Raziskovalna infrastruktura

Mednarodna znanstvena literatura

Normativni akti

      

Ta pravilnik je bil v veljavi do 21.01.2011. Od 22.01.2011 velja Pravilnik o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanja izvajanja raziskovalne dejavnosti.

Prejšnja objava: v veljavi do 27.03.2009
 


Podatki o predpisu:

 • Uradni list RS št. 12/05 datum objave: 10.02.2005 Veljavnost:11.02.2005
 • Uradni list RS št. 53/06 datum objave: 23.05.2006 Veljavnost:24.05.2006
 • Uradni list RS št. 22/07 datum objave: 12.03.2007 Veljavnost:13.03.2007
 • Uradni list RS št. 18/08 datum objave: 22.02.2008 Veljavnost:23.02.2008
 • Uradni list RS št. 23/09 datum objave: 27.03.2009 Veljavnost:28.3.2009 - Pravilnik o postopku (so)financiranja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti

 

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO:

Pravilnik o sofinanciranju nakupa tuje znanstvene literature in baz podatkov - v veljavi do 21.01.2011

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(predmet)

Ta pravilnik določa način, pogoje za izbor za sofinanciranje nakupa tuje znanstvene literature in baz podatkov, spremljanje nakupov in zagotavljanje dostopnosti sofinancirane tuje znanstvene literature in baz podatkov.

2. člen

(namen)

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija) v skladu s tem pravilnikom sofinancira nakup tuje znanstvene literature in baz podatkov z namenom zagotavljanja nujnega dotoka in dostopnosti tujih znanstvenih in strokovnih informacij za potrebe raziskovalne, izobraževalne in razvojne dejavnosti v Republiki Sloveniji.

3. člen

(uradna oseba)

Direktor agencije (v nadaljnjem besedilu: direktor) pooblasti javnega uslužbenca na agenciji za področje knjižnične in informacijske dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: uradna oseba), za opravljanje nadzora nad porabo dodeljenih sredstev in spremljanje izvajanja sofinanciranja nakupa tuje znanstvene literature in baz podatkov.

4. člen

(strokovna komisija)

Strokovno telo ( v nadaljnjem besedilu: Strokovna komisija), ki ga opredeljuje pravilnik, ki ureja strokovna telesa za področje raziskovalne dejavnosti, ter je imenovano na podlagi 29. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03), izvede evalvacijski postopek izbora prijav za sofinanciranje nakupa tuje znanstvene literature in baz podatkov.

Način dela Strokovne komisije določa poslovnik, ki ga sprejme Strokovna komisija s predhodnim soglasjem agencije.

5. člen

(javni razpis)

Agencija zbira pisne prijave za sofinanciranje nakupa tuje znanstvene literature in baz podatkov na podlagi javnega razpisa.

II. IZBOR UPRAVIČENCEV IN DOLOČITEV OBSEGA SREDSTEV

6. člen

(komisija za odpiranje prijav)

***************************************

Preneha veljati (Uradni list RS, št. 23-986/2009)

***************************************

7. člen

(prijavitelji)

Na razpis se lahko prijavijo knjižnice, ki so javne pravne osebe, in zavodi, vpisani v evidenco raziskovalnih organizacij pri agenciji. Knjižnice in zavodi, ki se prijavijo na razpis, morajo opravljati informacijske storitve za širši krog uporabnikov v raziskovalni, razvojni in izobraževalni dejavnosti. Knjižnice (Nacionalna knjižnica, univerzitetne in visokošolske knjižnice, specialne knjižnice) in zavodi se lahko prijavijo posamično ali v obliki konzorcijev (v nadaljnjem besedilu: prijavitelji).

III. IZVEDBA JAVNEGA RAZPISA

8. člen

(objava razpisa)

***************************************

Preneha veljati (Uradni list RS, št. 23-986/2009)

***************************************

9. člen

(vsebina razpisa)

***************************************

Preneha veljati (Uradni list RS, št. 23-986/2009)

***************************************

10. člen

(razpisna dokumentacija)

 

***************************************

Preneha veljati (Uradni list RS, št. 23-986/2009)

***************************************

11. člen

(razpisni rok)

 

***************************************

Preneha veljati (Uradni list RS, št. 23-986/2009)

***************************************

12. člen

(prijava)

***************************************

Preneha veljati (Uradni list RS, št. 23-986/2009)

***************************************

13. člen

(potrditev prijave)

***************************************

Preneha veljati (Uradni list RS, št. 23-986/2009)

***************************************

14. člen

(odpiranje prijav)

***************************************

Preneha veljati (Uradni list RS, št. 23-986/2009)

***************************************

15. člen

(upravičenost prijav)

 

***************************************

Preneha veljati (Uradni list RS, št. 23-986/2009)

***************************************

16. člen

(popolnost prijav)

***************************************

Preneha veljati (Uradni list RS, št. 23-986/2009)

***************************************

IV. EVALVACIJA IN IZBOR

17. člen

(prednostni seznam)

***************************************

Preneha veljati (Uradni list RS, št. 23-986/2009)

***************************************

18. člen

(kriteriji in merila)

Strokovna komisija pri ocenjevanju prijav upošteva naslednje kriterije in merila:

 • dostopnost tuje znanstvene literature in baz podatkov uporabnikom,
 • pogostnost uporabe revij in baz podatkov,
 • kontinuiteto naročil,
 • strokovno usposobljenost prijavitelja za delo z uporabniki,
 • obseg sofinanciranja iz drugih virov,
 • kvaliteto in pomen naročene tuje znanstvene literature in baz podatkov,
 • ekonomičnost in racionalnost nabave,

19. člen

(opis kriterijev in meril)

Dostopnost tuje znanstvene literature in baz podatkov uporabnikom se meri s številom uporabnikov ter s pogoji dostopa in uporabe za vse uporabnike v Republiki Sloveniji.

Pogostnost uporabe tuje znanstvene literature in baz podatkov se meri s številom uporab in/ali izposoj v preteklem letu. Možna je različna statistika uporabe, od klasičnih in avtomatiziranih sistemov izposoje, elektronskih zapisov in bibliometrijskih analiz. Podatki morajo biti preverljivi in objektivni.

Kontinuiteta naročil se meri z dolgotrajnostjo naročanja in razpolaganja z določenim fondom ali dostopom do podatkov v bazah podatkov in predpostavlja boljše storitve uporabnikom.

Strokovna usposobljenost prijavitelja za sodelovanje z uporabniki se izkazuje z zahtevnejšimi stopnjami priprave gradiv za uporabnike in k temu primerno kadrovsko sestavo osebja prijavitelja (bibliotekarji in drugi informacijski strokovnjaki na področjih, ki jih zajema prijaviteljeva dejavnost).

Obseg nabav, sofinanciranih iz drugih virov, pomeni delež neproračunskih sredstev, ki jih prijavitelj namenja za pokrivanje stroškov nabav tuje znanstvene literature in baz podatkov.

Kvaliteta in pomen naročene tuje znanstvene literature in baz podatkov se meri pri znanstvenih revijah, ki ga imajo, z faktorjem/dejavnikom vpliva, za posamezna področja (za SCIExp in SSCI).

Ekonomičnost in racionalnost nabave se izkazuje z ugodnostjo nabavne cene.

Vrstni red kriterijev in meril ne pomeni njihove prioritete.

20. člen

(prednost pri sofinanciranju)

Prednost pri sofinanciranju bodo imeli tisti prijavitelji, ki izkažejo večjo dostopnost svojih fondov in drugih informacijskih virov uporabnikom, večjo fleksibilnost uporabe, večjo dostopnost tuje znanstvene literature in baz podatkov prek računalniškega omrežja, daljšo kontinuiteto naročil, večjo strokovno usposobljenost za sodelovanje z uporabniki, večji obseg sofinanciranja nabav s strani neproračunskih virov, pomembne in kvalitetnejše informacijske vire za področje, ki ga pokrivajo, višjo ekonomičnost in racionalnost nabave in bolj zadovoljive infrastrukturne pogoje za svoje delovanje.

Prednost pri sofinanciranju nabave tuje znanstvene literature in baz podatkov imajo tudi tisti prijavitelji, ki gradivo naročajo in pridobivajo na konzorcijski način in zato lahko izkažejo nižjo ceno nabave in boljše pogoje uporabe.

Prednost pri sofinanciranju nabave tuje znanstvene literature in baz podatkov imajo tudi tisti prijavitelji, pri katerih je potreben pospešen razvoj knjižnice, ker je ta sestavni del organizacije, katere pospešeni razvoj je v javnem interesu Republike Slovenije. Na ta način se omogoča pospešeni razvoj strok, ki so v javnem interesu za razvoj Republike Slovenije in so sestavni del mlade organizacije, ki jo je treba v javnem interesu pospešeno razvijati.

21. člen

(obseg sredstev sofinanciranja)

Pri izdelavi predloga za obseg sredstev za posameznega prijavitelja Strokovna komisija upošteva:

 • obseg v ta namen že odobrenih sredstev posameznemu prijavitelju v prejšnjih letih in razmerje med znanstvenimi vedami,
 • povečanje ali zmanjšanje zgoraj navedenih sredstev glede na uvrstitev prijavitelja v lestvici točk glede na kriterije in
 • skupen obseg razpoložljivih sredstev za ta namen.

22. člen

(sklep)

Strokovna komisija na podlagi pogojev, kriterijev in meril v roku 30 dni od dneva prejema dokumentacije pripravi finančno ovrednoten predlog prednostnega seznama sofinanciranja tuje znanstvene literature in baz podatkov. Za mnenje k strokovni oceni lahko Strokovna komisija zaprosi znanstveno - raziskovalne svete ved.

Predlog podpiše predsednik Strokovne komisije.

***************************************

Drugi in tretji odstavek prenehata veljati (Uradni list RS, št. 23-986/2009)

***************************************

23. člen

(obvestilo)

***************************************

Preneha veljati (Uradni list RS, št. 23-986/2009)

***************************************

V. PRITOŽBENI POSTOPEK

24. člen

(preveritev utemeljenosti)

***************************************

Preneha veljati (Uradni list RS, št. 23-986/2009)

***************************************

25. člen

(dokončna odločitev)

***************************************

Preneha veljati (Uradni list RS, št. 23-986/2009)

***************************************

VI. IZVAJANJE SOFINANCIRANJA

26. člen

(pogodba)

***************************************

Preneha veljati (Uradni list RS, št. 23-986/2009)

***************************************

27. člen

(pogodbene obveznosti)

***************************************

Preneha veljati (Uradni list RS, št. 23-986/2009)

***************************************

28. člen

(odstop od pogodbe)

***************************************

Preneha veljati (Uradni list RS, št. 23-986/2009)

***************************************

29. člen

(obveznost navedbe sofinanciranja)

***************************************

Preneha veljati (Uradni list RS, št. 23-986/2009)

***************************************

VII. KONČNI DOLOČBI

30. člen

(prenehanje uporabe)

Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, se preneha uporabljati Pravilnik o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje nakupa tuje znanstvene literature in baz podatkov (Uradni list RS, št. 71/99).

31. člen

(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.