Raziskovalna infrastruktura

Mednarodna znanstvena literatura

Razpisi in pozivi

      
Rokovnik

Na podlagi 8. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11 in 45/2012) ter v zvezi z 12. in 20. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list. RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 - ZDru-1, 112/107, 9/11 in 57/ZPOP-1A) ter na podlagi Metodologije ocenjevanja prijav za razpise št. 6319– 1/2013-2 z dne 18.03.2013 Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, Ljubljana, objavlja

Javni razpis za sofinanciranje nakupa mednarodne znanstvene literature in baz podatkov v letu 2013

 1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev:
  Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ARRS)
   
 2. Predmet javnega razpisa:
  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupa mednarodne znanstvene literature in baz podatkov in stroškov konzorcijev za elektronski dostop do vsebin v celotnem besedilu z namenom zagotavljanja dotoka in dostopnosti mednarodnih znanstvenih in strokovnih informacij za potrebe raziskovalne, izobraževalne in razvojne dejavnosti v Republiki Sloveniji.
   
 3. Okvirna višina sredstev javnega razpisa:
  Okvirna višina sredstev javnega razpisa znaša: 2.960.000 EUR. Realizacija je vezana na zagotovitev sredstev v finančnem načrtu ARRS za leto 2013.
   
 4. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis:
  Na razpis se lahko prijavijo knjižnice, ki so javne pravne osebe, in zavodi, vpisani v evidenco raziskovalnih organizacij pri agenciji. Knjižnice in zavodi, ki se prijavijo na razpis, morajo opravljati informacijske storitve za širši krog uporabnikov v raziskovalni, razvojni in izobraževalni dejavnosti. Knjižnice (Nacionalna knjižnica, univerzitetne in visokošolske knjižnice, specialne knjižnice) in zavodi se lahko prijavijo posamično ali v obliki konzorcijev (v nadaljnjem besedilu: prijavitelji).
   
 5. Razpisna dokumentacija z navedbo vrste dokazil o izpolnjevanju pogojev:
  Prijava na javni razpis mora vsebovati:
  1. izpolnjen in podpisan prijavni obrazec: ARRS-RI-ML-01-2013 – Prijavni obrazec za sofinanciranje nakupa mednarodnih serijskih publikacij, baz podatkov in stroškov konzorcija za elektronski dostop do vsebin v celotnem besedilu v letu 2013 in
  2. obvezne priloge glede na predmet prijave, in sicer:
 • ponudbe za nakup mednarodne znanstvene literature in baz podatkov,
 • seznam za naročilo in sofinanciranje predlaganih mednarodnih serijskih publikacij (izpis COR009 iz sistema COBISS.SI) ter statistika uporabe serijskih publikacij v letu 2012 ali/in
 • seznam za naročilo in sofinanciranje predlaganih baz podatkov (izpis COR010 iz sistema COBISS.SI) ter statistika uporabe baz podatkov v letu 2012 in
 • seznam naročenih revij, ki so pogoj za konzorcij.

Prijavitelji morajo do oddaje prijave na javni razpis v vzajemnem katalogu sistema COBISS.SI ažurirati podatke o naročenih serijskih publikacijah in bazah podatkov v skladu z navodili Instituta informacijskih znanosti v Mariboru.

Poleg navedenega v prvem odstavku te točke sta sestavna dela razpisne dokumentacije tudi Metodologija ocenjevanja prijav za razpise št 6319-1/2013-2 (v nadaljnjem besedilu: Metodologija) in Pravilnik o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11 in 45/2012) (v nadaljnjem besedilu: Pravilnik).

 1. Kriteriji za ocenjevanje prijav:
  Kriteriji za ocenjevanje prijav so:
 • relevantnost podporne dejavnosti,
 • kakovost prijave podporne dejavnosti,
 • relevantnost in potencialni vpliv prijave in
 • izvedljivost predloga.

Vrstni red kriterijev ne pomeni njihove prednosti. Prijave bodo ocenjene po postopku in na način, kot ga določata Metodologija in Pravilnik.

 1. Prednost pri sofinanciranju:
  Prijave se ocenjujejo znotraj posamezne znanstvenoraziskovalne vede.

Prednost pri sofinanciranju bodo imeli konzorciji, ki praviloma povezujejo vse štiri Univerze in vsaj štiri javne raziskovalne zavode oz. celotno znanstveno področje, ki ga pokrivajo v okviru konzorcijskega nakupa.

Prednost pri sofinanciranju nabave mednarodne znanstvene literature in baz podatkov bodo imeli tudi tisti prijavitelji, pri katerih je potreben pospešen razvoj knjižnice, ker je ta sestavni del organizacije, katere pospešeni razvoj je v javnem interesu Republike Slovenije. Na ta način se omogoča pospešen razvoj strok, ki so v javnem interesu RS in so sestavni del mlade organizacije, ki jo je treba v javnem interesu pospešeno razvijati, oziroma uveljavljene organizacije, ki pospešeno razvija novo raziskovalno-razvojno področje.

 1. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva:
  Dodeljena sredstva se uporabijo v letu 2013 za plačilo licenčnin in naročil revij in baz podatkov, ki zapadejo v plačilo v letu 2013.
   
 2. Rok, do katerega morajo biti predložene prijave, način predložitve prijav ter opremljenost prijav:
  1. Prijavni obrazec mora prijavitelj poslati skupaj s prilogami v enem izvodu v elektronski obliki na naslov razpis-znanstvenaliteratura@arrs.si in v enem izvodu v papirni obliki na naslov ARRS.
  2. Papirne prijave je treba dostaviti v zaprtih ovojnicah z oznako: "Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje nakupa mednarodne znanstvene literature in baz podatkov v letu 2013" ter z navedbo naziva in naslova prijavitelja v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Ovojnica s prijavo mora prispeti na naslov ARRS do vključno petka, 12.7.2013, do 12. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave oddane priporočeno po pošti iz Slovenije najkasneje do vključno petka, 12.7.2013, do 12. ure (poštni žig). V vsaki pošiljki z oznako: "Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje nakupa mednarodne znanstvene literature in baz podatkov v letu 2013" je lahko le ena prijava.
  3. Prijave oddane v elektronski obliki morajo biti popolnoma enake kot papirne prijave in jih morajo prijavitelji posredovati na elektronski naslov: razpis-znanstvenaliteratura@arrs.si do vključno petka, 12.7.2013, do 12. ure.
  4. V postopku izbora prijav bo ARRS obravnavala le tiste prijave, ki vsebujejo vse z javnim razpisom in obrazci zahtevane podatke in dokazila in ki prispejo na agencijo v roku, določenem v tem razpisu. Dodatne dokumentacije, ki jo prijavitelj samoiniciativno priloži prijavni dokumentaciji, ARRS v postopku ocenjevanja ne bo upoštevala.
  5. Prijav, ki bodo prispele po razpisnem roku ter ne bodo pravilno označene (glej točko b), komisija ne bo obravnavala in bodo neodprte vrnjene prijavitelju. Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu s Pravilnikom.
    
 3. Kraj, datum in čas odpiranja prijav:
  Odpiranje prijav bo v ponedeljek, 15.7.2013, ob 10. uri, v sejni sobi Javne agencije za raziskovalno dejavnosti Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Odpirajo se samo v roku prejete in pravilno označene prijave.
   
 4. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa:
  Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni predvidoma v treh mesecih po zaključku javnega razpisa.
   
 5. Kraj, čas in naslov, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo:
  Prijavni obrazec in razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dobijo od objave javnega razpisa v Uradnem listu RS na spletni strani ARRS http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/). Prijavni obrazec in razpisno dokumentacijo lahko dobijo tudi v času uradnih ur v glavni pisarni Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
   
 6. Dodatne informacije:
  Vse dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije pri ge. Marici Žvar osebno ali po telefonu 01/400-59-42 vsak delavnik od 9. do 13. ure ali po elektronski pošti: Marica.Zvar@arrs.si.

Dr. Franci Demšar
Direktor

Datum: 6316-5/2013-1
Številka: 6316-5/2013

Objavljeno v Uradnem listu RS, št. 51/2013 z dne 14.06.2013.

 

Priloge:

 • Prijavni obrazec za sofinanciranje nakupa serijskih publikacij, baz podatkov  in stroškov konzorcija za elektronski dostop do vsebin v letu 2013: