Raziskovalna infrastruktura

Novice, obvestila

Infrastrukturne obveznosti zavodom za leto 2020

Upravni odbor agencije je v skladu s Pravilnikom o infrastrukturnih obveznostih zavodom, ki opravljajo raziskovalno dejavnost, na 7. seji, dne 11. 6. 2020, s sklepom določil višino sredstev za financiranje infrastrukturnih obveznosti za leto 2020.

Na podlagi sklepa Upravnega odbora agencije bo agencija financirala infrastrukturne obveznosti za leto 2020 v višini 24.995.371,25 EUR, od tega:

  • 18.995.050,74 EUR za namen financiranja ustanoviteljskih obveznosti javnim raziskovalnim zavodom (v nadaljevanju: JRZ) in
  • 6.000.320,51 EUR za namen (so)financiranja povračil sredstev v zvezi z delom in drugih osebnih prejemkov zavodom, ki opravljajo raziskovalno dejavnost.


Po posameznih prejemnikih in namenih je višina sredstev za leto 2020 sledeča:

 

Naziv zavoda Sredstva za ustanoviteljske obveznosti JRZ
(v EUR)
Sredstva v zvezi z delom in drugih osebnih prejemkov
(v EUR)
Kemijski inštitut 2.594.167,81 648.265,25
Nacionalni inštitut za biologijo 1.194.308,44 279.409,34
Institut "Jožef Stefan" 6.378.915,24 1.658.449,11
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije 424.463,46 101.026,06
Geološki zavod Slovenije 868.347,84 188.303,71
Kmetijski inštitut Slovenije 1.035.523,05 233.268,58
Gozdarski inštitut Slovenije 578.898,56 126.455,24
Inštitut za novejšo zgodovino 243.149,82 67.317,12
Inštitut za ekonomska raziskovanja 221.087,67 55.929,82
Urbanistični inštitut Republike Slovenije 232.740,22 51.490,29
Inštitut za narodnostna vprašanja 217.358,85 54.782,92
Pedagoški inštitut 183.178,05 49.892,81
Znanstvenoraziskovalni center SAZU 3.203.518,36 823.281,37
Inštitut za hidravlične raziskave 45.522,62 10.285,71
Zavod za gradbeništvo Slovenije 998.234,90 198.205,17
Znanstveno-raziskovalno središče Koper 575.635,85 143.307,97
Univerza v Ljubljani / 1.094.057,70
Univerza v Mariboru / 189.070,11
Univerza na Primorskem / 20.308,26
Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu / 7.213,97
Skupaj 18.995.050,74 6.000.320,51

 

Sredstva za (so)financiranje ustanoviteljskih obveznosti se zagotavljajo javnim raziskovalnim zavodom JRZ za naslednje namene:

  • vzdrževanje in obnavljanje nepremičnin in opreme 20 %;
  • upravljanje in vodenje 40 %;
  • fiksni stroški delovanja 40 %.


Sredstva za povračila stroškov v zvezi z delom in drugih osebnih prejemkov se zagotavljajo zavodom, ki opravljajo raziskovalno dejavnost, za naslednje namene:

  • stroške za prehrano med delom;
  • stroške za prevoz na delo in z dela;
  • regres;
  • ostale stroške, ki jih opredeljujejo veljavni predpisi, ki urejajo to področje.