Raziskovalna infrastruktura

Ustanoviteljske obveznosti in povračila stroškov v zvezi z delom in drugi osebni prejemki

Novice, obvestila

Obvestilo o Sklepu o spremembi Sklepa o financiranju infrastrukturnih obveznosti v letu 2012

Na podlagi 12. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1, 112/07 in 9/11), 16. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in 105/10), Pravilnika o infrastrukturnih obveznostih zavodom, ki opravljajo raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 4/11; v nadaljnjem besedilu: pravilnik) in Zakonom za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 55/12; v nadaljenjem besedilu: ZUJF) je Upravni odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Upravni odbor agencije) na 5. seji dne 19. 9. 2012 sprejel Sklep o spremembi Sklepa o financiranju infrastrukturnih obveznosti v letu 2012, št. 6300-1/2012-5 (v nadaljevanju: sklep UO).

Na podlagi sklepa UO so bila sredstva za namen (so)financiranja povračil stroškov v zvezi z delom in drugih osebnih prejemkov za leto 2012 znižana iz 3.940.837,83 EUR na 3.415.959,55 EUR, posledično se je znižala tudi skupna višina sredstev za infrastrukturne obveznosti v letu 2012, in sicer iz 19.569.460,29 EUR na 19.044.582,01 EUR.

Višina sredstev za ustanoviteljske obveznosti za leto 2012 je bila določena s Sklepom o financiranju infrastrukturnih obveznosti v letu 2012, št. 6300-2/2011-81 z dne 21.11.2011 in ostaja nespremenjena.

I. NOVA VIŠINA SREDSTEV ZA POVRAČILO STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM IN DRUGIH OSEBNIH PREJEMKOV za leto 2012

ZUJF je za javne uslužbence s 1. 7. 2012 na novo uredil povračila stroškov v zvezi z delom in drugih osebnih prejemkov. Upravni odbor agencije je na podlagi postopkov predpisanih s pravilnikom in v skladu z določili ZUJF na novo določil obseg sredstev za financiranje povračil stroškov v zvezi z delom in drugih osebnih prejemkov v letu 2012, kot sledi iz tabele:

Naziv zavoda Povračilo stroškov
v zvezi z delom
in drugih osebnih
prejemkov (v EUR)
Kemijski inštitut 356.292,93
Nacionalni inštitut za biologijo 136.041,39
Institut "Jožef Stefan" 973.456,01
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije 47.646,54
Geološki zavod Slovenije 66.562,71
Kmetijski inštitut Slovenije 89.435,79
Gozdarski inštitut Slovenije 42.443,94
Inštitut za novejšo zgodovino 47.385,02
Inštitut za ekonomska raziskovanja 18.897,25
Urbanistični inštitut Republike Slovenije 32.171,56
Inštitut za narodnostna vprašanja 29.331,27
Pedagoški inštitut 22.443,30
Znanstvenoraziskovalni center SAZU 355.872,15
Inštitut za hidravlične raziskave 6.653,01
Zavod za gradbeništvo Slovenije 24.647,06
Univerza v Ljubljani 858.580,14
Univerza v Mariboru 170.396,14
Univerza na Primorskem 137.703,34
Skupaj 3.415.959,55

II. ZAJEM PODATKOV ZA IZRAČUN

V skladu z določili ZUJF je pooblaščena oseba agencije za JRO, ki so v 2. členu pravilnika določeni kot upravičenci, opravila ponoven izračun sredstev za financiranje povračil stroškov v zvezi z delom in drugih osebnih prejemkov za leto 2012, in sicer za: A1, A2 in B (št. raziskovalcev in št. FTE); C (št. mladih raziskovalcev) in D (št. raziskovalcev z enim FTE - za univerze).

Izračuni sredstev za financiranje povračil stroškov v zvezi z delom in drugih osebnih prejemkov za leto 2012 so bili narejeni na podlagi 3. člena pravilnika v zvezi s 6., 7. in 8. členom pravilnika.

Upravičencem je ARRS poslala obvestilo o sklepu UO. Višina sredstev za financiranje povračil stroškov v zvezi z delom in drugih osebnih prejemkov za leto 2012 se uredi z aneksom k letni pogodbi.

Priloga: