Raziskovalna infrastruktura

Ustanoviteljske obveznosti in povračila stroškov v zvezi z delom in drugi osebni prejemki

Normativni akti

      

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09 in 38/10 – ZUKN) Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije objavlja

Tehnični popravek Pravilnika o infrastrukturnih obveznostih zavodom, ki opravljajo raziskovalno dejavnost

V Pravilniku o infrastrukturnih obveznostih zavodom, ki opravljajo raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 4/11) se izvede naslednji popravek: v prvem odstavku 9. člena se formula »UO = k(1)*(A+B)« pravilno glasi »UO = k(1)*CK*(A+B)«.

Št. 007-8/2010-9
Ljubljana, dne 23. maja 2011

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
Direktor
dr. Franci Demšar l.