Raziskovalna infrastruktura

Mednarodna znanstvena literatura

Normativni akti

      

Na podlagi Resolucije o Nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu za obdobje od 2006 do 2010 (Ur.l. RS, št. 3/06) in Pravilnika o sofinanciranju nakupa tuje znanstvene literature in baz podatkov (Uradni list RS, št. 12/05 in 53/06) v nadaljevanju: Pravilnik o sofinanciranju nakupa tuje znanstvene literature in baz podatkov) Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo izdaja

Usmeritve Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo za sofinanciranje nakupa tuje znanstvene literature in baz podatkov v letu 2006
 

I.

V letu 2006 naj Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS na podlagi Pravilnika o sofinanciranju nakupa tuje znanstvene literature in baz podatkov izvede javni razpis za sofinanciranje nakupa tuje znanstvene literature in baz podatkov v letu 2006.

Z nakupom tuje znanstvene literature in baz podatkov se zagotavlja nujen dotok in dostopnost tujih znanstvenih in strokovnih informacij za potrebe raziskovalne, izobraževalne in razvojne dejavnosti v Republiki Sloveniji.

Na javni razpis se lahko prijavijo knjižnice, ki so javne pravne osebe in zavodi vpisani v evidenco raziskovalnih organizacij pri agenciji. Knjižnice in zavodi, ki se prijavijo na razpis morajo opravljati informacijske storitve za širši krog uporabnikov v raziskovalni, razvojni in izobraževalni dejavnosti. Knjižnice (Nacionalna knjižnica, univerzitetne in visokošolske knjižnice, specialne knjižnice) in zavodi se lahko prijavijo posamično ali v obliki konzorcijev.

II.

V skladu s sprejetimi proračunskimi sredstvi okvirni obseg sprejetih proračunskih sredstev za javni razpis za sofinanciranje nakupa tuje znanstvene literature in baz podatkov v letu 2006 znaša 469.995.000,00 SIT.

Okvirni razrez sredstev po znanstveno-raziskovalnih vedah znaša:

  • Naravoslovje – 13 %
  • Tehnika – 32 %
  • Medicina – 18 %
  • Biotehnika – 12 %
  • Družboslovje – 15 % in
  • Humanistika – 10 %.

III.

Skladno z določbami 4. člena Pravilnika o sofinanciranju nakupa tuje znanstvene literature in baz podatkov evalvacijski postopek izbora prijav za sofinanciranje nakupa tuje znanstvene literature in baz podatkov izvede strokovno telo, ki ga opredeljuje pravilnik, ki ureja strokovna telesa za področje raziskovalne dejavnosti, ter je imenovano na podlagi 29. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03).

IV.

Skladno z določbami 20. člena Pravilnika o sofinanciranju nakupa tuje znanstvene literature in baz podatkov bodo imeli prednost pri sofinanciranju tisti prijavitelji, ki izkažejo večjo dostopnost svojih fondov in drugih informacijskih virov uporabnikom, večjo fleksibilnost uporabe, večjo dostopnost tuje znanstvene literature in baz podatkov prek računalniškega omrežja, daljšo kontinuiteto naročil, večjo strokovno usposobljenost za sodelovanje z uporabniki, večji obseg sofinanciranja nabav s strani neproračunskih virov, pomembne in kvalitetnejše informacijske vire za področje, ki ga pokrivajo, višjo ekonomičnost in racionalnost nabave in bolj zadovoljive infrastrukturne pogoje za svoje delovanje.

Prednost pri sofinanciranju nabave tuje znanstvene literature in baz podatkov bodo imeli tudi tisti prijavitelji, ki gradivo naročajo in pridobivajo na konzorcijski način in zato lahko izkažejo nižjo ceno nabave in boljše pogoje uporabe.

Prednost pri sofinanciranju nabave tuje znanstvene literature in baz podatkov bodo imeli tudi tisti prijavitelji, pri katerih je potreben pospešen razvoj knjižnice, ker je ta sestavni del organizacije, katere pospešeni razvoj je v javnem interesu Republike Slovenije. Na ta način se omogoča pospešeni razvoj strok, ki so v javnem interesu za razvoj Republike Slovenije in so sestavni del mlade organizacije, ki jo je treba v javnem interesu pospešeno razvijati.

 

Datum: 24.05.2006
Številka: 630-3/2006

Dr. Jure Zupan
Minister