Raziskovalna infrastruktura

Novice, obvestila

Infrastrukturne obveznosti zavodom za leto 2018

Upravni odbor agencije je v skladu s Pravilnikom o infrastrukturnih obveznosti zavodom, ki opravljajo raziskovalno dejavnost na seji dne 17. 5. 2018 s sklepom določil višino sredstev za financiranje infrastrukturnih obveznosti za leto 2018.

Na podlagi sklepa Upravnega odbora agencije bo agencija financirala infrastrukturne obveznosti za leto 2018 v višini 21.860.617,00 EUR, in sicer:

  • 16.874.778,41 EUR za namen financiranja ustanoviteljskih obveznosti javnim raziskovalnim zavodom in
  • 4.985.838,59 EUR za namen (so)financiranja povračil sredstev v zvezi z delom in drugih osebnih prejemkov zavodom, ki opravljajo raziskovalno dejavnost.


Sredstva za (so)financiranje ustanoviteljskih obveznosti se zagotavljajo za naslednje namene:

  • vzdrževanje in obnavljanje nepremičnin in opreme 20%;
  • upravljanje in vodenje 40%;
  • fiksni stroški delovanja 40%.

 
Sredstva za povračila stroškov v zvezi z delom in drugih osebnih prejemkov se zagotavljajo za naslednje namene:

  • stroške za prehrano med delom;
  • stroške za prevoz na delo in z dela;
  • regres;
  • ostale stroške, ki jih opredeljujejo veljavni predpisi, ki urejajo to področje.


Po posameznih prejemnikih in namenih je višina sredstev za leto 2018 sledeča:

 

Naziv zavoda Sredstva za ustanoviteljske obveznosti (v EUR) Sredstva v zvezi z delom in drugih osebnih prejemkov
(v EUR)
Kemijski inštitut 2.393.274,96 551.648,95
Nacionalni inštitut za biologijo 933.690,08 210.126,15
Institut "Jožef Stefan" 6.164.638,31 1.479.615,23
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije 384.488,23 92.092,76
Geološki zavod Slovenije 771.635,65 158.522,47
Kmetijski inštitut Slovenije 715.948,99 147.199,11
Gozdarski inštitut Slovenije 556.397,32 114.133,18
Inštitut za novejšo zgodovino 305.338,09 74.009,30
Inštitut za ekonomska raziskovanja 175.037,56 41.762,90
Urbanistični inštitut Republike Slovenije 183.015,14 39.091,19
Inštitut za narodnostna vprašanja 221.495,25 52.958,76
Pedagoški inštitut 154.389,70 39.229,10
Znanstvenoraziskovalni center SAZU 2.870.365,72 688.731,74
Inštitut za hidravlične raziskave 59.440,82 12.757,39
Zavod za gradbeništvo Slovenije 732.529,85 136.024,04
Znanstveno-raziskovalno središče Koper 253.092,74 65.865,44
Univerza v Ljubljani / 866.240,98
Univerza v Mariboru / 155.014,77
Univerza na Primorskem / 49.933,71
Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu / 10.881,42
Skupaj 16.874.778,41 4.985.838,59