> Raziskovalna infrastruktura > Mednarodna literatura in baze > Razpisi in pozivi
Raziskovalna infrastruktura
Mednarodna znanstvena literatura
Razpisi in pozivi
      

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, Ljubljana na podlagi  12. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 ZRRD-UPB1), 8. člena Pravilnika o sofinanciranju nakupa tuje znanstvene literature in baz podatkov (Uradni list RS, št. 12/05), Usmeritev Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo za sofinanciranje nakupa tuje znanstvene literature in baz podatkov v letu 2006, štev. 630-3/2006 z dne 24. 05. 2006 in Metodologije ocenjevanja prijav za sofinanciranje nakupa tuje znanstvene literature in baz podatkov v letu 2006 z dne 22. 04.2006 objavlja

Javni razpis za sofinanciranje nakupa tuje znanstvene literature in baz podatkov v letu 2006

 

 1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija)
   
 2. Predmet javnega razpisa: Agencija sofinancira nakup tuje znanstvene literature in baz podatkov z namenom zagotavljanja nujnega dotoka in dostopnosti tujih znanstvenih in strokovnih informacij za potrebe raziskovalne, izobraževalne in razvojne dejavnosti v Republiki Sloveniji.
   
 3. Okvirna višina sredstev javnega razpisa: Okvirna višina sredstev javnega razpisa je: 500.000.000,00 SIT (2.086.463,03 EUR,1 EUR = 239,640 SIT)
   
 4. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji: Na razpis se lahko prijavijo knjižnice, ki so javne pravne osebe in zavodi vpisani v evidenco raziskovalnih organizacij pri agenciji. Knjižnice in zavodi, ki se prijavljajo na razpis morajo opravljati informacijske storitve za širši krog uporabnikov v raziskovalni, razvojni in izobraževalni dejavnosti. Knjižnice (Nacionalna knjižnica, univerzitetne in visokošolske knjižnice, specialne knjižnice) in zavodi se lahko prijavijo posamično ali v obliki konzorcijev ( v nadaljnjem besedilu: prijavitelji).

  Prijavitelj se prijavi na javni razpis s prijavo skladno z razpisno dokumentacijo. Prijava na razpis mora vsebovati v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec (obrazec ARRS-RI-TL-01-2006) in samostojne priloge:
  • dokazila o izpolnjevanju kriterijev (obrazec ARRS-RI-TL-02-2006)
  • vzorec pogodbe in
  • seznam za naročilo tuje znanstvene literature in baz podatkov.

Prijavni obrazec in samostojne priloge je treba poslati na naslov:

 1. Prijavitelji morajo do oddaje prijave na javni razpis v vzajemnem katalogu sistema COBISS ažurirati podatke o naročeni tuji znanstveni literaturi in bazah podatkov za tekoče leto ter seznam naročil, ki jih predlagajo v sofinanciranje.
   
 2. Kriteriji za izbiro prijaviteljev:
  Kriteriji za izbiro so:
  • dostopnost tuje znanstvene literature in baz podatkov uporabnikom,
  • pogostnost uporabe revij in baz podatkov,
  • kontinuiteta naročil,
  • strokovna usposobljenost prijavitelja za delo z uporabniki,
  • obseg sofinanciranja iz drugih virov,
  • kvaliteta in pomen naročene tuje znanstvene literature in baz podatkov,
  • ekonomičnost in racionalnost nabave,
  • infrastrukturni pogoji za opravljanje dejavnosti.

Vrstni red kriterijev in meril ne pomeni njihove prioritete.

Vrednotenje meril je določeno v metodologiji za ocenjevanje prijav za sofinanciranje nakupa tuje znanstvene literature in baz podatkov v letu 2006, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijave bodo ocenjene po postopku in na način kot to določa pravilnik.

 1. Prednost pri sofinanciranju:
  Prednost pri sofinanciranju bodo imeli tisti prijavitelji, ki izkažejo večjo dostopnost svojih fondov in drugih informacijskih virov uporabnikom, večjo fleksibilnost uporabe, večjo dostopnost tuje znanstvene literature in baz podatkov prek računalniškega omrežja, daljšo kontinuiteto naročil, večjo strokovno usposobljenost za sodelovanje z uporabniki, večji obseg sofinanciranja nabav s strani neproračunskih virov, pomembne in kvalitetnejše informacijske vire za področje, ki ga pokrivajo, višjo ekonomičnost in racionalnost nabave in bolj zadovoljive infrastrukturne pogoje za svoje delovanje.

Prednost bodo imeli tudi tisti prijavitelji, ki gradivo naročajo in pridobivajo na konzorcijski način in zato lahko izkažejo nižjo ceno nabave in boljše pogoje uporabe in tudi tisti prijavitelji, pri katerih je potreben pospešen razvoj knjižnice, ker je ta sestavni del organizacije, katere pospešeni razvoj je v javnem interesu Republike Slovenije, ker omogoča pospešen razvoj strok, ki so v javnem interesu za razvoj Rebublike Slovenije in ker je sestavni del mlade institucije, ki jo je treba v javnem interesu pospešeno razvijati.

 1. Obdobje, v katerem morajo biti sredstva porabljena:
  Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2006.
   
 2. Rok, do katerega morajo biti predložene prijave, način predložitve prijav ter opremljenost prijav:
  1. Pisne prijave morajo ne glede na način prenosa prispeti v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 10000 Ljubljana, najkasneje do dne 03.07.2006 do 12. ure. Prijave v elektronski obliki pa na naslov razpis-znanstvenaliteratura@arrs.si najkasneje do dne 03.07.2006 do 12. ure.
  2. Opremljenost pisne prijave:
   Prijave je potrebno poslati v zaprti ovojnici, na kateri mora biti:
   • vidna označba: » Ne odpiraj - Razpis za tujo znanstveno literaturo in baze podatkov«,
   • naslov agencije,
   • naslov prijavitelja.
  3. Za pravilno oddane prijave se štejejo prijave, ki so v roku oddane v obeh oblikah, v pisni obliki in po elektronski pošti pri čemer je za identičnost obeh prijav odgovoren prijavitelj.
  4. V postopku izbora bo agencija obravnavala le prijave, ki bodo vsebovale vse z razpisom in obrazci zahtevane podatke in dokazila (popolna prijava) in ki bodo oddane v roku, določenem s tem razpisom (pravočasna prijava). Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo vrnjene prijaviteljem.
 1. Datum odpiranja prijav za sofinanciranje:
  Odpiranje prijav bo dne 05.07.2006 v sejni sobi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana. Odpirajo se samo v roku prejete, pravilno izpolnjene in označene prijave.
   
 2. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 90 dneh od dneva odpiranja prijav.
   
 3. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: Prijavni obrazec in razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dobijo od dneva objave razpisa vsak delavnik med 8.30 in 15. uro do vključno dne 30.06.2006 v glavni pisarni Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana ali na spletni strani agencije (http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/).
   
 4. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo na agenciji pri gospe Marici Žvar osebno ali po telefonu: 01/400-59-42 vsak delavnik od 9. do 13. ure ali na e-mail: Marica.Zvar@arrs.si.

 

Dr. Franci Demšar
Direktor

Datum: 25.05.2006
Številka: 4302-44/2006

Objavljeno v Ur.l. RS, št. 57/2006, z dne 02.06.2006.

Priloge:

 

Zadnja sprememba: 03.10.2006
Datum: 02.06.2006