija preda slovenskemu delu Mešane komisije za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo (v nadaljevanju: Meddržavna komisija za znanstveno in tehnološko sodelovanje).

Meddržavna komisija za znanstveno in tehnološko sodelovanje ne bo obravnavala prijav, ki niso bile oddane v obeh državah.

Meddržavna komisija za znanstveno in tehnološko sodelovanje bo na zasedanju samostojno obravnavala s strani obeh držav prispele in ocenjene prijave. Na podlagi pooblastil in skupne odločitve bo izbrala  bilateralne projekte ter določila višino sofinanciranja. Slovenska stran si bo prizadevala, da bo med izbranimi bilateralnimi projekti 20% bilateralnih projektov, katerih nosilci so raziskovalci, pri katerih od njihovega zagovora prvega doktorata ni minilo več kot pet let. Na podlagi odločitve Meddržavne komisije za znanstveno in tehnološko sodelovanje bo direktor agencije sprejel sklep o sofinanciranju, na podlagi katerega se bodo prijaviteljem izdala obvestila.

 1. Okvirna višina sredstev razpisa in (so)financiranje bilateralnih projektov

Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa v celotnem razpisnem obdobju od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021 znaša glede na realiziran predmet tega javnega razpisa okvirno do 150.000,00 EUR.

Sofinanciranje v letih 2020 in 2021 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije za navedeni leti ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu.

Agencija bo sofinancirala:

 • Slovenskim raziskovalcem:
  • mednarodne prevozne stroške na najbolj ekonomičen način, upoštevajoč ceno in porabo časa, ob obiskih v Republiki Srbiji;
    
 • Srbskim raziskovalcem:
  • stroške bivanja ob obiskih v Republiki Sloveniji do največ 100 EUR dnevno,
  • dnevnice ob obiskih v Republiki Sloveniji do višine določene v veljavni uredbi (Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (Uradni list RS, št. 140/06, 76/08 in 63/17; v nadaljevanju: uredba), v trenutku objave tega razpisa 21,39 EUR;
 • Mlajšim srbskim raziskovalcem:
  • stroške bivanja ob obiskih v Republiki Sloveniji ob daljših obiskih največ do 1.250,00 EUR mesečno;
  • dnevnice ob obiskih v Republiki Sloveniji do višine določene v veljavni uredbi v trenutku objave tega razpisa 21,39 EUR;
  • mednarodne prevozne stroške na najbolj ekonomičen način, upoštevajoč ceno in porabo časa, za daljše obiske v Republiki Sloveniji.

Agencija bo slovenskim prijaviteljem financirala dejanske stroške po zaključku obiska. Izbrani prijavitelji srbskim raziskovalcem izplačajo akontacijo dnevnic ob prihodu v Slovenijo v enkratnem znesku, v višini dnevnic po uredbi za čas trajanja obiska. Slovenski prijavitelj sam krije stroške za svoje zdravstveno zavarovanje.

Odobreni bilateralni projekti, ki v skladu s ciljem do 31. 12. 2020 na slovenski strani ne bodo imeli nobene izmenjave (in ne bodo koristili finančnih sredstev agencije), v letu 2021 ne bodo financirani.

 1. Čas izvajanja javnega razpisa

  Obdobje realizacije predmeta razpisa je od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021.
 1. Način, oblika in rok za oddajo prijav

Prijavo na javni razpis se lahko odda v obliki, določeni v točki 9.1. (elektronska prijava s kvalificiranim digitalnim podpisom), ali na način, določen v točki 9.2. (v elektronski obliki brez kvalificiranega digitalnega podpisa in tiskana prijava). Prijava mora biti izpolnjena v slovenskem jeziku, naslov in povzetek bilateralnega projekta pa še v angleškem jeziku.

9.1. Oddaja prijave s kvalificiranim digitalnim podpisom

Prijavo se izpolni in odda na obrazcu Prijavna vloga ARRS-MS-BI-RS-JR-Prijava/2019 na spletnem portalu agencije ARRS eObrazci. Oddana prijava je popolna, če je opremljena z obema digitalnima podpisoma (zastopnik oziroma pooblaščena oseba prijavitelja in vodja bilateralnega projekta). Prijave morajo biti oddane na spletni portal do vključno 23. maja 2019, do 14.00.

9.2. Oddaja prijave brez kvalificiranega digitalnega podpisa 

Če prijavitelj (zastopnik oziroma pooblaščena oseba prijavitelja) oziroma vodja bilateralnega projekta nimata digitalnega podpisa, se prijava izpolni in odda v elektronski obliki kot digitalno nepodpisana na spletnem portalu agencije eObrazci (obrazec Prijavne vloge ARRS-MS-BI-RS-JR-Prijava/2019) in v tiskani obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom zastopnika oziroma pooblaščene osebe prijavitelja in vodje bilateralnega projekta ter žigom prijavitelja.

Obe obliki prijave, elektronska brez digitalnega podpisa in tiskana, morata biti vsebinsko popolnoma enaki.

Tiskano prijavo je treba dostaviti v zaprti ovojnici z oznako "Ne odpiraj - prijava na Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo v letih 2020 in 2021" ter z nazivom in naslovom prijavitelja, na naslov:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije,
Bleiweisova cesta 30,
1000 Ljubljana.

Prijava brez digitalnega podpisa se šteje za pravočasno, če je izpolnjena na spletnem portalu agencije eObrazci do vključno 23. maja 2019, do 14.00 in v tiskani obliki prispe v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije prav tako do vključno 23. maja 2019 do 14.00. Kot pravočasna se šteje tudi prijava, oddana priporočeno na pošto v Sloveniji do vključno 23. maja 2019, do 14.00 (upošteva se poštni žig).

9.3. Nepravočasne, nepravilno označene in nepopolne prijave

Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo s spremnim dopisom neodprte vrnjene prijaviteljem (razen, če iz ovojnice ni mogoče razbrati prijavitelja in se prijava odpre). Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu s Pravilnikom o postopkih.

 1. Datum odpiranja prijav

Odpiranje prijav bo predvidoma 27. maja 2019 ob 9.00 v prostorih agencije.

 1. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa

O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni v osmih dneh od sprejema odločitve pristojnega organa.

 1. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo

Javni razpis in prijavni obrazci bodo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije objavljeni na spletni strani agencije www.arrs.si. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo interesenti na agenciji pri ge. Fani Rožič Novak, po telefonu (01) 400 5950, vsak delavnik od 9. 00 do 12. 00, ali po e-pošti: Fani.Rozic-Novak@arrs.si.

 

Številka: 5100-5/2019-2
Datum: 20. 3. 2019
 

Prof. dr. József Györkös,
direktor sp;

 

Objavljeno v Uradnem listu RS, št. 19/19 z dne 29. 3. 2019.

 

Razpisna dokumentacija in pravne podlage: