Mednarodno sodelovanje

Francija

Razpisi in pozivi

      
Rokovnik

Na podlagi 135. in 136. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16 in 79/17; v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih), v zvezi s 15. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12-ZPOP-1A, 21/18–ZNOrg in 9/19; v nadaljevanju: Zakon), na podlagi Sporazuma o sodelovanju v kulturi, izobraževanju, znanosti in tehniki med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Francije (Uradni list RS-MP, št. 4/93), Uredbe o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju med Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije ter Komisariatom za atomsko energijo na področju znanstvenih raziskav (Uradni list RS, št. 64/06, RS-MP, št. 14/06, stran 1024-1032) in Protokola 14. skupnega zasedanja Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije in Komisariata za alternativne energije in atomsko energijo (CEA) Francoske republike, podpisanega  8. marca 2019 v Ljubljani, Slovenija ter v skladu z Metodologijo ocenjevanja prijav za razpise - uradno prečiščeno besedilo (UPB4), št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017, 6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017, 6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018, 6319-2/2013-41 z dne 1. 2. 2018, 6319-2/2013-42 z dne 19. 2. 2018, 6319-2/2013-43 z dne 5. 3. 2018, 6319-2/2013-44 z dne 14. 5. 2018, št. 6319-2/2013-45, z dne 20. 6. 2018, št. 6319-2/2013-46, z dne 9. 7. 2018, št. 6319-2/2013-47, z dne 17. 8. 2018, 6319-2/2013-48 z dne 18. 10. 2018, 6319-2/2013-49 z dne 19. 11. 2018, 6319-2/2013-50 z dne 17. 12. 2018, 6319-2/2013-51 z dne 4. 2. 2019, 6319-2/2013-52 z dne 18. 2. 2019 in 6319-2/2013-53 z dne 13. 5. 2019 (v nadaljevanju: Metodologija) objavlja Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Javni razpis za sofinanciranje raziskovalnih projektov med Republiko Slovenijo in Komisariatom za alternativne energije in atomsko energijo (CEA) Francoske republike v letih 2020–2022

 

 1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: agencija).

 1. Predmet javnega razpisa

Predmet Javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Komisariatom za alternativne energije in atomsko energijo - CEA Francoske republike v letih 2020-2022 (v nadaljevanju: javni razpis) je sofinanciranje izvajanja dvoletnih bilateralnih raziskovalnih projektov, predvidoma v obdobju od 1. 3. 2020 do 28. 2. 2022 na skupno dogovorjenih raziskovalnih področjih, ki so:

Nove tehnologije za energijo

 • materiali,
 • napredni katalizatorji za polimerne elektrolitske membrane (PEM), gorivne celice,
 • produkcija, shranjevanje in distribucija vodika,
 • sončna energija,
 • biomasa,
 • nanotehnologije.

Jedrska energija

 • jedrska varnost (staranje materialov, podaljšanje življenjske dobe, digitalni I&C, človeški faktor, reaktorska fizika, termohidravlika, materiali, korozija, erozija, strukturna mehanika, probabilistične in deterministične varnostne analize, hude nesreče),
 • shranjevanje radioaktivnih odpadkov,
 • nove reaktorske tehnologije,
 • jedrski podatki,
 • instrumentacija in dozimetrija v raziskovalnih reaktorjih.

Potresna varnost

 • odpornost materialov in zgradb na potrese.

Prilagajanje klimatskim spremembam

Temeljne raziskave v fiziki

 • optika in laserji.

Znanosti o življenju

 • novi markerji (geni in proteini), vpleteni v karcinogenezo, apoptozo, celični stres,  regeneracijo tkiv ter staranje,
 • možganski tumorji: nove terapije.

Raziskave globalne varnosti

 • monitoring radioaktivnosti (meritve kontaminacij, strategije izrednih razmer, zaščita pred sevanjem),
 • detekcija skritih objektov in eksplozivov.
   
 1. Cilj javnega razpisa

Cilj javnega razpisa je okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje s Francosko republiko in s tem omogočanje znanstveno-tehnološkega napredka na strateško pomembnih področjih s sodelovanjem slovenskih in francoskih raziskovalcev, okrepiti sodelovanje v okviru EU in spodbuditi skupne prijave na razpise EU na področju raziskav in inovacij ter na druge mednarodne razpise.
 

 1. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis

Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije (v nadaljevanju: RO) in zasebni raziskovalci, ki:

 1. so vpisani v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (v nadaljevanju: Evidenca RO) ali v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija,
 2. izpolnjujejo pogoje, določene z Zakonom, Pravilnikom o postopkih in Pravilnikom o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 53/16; v nadaljevanju: Pravilnik o pogojih za vodje).

Če pri prijavi sodeluje več izvajalcev raziskovalne dejavnosti, je prijavitelj matična raziskovalna organizacija (RO). Matična RO je tista RO, ki vloži prijavo in je prva navedena na prijavnem obrazcu in pri kateri je zaposlen vodja bilateralnega raziskovalnega projekta v času prijave.
 

 1. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu

5.1. Vstopni pogoji

(1) Skladnost  prijave  z razpisanimi  raziskovalnimi  področji  (v skladu z 2. točko javnega razpisa).

(2)  Prijavitelj na javni razpis mora biti upravičen subjekt (v skladu s 4. točko javnega razpisa).

(3)  Bilateralni raziskovalni projekt na slovenski strani izvaja projektna skupina, ki jo sestavljajo vodja bilateralnega raziskovalnega projekta, raziskovalci ter tehnični sodelavci.Vodja mora imeti evidenčno številko raziskovalca pri agenciji (je vpisan v Evidenco RO).

(4) Vodja bilateralnega raziskovalnega projekta mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določajo Zakon, Pravilnik o postopkih, Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 53/16) in Metodologija. V okviru tega javnega razpisa lahko posamezen raziskovalec kandidira kot vodja le enega bilateralnega raziskovalnega projekta.

(5) Bilateralni raziskovalni projekt je lahko temeljni ali aplikativni. Prijavitelj aplikativnega bilateralnega raziskovalnega projekta mora zagotoviti pokritje vsaj 25% utemeljenih stroškov projekta s strani drugih zainteresiranih uporabnikov.

(6)  Prijavitelj bilateralnega  raziskovalnega projekta,  kjer v prijavi kot izvajalec projekta nastopa gospodarska družba, mora skladno s Pravili o državnih pomočeh na področju raziskovalne dejavnosti, št. 007-7/2015-11 z dne 8. 4. 2016, predložiti tudi izpolnjen obrazec za dodeljevanje državnih pomoči:  ARRS- CEA-JR-DP-RS-2019.

(7)  Bilateralni raziskovalni projekt lahko traja največ  dve leti.

(8)  Prijavitelj v prijavni vlogi lahko označi, da se vsebina  oddane prijavne vloge šteje pod obveznost zaupnosti podatkov.

(9)  Prijavitelj v prijavi podpiše izjavo, da ima ustrezno dovoljenje etične komisije za izvajanje raziskav, če bodo v bilateralni raziskovalni projekt vključene tudi raziskave, povezane z etičnimi vprašanji.

Vstopne pogoje agencija  preveri  na dan zaključka  javnega razpisa.

 

5.2.  Drugi pogoji

(1) Vodja bilateralnega raziskovalnega projekta, ki izvaja bilateralni raziskovalni projekt, mora biti zaposlen v RO v Republiki Sloveniji najmanj v obsegu 40 odstotkov polnega delovnega časa.

(2) Vodja bilateralnega raziskovalnega projekta mora imeti najmanj 170 efektivnih ur raziskovalnega dela na letnem nivoju, razen direktorjev javnih raziskovalnih zavodov, ki na raziskovalnem projektu lahko sodelujejo z 0 urami.

(3) Člani projektne skupine (razen mladih raziskovalcev, doktorandov, financiranih iz drugih virov, upokojenih raziskovalcev in direktorjev javnih raziskovalnih zavodov, ki sodelujejo z 0 urami) morajo imeti najmanj  17 efektivnih ur raziskovalnega dela na letnem nivoju.

(4) Sodelujoča RO mora biti vpisana v evidenco RO ter mora v obdobju izvajanja bilateralnega raziskovalnega projekta sodelovati vsaj s 170 efektivnimi urami raziskovalnega dela, pri čemer znaša minimalni obseg sodelujoče RO v posameznem letu 170 efektivnih ur raziskovalnega dela. Med izvajanjem raziskovalnega projekta je lahko število ur sodelujoče RO v posameznem letu tudi 0 ur. Prijavitelj mora imeti z drugimi sodelujočimi  RO podpisano pogodbo o ureditvi medsebojnih pravic, obveznosti in odgovornosti.

(5) Sodelujoči v projektni skupini morajo pridobiti evidenčno številko raziskovalca oziroma tehničnega sodelavca pri agenciji (so vpisani v Evidenco RO) do podpisa pogodbe. Pogodba  z agencijo  se predvidoma podpiše s prijavitelji v treh mesecih od sprejetega sklepa o sofinanciranju bilateralnih raziskovalnih projektov.

(6) Vodja raziskovalnega projekta in člani projektne skupine morajo imeti za izvajanje bilateralnih raziskovalnih projektov proste kapacitete glede efektivnih ur raziskovalnega dela (največji dovoljeni obseg na osebo znaša 1700 ur letno ali 1 FTE) in morajo biti za izvajanje raziskovalne dejavnosti zaposleni v RO, izvajalki bilateralnega raziskovalnega projekta, ali imeti status zasebnega raziskovalca.

(7) Pred podpisom pogodbe z agencijo mora prijavitelj aplikativnega bilateralnega raziskovalnega projekta predložiti dokazilo o sofinanciranju 25% vrednosti projekta s strani drugega zainteresiranega  uporabnika (pogodba), in sicer za celotno obdobje izvajanja projekta glede na vrednost cene efektivnih ur raziskovalnega dela  ob začetku financiranja.

 Zgornje pogoje  agencija  preveri pred podpisom pogodbe o sofinanciranju.

Pri bilateralnem raziskovalnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav, pri čemer mora biti francoski vodja zaposlen pri CEA. Slovenski in francoski prijavitelj morata vložiti prijavi praviloma istočasno, vsak v svoji državi in na način, ki ga določata pristojni instituciji, ki sta objavili skupaj dogovorjen razpis. V Franciji je pristojna institucija za objavo razpisa: Komisariat za alternativne energije in atomsko energijo Francoske republike - CEA (Centre de Saclay, Direction for European Affairs, F 91191 Gif sur Yvette Cedex, kontaktna oseba: gospod M. Denis Robert-Mougin, telefon: +33 (1) 64 5028 49, e-mail:  denis.robert-mougin@cea.fr 

 1. Postopek in merila za izbiro prijav za sofinanciranje

(1) Pri vseh pravočasnih, pravilno označenih in popolnih prijavah Strokovna komisija ugotovi skladnost prijav glede na skupno dogovorjena raziskovalna področja iz 2. točke tega javnega razpisa. Strokovna komisija pregleda prijave in preveri izpolnjevanje razpisnih pogojev, kot jih določajo Zakon (29. člen), Pravilnik o postopkih (8. člen), Pravilnik o pogojih za vodje in Metodologija in ovrednoti prijave v skladu z drugim odstavkom 40. in drugim odstavkom 138. člena Pravilnika o postopkih. Strokovna komisija lahko po potrebi pri sprejemanju odločitev pridobi mnenje članov strokovnih teles, pri tem se upošteva, da se vsebina prijavljenega bilateralnega raziskovalnega projekta obravnava kot zaupen podatek. Strokovno komisijo s sklepom imenuje direktor.

(2) Strokovna komisija bo pripravila seznam prijav na podlagi dosežene kvantitativne ocene (A1) prijavljenih slovenskih vodij bilateralnih raziskovalnih projektov tako, da bo razvrstila prijave v padajočem vrstnem redu po doseženih kvantitativnih ocenah za publicirano znanstveno uspešnost vodij (A1), ločeno za prijave, ki so, in ki niso v skladu z razpisnimi pogoji. Strokovna komisija pridobi kvantitativno oceno vodij bilateralnih raziskovalnih projektov (A1) za petletno obdobje na dan izteka roka za oddajo prijav na ta javni razpis. Če prijavljen vodja bilateralnega raziskovalnega projekta v zadnjem obdobju (najmanj tri mesece) ni bil zaposlen ali samozaposlen v raziskovalni dejavnosti, se lahko pri izpolnjevanju kriterija za vodjo raziskovalnega bilateralnega projekta namesto zadnjih petih let upošteva zadnje intervalno obdobje, ki vključuje obdobje petih let zaposlitve v raziskovalni dejavnosti. Prav tako se upoštevano obdobje podaljša v primeru dejansko izrabljenega dopusta iz naslova zavarovanja za starševsko varstvo, dokumentirane odsotnosti zaradi bolezni ali poškodb oziroma drugih primerov odsotnosti, določenih v predpisih o zdravstvenem zavarovanju, in zaposlitve izven raziskovalne dejavnosti, daljše od treh mesecev. Na podaljšanje upoštevanega obdobja ne vpliva izraba starševskega dopusta v obliki delne odsotnosti z dela. V primeru, da vodja bilateralnega raziskovalnega projekta v zadnjih petih letih ni bil zaposlen v raziskovalni dejavnosti, je potrebno v prijavi vpisati zadnje intervalno obdobje, ki vključuje obdobje petih let v raziskovalni dejavnosti. V prijavi je potrebno obvezno navesti termin daljše dokumentirane odsotnosti in razloge. Pri preverjanju vstopnih pogojev, bo agencija upoštevala le podatke navedene v prijavi..

(3) Strokovna komisija bo slovenskemu delu Komisije za znanstveno in tehnološko sodelovanje (v nadaljevanju: Meddržavna komisija za znanstveno sodelovanje) predala pripravljen seznam prijav.

(4) Meddržavna komisija za znanstveno sodelovanje ne bo obravnavala prijav, če ugotovi, da prijava ni bila oddana v obeh državah.

(5) Meddržavna komisija za znanstveno sodelovanje bo na zasedanju samostojno obravnavala s strani obeh držav prispele in ocenjene (ovrednotene) prijave. Na podlagi pooblastil, ki jih ima in skupno sprejete pisne odločitve, bo Meddržavna komisija za znanstveno sodelovanje izbrala bilateralne raziskovalne projekte v sofinanciranje ter določila višino sofinanciranja, ki je za obe instituciji, ki sta objavili razpis v omenjenih državah zavezujoča. Na podlagi odločitve Meddržavne komisije za znanstveno sodelovanje bo direktor agencije sprejel sklep o sofinanciranju.

(6) Področja in oblike izvajanja  medsebojnega sodelovanja izbrani prijavitelji lahko še uredijo s posebnimi sporazumi na podlagi 4. člena Sporazuma o sodelovanju med Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije ter Komisariatom za atomsko energijo na področju znanstvenih raziskav (v nadaljevanju: sporazum). Posebni sporazumi lahko na podlagi določb sporazuma podrobno opredeljujejo načine in pogoje sodelovanja, kot na primer sprejem obiskovalcev (6. člen),  zaupnost podatkov (7. člen), varstvo intelektualne lastnine – pravica uporabe (8. člen), odgovornost za izmenjane informacije (9. člen), odgovornost za nesreče (škoda, povzročena osebju, premoženjsko škodo, odgovornost do tretje strani,  jedrsko odgovornost; 10. člen), reševanje sporov (12. člen), veljavno pravo (13. člen) itd. 

 1. Okvirna višina sredstev javnega razpisa in sofinanciranje bilateralnih raziskovalnih projektov

(1) Predviden obseg sredstev slovenske strani za realizacijo tega javnega razpisa v celotni razpisni dobi, predvidoma od 1. 3. 2020 do 28. 2. 2022, znaša okvirno 500.000,00 EUR.

(2) Agencija bo sofinancirala slovenski del izbranih bilateralnih raziskovalnih projektov. Predvideno število izbranih bilateralnih raziskovalnih projektov je do 6 (šest) projektov, ki jih slovenska stran  lahko sofinancira do 100.000 EUR na projekt.

(3) Kategorija cene efektivne ure raziskovalnega dela za bilateralni raziskovalni projekt se določi na podlagi v prijavni vlogi izbrane kategorije cene efektivne ure raziskovalnega dela v skladu z Uredbo o normativih. Sofinanciranje slovenskega dela bilateralnega raziskovalnega projekta bo agencija izvajala periodično, predvidoma v mesečnih izplačilih, na podlagi podpisane pogodbe z izbranimi prijavitelji.

(4) Sofinanciranje v letih izvajanja bilateralnih raziskovalnih projektov (2020-2022) je vezano na sprejem finančnega načrta agencije za navedena leta ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu.

(5) Upravičeni stroški so določeni v Uredbi o normativih.

 1. Način, oblika in rok za oddajo prijav

Prijavo na javni razpis se lahko odda v obliki, določeni v točki 8.1. (elektronska prijava s kvalificiranim digitalnim podpisom), ali na način, določen v točki 8.2. (v elektronski obliki brez kvalificiranega digitalnega podpisa ter v papirni obliki oddana in lastnoročno podpisana prijava). Prijava mora biti izpolnjena v slovenskem jeziku, naslov in povzetek bilateralnega raziskovalnega projekta pa še v angleškem jeziku.

8.1. Oddaja prijave s kvalificiranim digitalnim podpisom

Prijavo se izpolni in odda na obrazcu Prijavna vloga ARRS-MS-BI-CEA-JR-Prijava/2019 na spletnem portalu agencije ARRS eObrazci. Oddana prijava je popolna, če je opremljena z obema digitalnima podpisoma (zastopnika oziroma pooblaščena osebe prijavitelja in vodje bilateralnega raziskovalnega projekta). Prijave morajo biti oddane na spletni portal do vključno 6. 12.  2019, do 14.00. 

8.2. Oddaja prijave brez kvalificiranega digitalnega podpisa

V primeru, ko prijavitelj (zastopnik oziroma pooblaščena oseba prijavitelja) oziroma vodja bilateralnega raziskovalnega projekta nimata digitalnega podpisa, se prijava izpolni in odda v elektronski obliki kot digitalno nepodpisana na spletnem portalu agencije eObrazci (obrazec Prijavne vloge ARRS-MS-BI-CEA-JR-Prijava/2019) in v papirni obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom zastopnika oziroma pooblaščene osebe prijavitelja in vodje bilateralnega raziskovalnega projekta ter žigom prijavitelja. Obe obliki prijave, elektronska brez digitalnega podpisa in prijava v papirni obliki, morata biti vsebinsko popolnoma enaki.

Tiskano (na papirju) prijavo je treba dostaviti v zaprti ovojnici z oznako "NE ODPIRAJ – Prijava na javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in CEA/Francoska republika v letih 2020–2022” ter z nazivom in naslovom prijavitelja, na naslov:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

Prijava brez digitalnega podpisa se šteje za pravočasno, če je izpolnjena na spletnem portalu agencije eObrazci do vključno 6. 12. 2019, do 14.00 in v papirni obliki prispe v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije prav tako do vključno 6. 12. 2019, do 14.00. Kot pravočasna se šteje tudi prijava, oddana priporočeno na pošto v Sloveniji do vključno  6. 12. 2019, do 14.00 (upošteva se poštni žig).

8.3. Nepravočasne, nepravilno označene in nepopolne prijave

Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav Komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo s spremnim dopisom neodprte vrnjene prijaviteljem (razen, če z ovojnice ni mogoče razbrati prijavitelja in se prijava odpre). Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu s Pravilnikom o postopkih.
 

 1. Čas izvajanja sofinanciranja predmeta  javnega razpisa

Predvideni čas izvajanja sofinanciranja predmeta javnega razpisa je od 1. 3. 2020 do 28. 2. 2022.

 1. Datum odpiranja prijav

Komisija za odpiranje prijav bo predvidoma  12. 12. 2019, ob 10.00, na sedežu Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana odprla vse v roku prispele, dostavljene in pravilno označene prijave.
 

 1. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa

Prijavitelji bodo o rezultatih javnega razpisa obveščeni predvidoma marca 2020 oziroma v roku osmih dni od sprejema sklepa  direktorja  agencije o sofinanciranju  izbranih bilateralnih raziskovalnih projektov.
 

 1. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo

Javni razpis bo od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen  tudi na spletni strani  agencije http://www.arrs.si/sl/razpisi/.  Dodatne informacije v zvezi  s tem javnim razpisom dobijo vsi zainteresirani na agenciji, na telefonski številki: 01 400 5970 pri Marjetici Primožič ali po e-pošti: marjetka.primozic@arrs.si

 

Številka:  5100-16/2019-1
Dne:  30. 9. 2019

Prof. dr. József Györkös,
direktor

Objavljeno v Uradnem listu RS, št. 59/19, dne  4. 10. 2019.

 

Razpisna dokumentacija:

 


Sprememba kontaktne osebe: