Mednarodno sodelovanje

Madžarska

Razpisi in pozivi

Javni razpis za sofinanciranje znanstveno-tehnološkega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko v letih 2005 in 2006

1. Uporabnik proračunskih sredstev: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije, Trg OF 13, Ljubljana.

2. Predmet razpisa je:

 • sofinanciranje medsebojnih obiskov (stroški potovanja in bivanja) slovenskih in madžarskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne raziskovalne projekte in sicer: krajši obiski do 12 dni in daljši obiski od 1 - 3 mesecev;

3. Ministrstvo RS za šolstvo, znanost in šport bo obiske sofinanciralo v naslednji višini:

 • prevozne stroške za slovenske raziskovalce ob obiskih na Madžarskem;
 • stroške bivanja v Domu podiplomcev ali izjemoma v hotelu B kategorije in dnevnice za madžarske raziskovalce ob obiskih v Sloveniji (kratki obiski do 12 dni);
 • stroške bivanja v Domu podiplomcev in protivrednost 400 € mesečno v SIT (za namene dnevnic) za madžarske raziskovalce (dolgi obiski od 1 – 3 mesecev).

4. Pogoji za opravljanje predmeta razpisa:

 • na razpis se lahko prijavijo domače pravne ali fizične osebe, ki so vpisane v evidenco ministrstva za opravljanje raziskovalne dejavnosti v Republiki Sloveniji oziroma register zasebnih raziskovalcev ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in predpisi ministrstva ter izvajajo s strani ministrstva financirane programe dela javnih raziskovalnih organizacij (v nadaljnjem besedilu JRO), ali s strani ministrstva financirane oz. sofinancirane projekte temeljnega in aplikativnega raziskovanja, ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v 5. oziroma 6. okvirnem programu EU (v nadaljnjem besedilu EU) na področju raziskav in tehnološkega razvoja) oziroma s strani Ministrstva za gospodarstvo RS sofinancirane razvojno - tehnološke projekte, ki zagotavljajo osnovni vir financiranja predvidenih raziskav;
 • vodja projekta mora izpolnjevati pogoje iz Zakona o raziskovalno-razvojni dejavnosti (Ur.l. RS, št. 96/02).

5. Vloga na razpis v 2 izvodih mora vsebovati naslednje elemente:

 • izpolnjene in podpisane obrazce s podatki o vlagatelju, vodjih projekta in drugih sodelujočih raziskovalcih in njihove reference,
 • kratka življenjepis slovenskega in madžarskega vodje projekta z najpomembnejšimi publikacijami v zadnjih 5 letih, ki se nanašajo na vsebino projekta,
 • opis projekta,
 • navedbo osnovnih virov financiranja raziskav na slovenski strani (navedba projekta/programa, ki je osnova sodelovanja),
 • pregled predlaganih obiskov za dve leti.

6. Merila za izbiro prijav oziroma vlog za sofinanciranje:

Predlog izbora vlog za sofinanciranje pripravi s strani ministrstva imenovana strokovna komisija, pri čemer upošteva ovrednotenje kvalitete raziskovalnih projektov oz. programov po metodologiji ministrstva. Navedeno ovrednotenje vključuje: pomen rezultatov raziskav za družbeni in gospodarski razvoj Republike Slovenije, znanstveno odličnost in/ali aplikativnost raziskav, potencialne možnosti za vključitev v raziskovalne projekte EU, uporabnost projekta v praksi oziroma gospodarstvu, reference vodje projekta in raziskovalne skupine, vključenost mladih raziskovalcev, izvedljivost projekta.
Predlog izbora vlog za sofinanciranje nato obravnava pristojni mednarodni organ (skupni slovensko-madžarski odbor).
Obrazloženi sklep o izboru vlog za sofinanciranje (zlasti odobritev števila izmenjav in odobritev pripadajočih sredstev) izda ministrstvo na podlagi izbire skupnega slovensko-madžarskega odbora za znanstveno-tehnološko sodelovanje, na katerega je ministrstvo vezano.

7. Orientacijska vrednost za izvedbo predmeta razpisa je 20.000.000 SIT.

Sofinanciranje v letu 2006 je vezano na sprejem proračuna za navedeno proračunsko leto ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu.

8. Čas izvajanja skupnih raziskovalnih projektov je 2 leti. Predvideni rok začetka izvajanja je januar 2005.

9. Pisne vloge z vso dokumentacijo in z oznako »Ne odpiraj, vloga na javni razpis za sofinanciranje znanstveno-tehnološkega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko v letih 2005 in 2006«, morajo vlagatelji dostaviti v zaprtih ovojnicah in z označbo vlagatelja na naslov:

Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport ga. Alenka Mihailovski Trg OF 13, 1000 Ljubljana

Vloge morajo prispeti v glavno pisarno Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13, Ljubljana, ne glede na vrsto prenosa te vloge, do vključno 10. maja 2004 do 15. ure.

10. Vloge bo po preteku tega roka odprla strokovna komisija.

11. Nepravočasno prispelih in nepravilno opremljenih vlog komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene vlagateljem.

12. Odpiranje vlog bo v prostorih Ministrstva RS za šolstvo, znanost in šport, v sredo, 12. maja 2004 ob 9. uri.

13. O izidu javnega razpisa bodo vlagatelji obveščeni predvidoma do konca leta 2004 po zasedanju skupnega odbora.

14. Razpisna dokumentacija bo po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS objavljena tudi na spletnih straneh Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, vlagatelji pa jo lahko dvignejo vsak delavnik po objavi razpisa med 9. in 15. uro pri ga. Danijeli Šinkovec na MŠZŠ, Trg OF 13, tel.: 01 478 46 76. Vse dodatne informacije pri ga. Alenki Mihailovski (tel. 01 478 46 90).

Priloge:
 • Navodila - (v formatu Word - 11KB)
 • Annex 1 - v angleščini (v formatu Word - 99KB)
 • Annex 2 - v angleščini (v formatu Word - 44KB)