Raziskovalna infrastruktura

Ustanoviteljske obveznosti in povračila stroškov v zvezi z delom in drugi osebni prejemki

Novice, obvestila

Obvestilo o Sklepu o financiranju infrastrukturnih obveznosti v letu 2011

Na podlagi 12. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS št. 96/02, 115/05, 61/06-Zdru-1 in 112/07) in Pravilnika o infrastrukturnih obveznostih zavodom, ki opravljajo raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 4/11 – v nadaljevanju: pravilnik), je Upravni odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na 2. dopisni seji dne 27.1.2011 sprejel sklep št. 6300-2/2011-1, s katerim je določil sofinanciranje infrastrukturnih obveznosti raziskovalnim zavodom za leto 2011.

Upravičenim raziskovalnim zavodom so bila dodeljena sredstva za posamezne namene, kot sledi v priloženih tabelah:

I. USTANOVITELJSKE OBVEZNOSTI
 

Naziv zavoda Ustanoviteljske obveznosti (v EUR)
Kemijski inštitut 1.968.821,50
Nacionalni inštitut za biologijo 734.377,40
Institut "Jožef Stefan" 5.659.082,95
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije 551.910,00
Geološki zavod Slovenije 643.057,10
Kmetijski inštitut Slovenije 1.067.126,00
Gozdarski inštitut Slovenije 400.824,00
Inštitut za novejšo zgodovino 353.707,10
Inštitut za ekonomska raziskovanja 210.892,00
Urbanistični inštitut Republike Slovenije 229.652,00
Inštitut za narodnostna vprašanja 224.665,72
Pedagoški inštitut 228.700,00
Znanstvenoraziskovalni center SAZU 2.264.899,13
Inštitut za hidravlične raziskave 98.020,00
Zavod za gradbeništvo Slovenije 992.884,00
SKUPAJ 15.628.618,90

Sredstva za (so)financiranje ustanoviteljskih obveznosti se zagotavljajo za naslednje namene:

  • Vzdrževanje in obnavljanje nepremičnin in opreme 20%;
  • Upravljanje in vodenje 40%;
  • Fiksni stroški delovanja 40%.

II. POVRAČILA STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM IN DRUGIH OSEBNIH PREJEMKOV
 

Naziv zavoda Povračilo stroškov v zvezi z delom in drugih osebnih prejemkov (v EUR)
Kemijski inštitut 411.645,65
Nacionalni inštitut za biologijo 173.860,46
Institut "Jožef Stefan" 1.083.851,15
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije 51.332,70
Geološki zavod Slovenije 78.995,98
Kmetijski inštitut Slovenije 103.466,18
Gozdarski inštitut Slovenije 54.123,25
Inštitut za novejšo zgodovino 61.574,40
Inštitut za ekonomska raziskovanja 20.674,03
Urbanistični inštitut Republike Slovenije 31.454,50
Inštitut za narodnostna vprašanja 36.524,19
Pedagoški inštitut 24.504,09
Znanstvenoraziskovalni center SAZU 415.848,30
Inštitut za hidravlične raziskave 8.123,32
Zavod za gradbeništvo Slovenije 31.078,71
Univerza v Ljubljani 1.000.976,41
Univerza v Mariboru 198.432,20
Univerza na Primorskem 154.376,42
SKUPAJ 3.940.841,39

Sredstva za financiranje povračil stroškov v zvezi z delom in drugih osebni prejemki se zagotavljajo za naslednje namene:

  • stroške za prehrano med delom;
  • stroške za prevoz na delo in z dela;
  • regres;
  • ostale stroške, ki jih opredeljujejo veljavni predpisi, ki urejajo to področje.

Za ostale stroške iz četrte alineje prejšnjega odstavka se štejejo tudi premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, sredstva za jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvah ter sredstva za odpravnine zaradi odpovedi pogodb o zaposlitvi iz poslovnega razloga oziroma v primeru presežnih delavcev.

Javni raziskovalni zavod (v nadaljevanju: JRZ) ima, v skladu s 13. členom pravilnika, pravico do vpogleda v izračun vrednosti sredstev in do morebitnih pripomb na izračun sredstev za ustanoviteljske obveznosti za posamezne namene za svoj JRZ in do seznanitve z višino sredstev, dodeljenih na podlagi dodatnih obrazloženih argumentov JRZ.

Način financiranja in druge medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti se uredijo z letno pogodbo.

Priloge: