Raziskovalna infrastruktura

Ustanoviteljske obveznosti in povračila stroškov v zvezi z delom in drugi osebni prejemki

Normativni akti

      

Na podlagi 43. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – ZOPA-1A), 16. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in 105/10) in 26. člena Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11 in 56/12), in po predhodnem soglasju ministra, pristojnega za izobraževanje, znanost in šport, št. 007-376/2013/20 z dne 11.2.2014, je Upravni odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na 1. dopisni seji dne 27. 2. 2014 sprejel

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o infrastrukturnih obveznostih zavodom, ki opravljajo raziskovalno dejavnost

1. člen

V Pravilniku o infrastrukturnih obveznostih zavodom, ki opravljajo raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 4/11, 40/11 – popr. in 40/13), se v prvem odstavku 4. člena v drugi točki:

  • na koncu četrte alineje pika nadomesti s podpičjem,
  • za četrto alinejo doda nova peta alineja, ki se glasi:

» – stroški plač za ure raziskovalnega in tehničnega osebja, opravljene za potrebe celotne organizacijske enote oziroma celotne organizacije in ne zgolj za opravljanje posameznega raziskovalnega projekta oziroma raziskovalnega programa (vzdrževalna dela na raziskovalni in podporni opremi, vzdrževanje sistema kakovosti ipd.) in ure, opravljene v času presežka kadrovskih zmogljivosti zaradi projektnega načina poslovanja.«. .

2. člen

V drugem odstavku 5. člena se za besedo »oziroma« doda besedilo »delovnega razmerja, sklenjenega za določen čas, ali«.

3. člen

V prvem odstavku 6. člena se v obrazložitvi neznanke k(1) za besedo »programe« doda vejica, besedilo »(20%)« pa se nadomesti z besedilom »in sicer vrednost ne sme biti višja od 1/3 in ne nižja od 1/5 vrednosti FTE«.

V šestem odstavku se za besedama »se lahko« črta besedilo »JRZ dodeli izjemno povečanje ustanoviteljskih obveznosti. Pri izračunu izjemnega povečanja ustanoviteljskih obveznosti se«.

V sedmem odstavku se besedilo »šestega odstavka« nadomesti z besedilom »desetega člena«.

Za sedmim odstavkom se doda nov osmi odstavek, ki se glasi:

»(8) Dobljeni končni rezultat izračuna (od 1. do vključno 6. odstavka tega člena) mora biti v okviru razpoložljivih proračunskih sredstev za ta namen. Če je rezultat izračuna višji, se izračunana sredstva za posamezni JRZ sorazmerno znižajo.«.

Dosedanji osmi odstavek postane deveti odstavek.

4. člen

V drugem odstavku 16. člena se za besedo »iz« črta besedilo »četrte točke«.

5. člen

2. člen tega pravilnika se začne uporabljati za dodelitev sredstev za leto 2014.

6. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-14/2013-1
Ljubljana, dne 27. februarja 2014

EVA 2013-1647-0001

Prof. dr. Milena Horvat
namestnica predsednika Upravnega odbora ARRS