Raziskovalna infrastruktura

Novice, obvestila

Infrastrukturne obveznosti zavodom za leto 2017

Upravni odbor agencije je, v skladu s Pravilnikom o infrastrukturnih obveznosti zavodom, ki opravljajo raziskovalno dejavnost, na seji dne 19. 4. 2017 določil višino sredstev za financiranje infrastrukturnih obveznosti za obdobje od 1. 6. 2017 do 31. 12. 2017 (za obdobje od 1. 1. 2017 do 31. 5. 2017 je višino sredstev določil na seji, dne 20. 2. 2017).

Na podlagi sklepov Upravnega odbora agencije bo agencija financirala infrastrukturne obveznosti za leto 2017 v višini 19.655.616,31 EUR, in sicer:

  • 15.372.056,42 EUR za namen financiranja ustanoviteljskih obveznosti javnim raziskovalnim zavodom in
  • 4.283.559,89 EUR za namen (so)financiranja povračil sredstev v zvezi z delom in drugih osebnih prejemkov zavodom, ki opravljajo raziskovalno dejavnost.

Po posameznih prejemnikih in namenih je višina sredstev za leto 2017 sledeča:

 

Naziv zavoda Sredstva za ustanoviteljske obveznosti (v EUR) Sredstva v zvezi z delom in drugih osebnih prejemkov  (v EUR)
Kemijski inštitut 2.200.081,33 473.135,80
Nacionalni inštitut za biologijo 887.654,51 187.117,73
Institut "Jožef Stefan" 5.668.081,57 1.281.847,32
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije 368.859,25 83.115,64
Geološki zavod Slovenije 654.544,36 126.028,54
Kmetijski inštitut Slovenije 694.184,22 132.417,60
Gozdarski inštitut Slovenije 460.795,89 86.644,78
Inštitut za novejšo zgodovino 261.623,02 57.527,53
Inštitut za ekonomska raziskovanja 144.789,78 31.949,44
Urbanistični inštitut Republike Slovenije 159.533,02 31.795,10
Inštitut za narodnostna vprašanja 196.808,39 43.515,95
Pedagoški inštitut 137.000,89 31.949,44
Znanstvenoraziskovalni center SAZU 2.617.621,10 580.659,99
Inštitut za hidravlične raziskave 40.613,46 8.024,27
Zavod za gradbeništvo Slovenije 675.685,62 123.345,00
Znanstveno-raziskovalno središče Koper 204.180,01 59.773,76
Univerza v Ljubljani / 746.210,96
Univerza v Mariboru / 129.102,60
Univerza na Primorskem / 56.522,99
Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu / 12.875,45
Skupaj 15.372.056,42 4.283.559,89

Sredstva za (so)financiranje ustanoviteljskih obveznosti se zagotavljajo za naslednje namene:

  • vzdrževanje in obnavljanje nepremičnin in opreme 20%;
  • upravljanje in vodenje 40%;
  • fiksni stroški delovanja 40%.

Sredstva za povračila stroškov v zvezi z delom in drugih osebnih prejemkov se zagotavljajo za naslednje namene:

  • stroške za prehrano med delom;
  • stroške za prevoz na delo in z dela;
  • regres;
  • ostale stroške, ki jih opredeljujejo veljavni predpisi, ki urejajo to področje.

Za ostale stroške iz četrte alineje prejšnjega odstavka se štejejo tudi premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, sredstva za jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvah ter sredstva za odpravnine zaradi odpovedi pogodb o zaposlitvi iz poslovnega razloga oziroma delovnega razmerja za določen čas, ali v primeru presežnih delavcev.