Raziskovalna infrastruktura

Novice, obvestila

Obvestilo o Sklepu o financiranju infrastrukturnih obveznosti za obdobje 1. 1. 2017 – 31. 5. 2017

Obveščamo vas, da je Upravni odbor ARRS, na 1. dopisni seji, dne 20. 2. 2017, sprejel Sklep o financiranju infrastrukturni obveznosti za obdobje 1. 1. 2017 – 31. 5. 2017 (v nadaljevanju: sklep UO).

A. VIŠINA, OBDOBJE IN NAMEN FINANCIRANJA INFRASTRUKTURNIH OBVEZNOSTI

Na podlagi sklepa UO se za obdobje 1. 1. 2017 – 31. 5. 2017:

 1. javnim raziskovalnim zavodom (v nadaljevanju: JRZ) zagotovijo sredstva za ustanoviteljske obveznosti v skupni višini 6.405.023,52 EUR oziroma za posameznega prejemnika sredstev, kot sledi:
   
Naziv zavoda Sredstva
za ustanoviteljske obveznosti
za obdobje
1. 1. 2017 – 31. 5. 2017
(v EUR)
Kemijski inštitut 916.700,55
Nacionalni inštitut za biologijo 369.856,05
Institut "Jožef Stefan" 2.361.700,65
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije 153.691,35
Geološki zavod Slovenije 272.726,82
Kmetijski inštitut Slovenije 289.243,43
Gozdarski inštitut Slovenije 191.998,29
Inštitut za novejšo zgodovino 109.009,59
Inštitut za ekonomska raziskovanja 60.329,08
Urbanistični inštitut Republike Slovenije 66.472,09
Inštitut za narodnostna vprašanja 82.003,50
Pedagoški inštitut 57.083,70
Znanstvenoraziskovalni center SAZU 1.090.675,46
Inštitut za hidravlične raziskave 16.922,28
Zavod za gradbeništvo Slovenije 281.535,68
Znanstveno-raziskovalno središče Koper 85.075,00
Skupaj 6.405.023,52

Sredstva za (so)financiranje ustanoviteljskih obveznosti se zagotavljajo za naslednje namene:

 • vzdrževanje in obnavljanje nepremičnin in opreme 20%;
 • upravljanje in vodenje 40%;
 • fiksni stroški delovanja 40%
 1. javnim raziskovalnim zavodom, univerzam in drugim visokošolskim zavodom, ki jih je ustanovila Republika Slovenija, zagotovijo sredstva za povračila stroškov v zvezi z delom in drugih osebnih prejemkov v skupni višini 1.784.816,63 EUR oziroma za posameznega prejemnika sredstev, kot sledi:
   
Naziv zavoda Sredstva
v zvezi z delom
in drugih osebnih prejemkov
za obdobje 
1. 1. 2017 – 31. 5. 2017
(v EUR)
Kemijski inštitut 197.139,92
Nacionalni inštitut za biologijo 77.965,72
Institut "Jožef Stefan" 534.103,05
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije 34.631,52
Geološki zavod Slovenije 52.511,89
Kmetijski inštitut Slovenije 55.174,00
Gozdarski inštitut Slovenije 36.101,99
Inštitut za novejšo zgodovino 23.969,80
Inštitut za ekonomska raziskovanja 13.312,27
Urbanistični inštitut Republike Slovenije 13.247,96
Inštitut za narodnostna vprašanja 18.131,65
Pedagoški inštitut 13.312,27
Znanstvenoraziskovalni center SAZU 241.941,66
Inštitut za hidravlične raziskave 3.343,45
Zavod za gradbeništvo Slovenije Koper 51.393,75
Znanstveno-raziskovalno središče 24.905,73
Univerza v Ljubljani 310.921,23
Univerza v Mariboru 53.792,75
Univerza na Primorskem 23.551,25
Fakulteta za informacijske študije 5.364,77
Skupaj 1.784.816,63

Sredstva za povračila stroškov v zvezi z delom in drugih osebnih prejemkov se zagotavljajo za naslednje namene:

 • stroške za prehrano med delom;
 • stroške za prevoz na delo in z dela;
 • regres;
 • ostale stroške, ki jih opredeljujejo veljavni predpisi, ki urejajo to področje.

Za ostale stroške iz četrte alineje prejšnjega odstavka se štejejo tudi premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, sredstva za jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvah ter sredstva za odpravnine zaradi odpovedi pogodb o zaposlitvi iz poslovnega razloga oziroma delovnega razmerja za določen čas, ali v primeru presežnih delavcev.

B. DOLOČITEV VIŠINE INFRASTRUKTURNIH OBVEZNOSTI ZA (CELO) LETO 2017

Upravni odbor agencije bo o višini sredstev za infrastrukturne obveznosti za obdobje 1. 6. 2017 – 31. 12. 2017 odločil predvidoma v mesecu maju 2017.