Mednarodno sodelovanje

Madžarska

Razpisi in pozivi

      
Rokovnik

Na podlagi 126. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11, 45/12, 96/13, 100/13-popr. in 92/14; v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih) in v zvezi z 12. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12-ZPOP-1A), Zakona o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske (Uradni list RS-MP, št. 11/95) in Protokola štirinajstega zasedanja Skupnega odbora za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko (25.10.2011, dopisno), Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, objavlja

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Madžarsko v letih 2017-2018

 1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev
  Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
   
 2. Predmet javnega razpisa
  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in madžarskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte (v nadaljevanju: bilateralne projekte) v letih 2017-2018 na skupno dogovorjenih področjih:
  • znanosti o življenju,
  • kmetijstvo,
  • tehniške vede,
  • kemija,
  • fizika in
  • ekologija in varstvo okolja.

Prednost bodo imeli projekti, v katerih bodo sodelovali mlajši raziskovalci (podiplomski študenti in podoktorandi največ do pet let po doktoratu) obeh držav.
Bilateralni projekti trajajo dve leti.

V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenije in Madžarska.

 1. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni poziv/razpis
  Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki:
  • so vpisani v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti v Republiki Sloveniji oziroma v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija, ter
  • izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in predpisi agencije, ter
  • izvajajo s strani agencije (so)financirane programe oziroma projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja, ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja raziskav.
 1. Cilji javnega razpisa
  Cilj javnega razpisa je okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Madžarsko, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število gostovanj vrhunskih madžarskih raziskovalcev v Republiki Sloveniji, ter povečati število prijav slovenskih in madžarskih raziskovalcev na razpise okvirnih programov Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja.
   
 2. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa
  Slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta kot jih določajo Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur.l. RS, št. 22/06-uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12-ZPOP-1A), Pravilnik o postopkih in Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 41/09 in 72/11). Vsi navedeni dokumenti so sestavni del razpisne dokumentacije in so objavljeni na spletni strani agencije. Mejna vrednost vsote A1+A2+A3, ki jo mora izkazati slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta, je za vse vede enaka 1. Predlagani vodje projekta, ki niso člani nobene programske skupine, lahko vpišejo podatke o sredstvih drugih uporabnikov v obrazec ARRS-RPROG-VPETOST-D-J/2016, objavljen na spletni strani agencije in ga do 15.7.2016 do 12. ure oddajo po elektronski pošti na naslov razpisi-bilaterala@arrs.si. Natisnjen in podpisan obrazec z oznako "Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Madžarsko v letih 2017-2018 - podatki za vpetost" mora biti oddan tudi po običajni pošti, na naslov:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
Bleiweisova cesta 30
1000 Ljubljana,

ravno tako do 15.7.2016 (poštni žig). Agencija bo upoštevala podatke iz teh obrazcev samo v primeru, če predlagani vodja ni vključen v programsko skupino in ob zaključku razpisa ne dosega pogoja A1+A2+A3?1. Pri bilateralnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav. Slovenski in madžarski vodja morata vložiti prijavi praviloma istočasno in na način, ki ga določajo pristojne institucije (Madžarska: National Research, Development and Innovation, Office
Department for International Cooperation, spletna stran: http://nkfih.gov.hu). Kontaktna oseba na madžarski strani je gospa Ms. Ágota Dávid (tel: +36 1 7959453, e-mail: agota.david@nkfih.gov.hu mailto:sunxp@most.gov.cn).

V okviru razpisa lahko posamezen raziskovalec kandidira kot vodja le enega bilateralnega projekta.

 1. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje
  Strokovna komisija agencije ovrednoti prijave bilateralnih projektov skladno s 128. členom Pravilnika o postopkih in Metodologijo ocenjevanja prijav za razpise, št. 6319-2/2013-24, z dne 25.1.2016 - UPB št. 3 in št. 6319-2/2013-26, z dne 4.3.2016. Finančno ovrednoten izbor prijav za sofinanciranje bo dogovorjen na zasedanju pristojnega mednarodnega organa (Skupni odbor za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Madžarsko, v nadaljnjem besedilu: skupni odbor), ki bo predvidoma potekalo konec leta 2016.

Slovenska in madžarska stran bosta na zasedanju skupnega odbora obravnavali skupne predloge projektov, ki so bili v skladu z razpisnimi pogoji oddani v obeh državah. Za ocene raziskovalcev in projektov sta pristojni slovenska stran za slovenske predloge projektov in madžarska stran za madžarske predloge projektov. Skupni odbor bo upošteval predloge projektov, ki bodo najbolje ocenjeni v obeh sodelujočih državah.

Sklep o izboru prijav za sofinanciranje sprejme direktor agencije na podlagi finančno ovrednotenega prednostnega seznama prijav skupnega odbora, ki ga je dolžan upoštevati.

 1. Okvirna višina sredstev razpisa in (so)financiranje projektov
  Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa v celotni razpisni dobi 2017-2018 znaša okvirno 70.000,00 EUR.
   
  Sofinanciranje v letih 2017-2018 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije za navedena leta ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu.
   
  Agencija bo sofinancirala:
  • mednarodne prevozne stroške na najbolj gospodaren način, upoštevajoč ceno in porabo časa, za slovenske raziskovalce ob obiskih na Madžarskem;
  • stroške bivanja za gostujoče raziskovalce ob obiskih v Sloveniji do največ 100 EUR dnevno, ob daljših obiskih pa stroške bivanja največ do 1250 EUR mesečno;
  • dnevnice za gostujoče raziskovalce ob obiskih v Sloveniji do višine določene v veljavni uredbi (Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, Uradni list RS št. 140/2006 ter 76/2008, v nadaljevanju: uredba), v času objave tega razpisa 21,39 EUR.

Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po zaključku obiska. Izbrane raziskovalne organizacije madžarskim raziskovalcem, ne glede na dolžino bivanja (kratki ali dolgi obiski), izplačajo akontacijo dnevnic ob prihodu v Republiko Slovenijo v enkratnem znesku, v višini dnevnic po uredbi za čas trajanja obiska. Slovenski prijavitelj sam poskrbi za kritje stroškov za svoje zdravstveno zavarovanje.

 1. Predvideni čas izvajanja razpisa je od 1.1.2017 do 31.12.2018.
   
 2. Rok za predložitev prijav in način predložitve ter opremljenost prijav

  9.1. Oddaja prijave z digitalnim podpisom - elektronska prijava

(1) Prijavo na javni razpis je treba izpolniti kot Prijavno vlogo na obrazcu ARRS-MS-BI-HU-JR-Prijava/2016 na spletnem portalu ARRS eObrazci. Prijava je popolna, če je opremljena z obema digitalnima podpisoma (zakoniti zastopnik oziroma pooblaščena oseba RO in prijavitelj-raziskovalec).

(2) Za pravočasne prijave z digitalnim podpisom se štejejo prijave, ki so izpolnjene in digitalno podpisane ter oddane na spletni portal do 15.7.2016 do 12. ure.

(3) Prijaviteljem svetujemo, da prijav ne oddajajo zadnji dan razpisnega roka, ker lahko pride do preobremenjenosti strežnika.

9.2. Oddaja prijave brez digitalnega podpisa

(1) V primeru, ko prijavitelj oziroma raziskovalec nimata digitalnega potrdila, se prijavna vloga izpolni in odda v elektronski obliki na spletnem portalu ARRS eObrazci (obrazec ARRS-MS-BI-HU-JR-Prijava/2016) in tudi odda v tiskani obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom zakonitega zastopnika oziroma pooblaščene osebe RO in prijavitelja-raziskovalca in žigom RO.

(2) Obe obliki prijave, elektronska in tiskana, morata biti vsebinsko enaki. Prijavitelj s prijavo potrjuje, da so vsi podatki v elektronski obliki popolnoma enaki podatkom v prijavnem obrazcu v tiskani obliki.

(3) Tiskane prijave je treba dostaviti v zaprtih ovojnicah z oznako "Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Madžarsko v letih 2017-2018" ter z nazivom in naslovom prijavitelja, na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

(4) Prijava brez digitalnega podpisa je oddana pravočasno, če je oddana na spletnem portalu ARRS eObrazci do 15.7.2016, do 12. ure, in v tiskani obliki prispe v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije do 15.7.2016, do 12. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije do 15.7.2016, do 12. ure (poštni žig).

9.3. Popolnost prijave

(1) Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisanem obrazcu in v predpisani obliki (točka (9.1.) - elektronska; točka (9.2.) - elektronska in tiskana ter vsebuje vse zahtevane podatke, kot jih določa ta javni razpis. Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu s Pravilnikom o postopkih. (2) Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo neodprte vrnjene prijaviteljem.

 1. Datum odpiranja prijav
  Odpiranje prijav bo predvidoma 19.7.2016 ob 10.00 uri v prostorih agencije.
   
 2. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa:
  O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni predvidoma do konca leta 2016.
   
 3. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
  Javni razpis in prijavni obrazci bodo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije objavljeni na spletni strani agencije www.arrs.si. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo interesenti na agenciji pri Frančiški Rožič Novak, po telefonu (01) 400 59 50 vsak delavnik od 9. do 12. ure, ali na e-pošto: fani.rozic-novak@arrs.si.

 
Številka: 5100-9/2016-1
Datum: 23. 5. 2016

Prof. dr. József Györkös
Direktor ARRS

Objavljeno v Uradnem listu RS, št. 38/2016, z dne 27. 5. 2016.
 

Razpisna dokumentacija:


Sprememba kontaktne osebe: