Raziskovalna infrastruktura

Ustanoviteljske obveznosti in povračila stroškov v zvezi z delom in drugi osebni prejemki

Novice, obvestila

Obvestilo o Sklepu o financiranju infrastrukturnih obveznosti v letu 2014

Na podlagi 12. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-uradno prečiščeno besedilo, in 61/06-ZDru-1, 112/07 in 9/11), 16. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in 105/10) in 12. člena Pravilnika o infrastrukturnih obveznostih zavodom, ki opravljajo raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 4/11, 40/11, 40/13 in 20/14; v nadaljnjem besedilu: pravilnik) in na predlog pooblaščene osebe agencije, je Upravni odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Upravni odbor agencije) na 2. dopisni seji v letu 2014 dne 24.5. 2014 sprejel naslednji

SKLEP

o financiranju infrastrukturnih obveznosti v letu 2014

 1. Infrastrukturne obveznosti se javnim raziskovalnim zavodom, univerzam in drugim visokošolskim zavodom, ki jih je ustanovila Republika Slovenija (v nadaljevanju: zavodi) v letu 2014 financira v skupni višini 17.606.264,19 EUR, od tega za namen financiranja ustanoviteljskih obveznosti javnim raziskovalnim zavodom (v nadaljevanju: JRZ) 13.930.547,77 EUR in za namen (so)financiranja povračil sredstev v zvezi z delom in drugih osebnih prejemkov vsem zavodom 3.675.716,42 EUR.
   
 2. Sredstva za financiranje ustanoviteljskih obveznosti se JRZ zagotovijo v naslednjem obsegu:

Naziv zavoda Ustanoviteljske
obveznosti
(v EUR)
Kemijski inštitut 1.930.079,62
Nacionalni inštitut za biologijo 902.474,23
Institut "Jožef Stefan" 5.543.151,73
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije 376.981,08
Geološki zavod Slovenije 465.886,26
Kmetijski inštitut Slovenije 563.451,05
Gozdarski inštitut Slovenije 402.093,91
Inštitut za novejšo zgodovino 282.302,83
Inštitut za ekonomska raziskovanja 138.553,54
Urbanistični inštitut Republike Slovenije 133.357,78
Inštitut za narodnostna vprašanja 167.130,20
Pedagoški inštitut 121.234,34
Znanstvenoraziskovalni center SAZU 2.414.151,04
Inštitut za hidravlične raziskave           37.957,90
Zavod za gradbeništvo Slovenije 451.742,26
Skupaj 13.930.547,77

Sredstva za (so)financiranje ustanoviteljskih obveznosti se zagotavljajo za naslednje namene:

 • vzdrževanje in obnavljanje nepremičnin in opreme 20%;
 • upravljanje in vodenje 40%;
 • fiksni stroški delovanja 40%
 1. Sredstva za (so)financiranje povračil sredstev v zvezi z delom in drugih osebnih prejemkov, opredeljenih v veljavnih predpisih se javnim raziskovalnim zavodom, univerzam in drugim visokošolskim zavodom, ki jih je ustanovila Republika Slovenija, zagotovijo v naslednjem obsegu:

Naziv zavoda Povračilo stroškov
v zvezi z delom
in drugih osebnih
prejemkov
(v EUR)
Kemijski inštitut 369.734,94
Nacionalni inštitut za biologijo 165.653,44
Institut "Jožef Stefan" 1.074.657,28
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije 57.080,16
Geološki zavod Slovenije 74.110,25
Kmetijski inštitut Slovenije 90.587,10
Gozdarski inštitut Slovenije 57.066,24
Inštitut za novejšo zgodovino 48.668,77
Inštitut za ekonomska raziskovanja 22.872,00
Urbanistični inštitut Republike Slovenije 19.938,42
Inštitut za narodnostna vprašanja 26.840,17
Pedagoški inštitut 22.341,43
Znanstvenoraziskovalni center SAZU 442.309,05
Inštitut za hidravlične raziskave 5.751,47
Zavod za gradbeništvo Slovenije 66.215,26
Univerza v Ljubljani 813.383,74
Univerza v Mariboru 166.533,70
Univerza na Primorskem 142.459,99
Fakulteta za informacijske študije 9.143,24
Fakulteta za informacijske študije v l. 2013 369,77
Skupaj 3.675.716,42

Sredstva za financiranje povračil stroškov v zvezi z delom in drugih osebnih prejemkov se zagotavljajo za naslednje namene:

 • stroške za prehrano med delom;
 • stroške za prevoz na delo in z dela;
 • regres;
 • ostale stroške, ki jih opredeljujejo veljavni predpisi, ki urejajo to področje.

Za ostale stroške iz četrte alineje prejšnjega odstavka se štejejo tudi premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, sredstva za jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvah ter sredstva za odpravnine zaradi odpovedi pogodb o zaposlitvi iz poslovnega razloga oziroma delovnega razmerja za določen čas, ali v primeru presežnih delavcev.

 1. Način financiranja in druge medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti se uredijo z letno pogodbo.

Izračun razdelitve sredstev za infrastrukturne obveznosti za leto 2014 je kot priloga št. 1 in 2 sestavni del tega sklepa.

JRZ je dolžan agenciji poročati o porabi sredstev za financiranje ustanoviteljskih obveznosti po obsegu in namenih v skladu s pogodbenimi določili.
 

 1. V primeru rebalansa proračuna za leto 2014 in s tem spremenjenih izhodišč za pripravo tega sklepa, Upravni odbor agencije ponovno odloči o višini sredstev, kar se uredi z aneksom k pogodbi iz točke 4 tega sklepa.

Obrazložitev:

Za javne raziskovalne zavode, ki so v prvem odstavku 2. člena pravilnika določeni kot upravičenci do sredstev iz proračuna RS za financiranje ustanoviteljskih obveznosti, je izračun glede sredstev za ustanoviteljske obveznosti za leto 2014 dne 23.4. 2014 opravila pooblaščena oseba agencije, in sicer za: A1, A2 in B (št. raziskovalcev in št. FTE). Izračuni so bili narejeni na podlagi 3. člena pravilnika v zvezi s 6., 7. in 9. členom pravilnika.

Za javne raziskovalne organizacije, ki so v drugem odstavku 2. člena pravilnika določeni kot upravičenci do sredstev iz proračuna RS za financiranje povračil stroškov v zvezi z delom in drugih osebnih prejemkov za leto 2014 je izračun dne 23.4. 2014 opravila pooblaščena oseba agencije in sicer za: A1, A2 in B (št. raziskovalcev in št. . FTE); C (št. mladih raziskovalcev) in D (št. raziskovalcev z enim FTE - za univerze).

Vsi izračuni za povračila stroškov v zvezi z delom in drugih osebnih prejemkov so bili narejeni na podlagi 3. člena in v skladu s 5., 6., 7., 8. in 9. členom pravilnika.

Upravni odbor agencije je na podlagi 12. člena pravilnika in na predlog pooblaščene osebe določil obseg ustanoviteljskih obveznosti in izplačil stroškov v zvezi z delom in drugih osebnih prejemkov, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

 1. Obvestilo o sklepu

Skladno s 13. členom pravilnika ima javni raziskovalni zavod pravico do vpogleda v izračun in do morebitnih pripomb, in sicer v roku 15 dni od prejema obvestila.