Raziskovalna infrastruktura

Mednarodna znanstvena literatura

Razpisi in pozivi

      
Rokovnik

Na podlagi 11. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16 in 79/17) in v zvezi s 15. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-UPB1, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 - ZPOP-1A, 21/18 – ZNOrg in 9/19) Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, Ljubljana objavlja

Javni razpis za sofinanciranje nakupa mednarodne znanstvene literature v letu 2019

 1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ARRS).

 1. Pravne podlage za izvedbo javnega razpisa
 • Pravilnik o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16 in 79/17; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik);
 • Metodologija ocenjevanja prijav za razpise št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017 – uradno prečiščeno besedilo, št. 6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017, št. 6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018, št. 6319-2/2013-41 z dne 1. 2. 2018, št. 6319-2/2013-42 z dne 19. 2. 2018, št. 6319-2/2013-43 z dne 5. 3. 2018, št. 6319-2/2013-44 z dne 14. 5. 2018, št. 6319-2/2013-45 z dne 20. 6. 2018, št. 6319-2/2013-46 z dne 9. 7. 2018, št. 6319-2/2013-47 z dne 17. 8. 2018, št. 6319-2/2013-48 z dne 18. 10. 2018, št. 6319-2/2013-49 z dne 19. 11. 2018, št. 6319-2/2013-50 z dne 17. 12. 2018, št. 6319-2/2013-51 z dne 4. 2. 2019, št. 6319-2/2013-52 z dne 18. 2. 2019 in 631-2/2013-53 z dne 13. 5. 2019 (v nadaljnjem besedilu: Metodologija).
 1. Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupa mednarodne znanstvene literature, mednarodnih zbirk podatkov in stroškov konzorcijev za elektronski dostop do vsebin v celotnem besedilu z namenom zagotavljanja dotoka in dostopnosti mednarodnih znanstvenih in strokovnih informacij za potrebe raziskovalne, izobraževalne in razvojne dejavnosti v Republiki Sloveniji, tudi z vidika zagotavljanja ustreznih pogojev za izpolnjevanje nacionalnih in mednarodnih politik odprte znanosti

 1. Okvirna višina sredstev javnega razpisa

Predvidena višina sredstev javnega razpisa znašaokvirno 4.200.000,00 EUR. Realizacija je vezana na zagotovitev sredstev v finančnem načrtu ARRS za leto 2019.

ARRS bo z izbranimi prijavitelji na razpisu sklenila pogodbe o sofinanciranju v okviru proračunskih  možnosti.

 1. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu

5.1.  Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis

Na javni razpis se lahko prijavijo knjižnice, ki so javne pravne osebe, in zavodi, vpisani v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (Evidenca RO) pri ARRS, če imajo svoje ali skupne knjižnice. Knjižnice in zavodi, ki se prijavijo na razpis, morajo opravljati informacijske storitve za širši krog uporabnikov v raziskovalni, razvojni in izobraževalni dejavnosti. Knjižnice (Nacionalna knjižnica, univerzitetne in visokošolske knjižnice, specialne knjižnice) in zavodi se lahko prijavijo posamično ali v obliki konzorcijev (v nadaljnjem besedilu: prijavitelji).

5.2.  Prijavitelji morajo do oddaje prijave na javni razpis v vzajemnem katalogu sistema COBISS.SI ažurirati podatke o naročenih serijskih publikacijah in mednarodnih zbirkah podatkov v skladu z navodili Instituta informacijskih znanosti v Mariboru.

5.3.  Prijava mora temeljiti na podlagi založniških cenikov ali pridobljenih ponudb. Predvidene cene naročil morajo biti evidentirane v sistemu COBISS.SI.

5.4.  Prijavitelju se lahko odobrijo sredstva največ do višine ponudb iz predloženega seznama.

 1. Kriteriji za ocenjevanje prijav in največje število točk za posamezen kriterij
   

Kriteriji za ocenjevanje Največje št. točk
Relevantnost podporne dejavnosti 16
Kakovost prijave podporne dejavnosti 15
Potencialni vpliv zaradi razvoja, razširjanja in uporabe pričakovanih rezultatov raziskav 3
Kakovost in učinkovitost izvedbe upravljanja 6

 Prijave bodo ocenjene po postopku in na način, kot ga določata Pravilnik in Metodologija.

 1. Prednost pri sofinanciranju

Prijave se ocenjujejo znotraj posamezne znanstvenoraziskovalne vede.

Prednost pri sofinanciranju nakupa mednarodne znanstvene literature imajo prijavitelji,  katerih pospešeni razvoj je v javnem interesu Republike Slovenije. Na ta način se omogoča pospešeni razvoj strok, ki so v javnem interesu za razvoj Republike Slovenije in so sestavni del mlade organizacije, ki jo je treba v javnem interesu pospešeno razvijati, oziroma uveljavljene organizacije, ki pospešeno razvija novo raziskovalno-razvojno področje.

 1. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva 

Dodeljena sredstva se lahko uporabijo za plačilo licenčnin, stroškov odprtega publiciranja, naročil mednarodnih serijskih publikacij in mednarodnih zbirk podatkov, ki zapadejo v plačilo v letu 2019.

 1. Razpisna dokumentacija z navedbo vrste dokazil o izpolnjevanju pogojev

Prijava na javni razpis mora vsebovati:

9.1. izpolnjen in podpisan prijavni obrazec: ARRS-RI-ML-01-2019 – Prijavna vloga za sofinanciranje nakupa mednarodnih serijskih publikacij, mednarodnih zbirk podatkov in stroškov konzorcija za elektronski dostop do vsebin v celotnem besedilu in

9.2. obvezne priloge glede na predmet prijave, in sicer:

 1. seznam za naročilo in sofinanciranje predlaganih mednarodnih serijskih publikacij (obrazec Tuje serijske publikacije izpisa Z-SEZ-25 iz sistema COBISS.SI) ter statistika uporabe serijskih publikacij v letu 2018 oziroma
 2. seznam za naročilo in sofinanciranje predlaganih mednarodnih zbirk podatkov (obrazec Tuje baze podatkov izpisa Z-SEZ-25 iz sistema COBISS.SI) ter statistika uporabe zbirk podatkov v letu 2018 in
 3. seznam prijavljenih mednarodnih serijskih publikacij, ki so pogoj za konzorcij.

Poleg prijavnega obrazca, navedenega v 9.1. točki, sta sestavna dela razpisne dokumentacije tudi Metodologija in Pravilnik.

 1. Način, oblika in rok za oddajo prijav
 1. Prijavni obrazec mora prijavitelj poslati skupaj s prilogami v enem izvodu v tiskani obliki in v elektronski obliki, pri čemer morata biti obe obliki prijave popolnoma enaki. Za identičnost vsebine obeh prijavnih obrazcev je odgovoren prijavitelj.
 2. Tiskane prijave je treba dostaviti v zaprtih ovojnicah z oznako: "Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje nakupa mednarodne znanstvene literature v letu 2019" ter z navedbo naziva in naslova prijavitelja v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Ovojnica s prijavo mora prispeti na naslov ARRS do vključno srede, 2. 10. 2019, do 12. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave oddane priporočeno po pošti iz Slovenije najkasneje do vključno srede, 2. 10. 2019, do 12. ure (poštni žig). V vsaki pošiljki z oznako: "Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje nakupa mednarodne znanstvene literature v letu 2019" je lahko le ena prijava.
 3. Prijave oddane v elektronski obliki morajo biti popolnoma enake kot tiskane prijave in jih morajo prijavitelji posredovati na elektronski naslov razpis-znanstvenaliteratura@arrs.si.
 4. Kot pravočasne bodo upoštevane prijave, ki bodo kot tiskane prijave v navedenem roku  prispele v glavno pisarno ARRS.
 5. V postopku izbora prijav bo ARRS obravnavala le pravočasne, pravilno označene in formalno popolne prijave. Prijava je formalno popolna, če vsebuje vse z javnim razpisom in obrazci zahtevane podatke in dokazila in je predložena v tiskani in elektronski obliki. Dodatne dokumentacije, ki jo prijavitelj samoiniciativno priloži prijavni dokumentaciji, ARRS v postopku ocenjevanja ne bo upoštevala.
 6. Nepravočasne in nepravilno označene prijave (glej točko b) bo komisija za odpiranje s spremnim dopisom neodprte vrnila prijavitelju (razen v primeru, da iz ovojnice ni mogoče razbrati prijavitelja in se prijava odpre). Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu z 18. členom Pravilnika.
 1. Kraj, datum in čas odpiranja prijav

Odpiranje prijav bo v petek, 4. 10. 2019, ob 10. uri, v sobi 3M01 Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Odpirajo se samo v roku prejete in pravilno označene prijave.

 1. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa

Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v osmih dneh od sklepa direktorja o izboru prijav za sofinanciranje nakupa mednarodne znanstvene literature.

 1. Kraj, čas in naslov, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo

Javni razpis in prijavni obrazec z razpisno dokumentacijo bodo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS objavljeni na spletni strani ARRS http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/). Prijavni obrazec in razpisno dokumentacijo se lahko dobi tudi v času uradnih ur v glavni pisarni Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

 1. Dodatne informacije

Dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije pri ge. Lili Lučić osebno ali po telefonu 01/400-5913 ali po elektronski pošti: lili.lucic@arrs.si.

 

Številka: 6316-6/2019-1
Datum:   9. 9. 2019

Prof. dr. József Györkös,
direktor

Objavljeno v Uradnem listu RS, št. 55/2019, z dne 13. 9. 2019.

 

Pravne podlage:

 • Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-UPB1, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 - ZPOP-1A, 21/18 – ZNOrg in 9/19);
   
 • Pravilnik o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16 in 79/17);
   
 • Metodologija ocenjevanja prijav za razpise št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017 – uradno prečiščeno besedilo, št. 6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017, št. 6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018, št. 6319-2/2013-41 z dne 1. 2. 2018, št. 6319-2/2013-42 z dne 19. 2. 2018, št. 6319-2/2013-43 z dne 5. 3. 2018, št. 6319-2/2013-44 z dne 14. 5. 2018, št. 6319-2/2013-45 z dne 20. 6. 2018, št. 6319-2/2013-46 z dne 9. 7. 2018, št. 6319-2/2013-47 z dne 17. 8. 2018, št. 6319-2/2013-48 z dne 18. 10. 2018, št. 6319-2/2013-49 z dne 19. 11. 2018, št. 6319-2/2013-50 z dne 17. 12. 2018, št. 6319-2/2013-51 z dne 4. 2. 2019, št. 6319-2/2013-52 z dne 18. 2. 2019 in 631-2/2013-53 z dne 13. 5. 2019;

 

Razpisna dokumentacija:

 • Prijavna vloga za sofinanciranje nakupa mednarodnih serijskih publikacij, mednarodnih zbirk podatkov in stroškov konzorcija za elektronski dostop do vsebin v celotnem besedilu