Raziskovalna infrastruktura

Znanstveni sestanki

Razpisi in pozivi

      
Rokovnik

Na podlagi 9. člena Pravilnika o postopku (so)financiranja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/09) ter v zvezi z 12. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list. RS, št. 22/06–uradno prečiščeno besedilo in 61/06-ZDru-1/112/07), Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, Ljubljana, objavlja

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenih sestankov v letu 2011

 1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev:
  Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: Agencija).
   
 2. Predmet javnega razpisa je:
  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje znanstvenih sestankov, organiziranih v Republiki Sloveniji, ki so namenjeni: izmenjavi in preverjanju spoznanj in znanj, ki so plod lastnega raziskovalnega dela znanstvenikov, prenosu temeljnih znanstvenih spoznanj v aplikacijo in tehnološki razvoj.
   
 3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis:
  Na javni razpis za sofinanciranje znanstvenih sestankov se lahko prijavijo organizacije, ki so vpisane v evidenco raziskovalnih organizacij pri Agenciji in društva s statusom delovanja v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti. Prav tako se lahko prijavijo pravne osebe iz slovenskega zamejstva in pravne osebe Slovencev po svetu ( v nadaljnjem besedilu: prijavitelj).
   
 4. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis:
  Za kvalitetno organizacijo znanstvenega sestanka je ustanovljen in zadolžen programski odbor. Najmanj polovica članov programskega odbora mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta.

  Mednarodni znanstveni sestanek je sestanek, ki poteka v enem izmed svetovnih jezikov, ima mednarodni programski odbor in na katerem je od aktivnih udeležencev z referati in vabljenimi predavanji vsaj polovica udeležencev iz tujine.

  Za enodnevni sestanek mora biti predvidenih najmanj 10 referentov ter najmanj 20 referentov za dva ali več dnevni sestanek.

  Natančnejši pogoji za sofinanciranje znanstvenih sestankov so določeni v Metodologiji ocenjevanja prijav za (so)financiranje raziskovalne dejavnosti v letu 2011 (razpisi v letu 2010), številka: 6319-1/2010-1, z dne 31.03.2010, poglavje "G" (v nadaljnjem besedilu: Metodologija), Pravilniku o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje znanstvenih sestankov (Uradni list RS, št. 12/05, 24/06, 23/09) in Pravilniku o postopku (so)financiranja in spremljanja izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/09). Našteti dokumenti so sestavni del razpisne dokumentacije.

  Prijava na javni razpis mora vsebovati:
  • v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec: ARRS-ZS-01-2010 – Prijavna vloga za (so)financiranje znanstvenih sestankov;
  • izjavo prijavitelja (pravilo "de minimis"). To izjavo podajo le prijavitelji, ki se ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga in storitev (gospodarske družbe), in sicer gre za izjavo prijavitelja, da za isti namen, za katerega pridobiva sredstva, ni prejel pomoči iz drugih virov, oziroma koliko sredstev iz drugih virov za isti namen je že prejel. Podpisane izjave preverja in hrani Agencija.
    
 5. Pri dodelitvi sredstev bodo upoštevana naslednja merila:
  • tehtnost in aktualnost tematike;
  • pričakovana odzivnost sestanka v znanstveni in strokovni javnosti;
  • reference predavateljev;
  • raziskovalna uspešnost  predsednika programskega ali organizacijskega odbora, ki ga izbere prijavitelj (v nadaljevanju: vodja sestanka). Vodjo sestanka bo Agencija ocenjevala v vedi in na področju, ki ju prijavitelj navede v prijavni vlogi;
  • pridobitev dodatnega sofinanciranja;
  • mednarodni značaj sestanka (mednarodna udeležba);
  • zagotavljanje racionalne porabe sredstev;
  • združevanje več znanstvenih disciplin;
  • periodičnost znanstvenega sestanka (izvajanje sestanka periodično po različnih državah oz. v organizaciji ugledne mednarodne organizacije ali izvajanje sestanka periodično v Sloveniji);
  • organizacijske reference prijavitelja sestanka.

Podrobneje so merila ocenjevanja opredeljena v Metodologiji.
 

 1. Kdo odloči o dodelitvi sredstev in kdo o pritožbi zoper sklep:
  Sklep o izboru prijav za sofinanciranje znanstvenih sestankov sprejme Upravni odbor agencije. Upravni odbor agencije odloči tudi o pritožbi zoper sklep o izboru prijav. Prijave bodo ocenjene po postopku in na način, kot ga določa Pravilnik o postopku (so)financiranja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti, Pravilnik o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje znanstvenih sestankov in Metodologija.
   
 2. Okvirna višina sredstev javnega razpisa:
  Okvirna višina sredstev javnega razpisa znaša 435.000,00 EUR, v skladu s proračunskimi možnostmi.
   
 3. Določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva:
  Sestanek mora biti izpeljan v letu 2011. V primeru velikih sestankov, ki bodo potekali v letu 2012, se sofinancira samo pripravljalna dela izvedena v letu 2011 (veliki znanstveni sestanek je sestanek, na katerem je prisotnih nad 350 udeležencev).
   
 4. Rok, do katerega morajo biti predložene prijave za sofinanciranje znanstvenih sestankov, način predložitve prijav ter opremljenost prijav:
   
  1. Prijavni obrazec mora prijavitelj poslati v enem izvodu v elektronski obliki na naslov razpis-sestanki@arrs.si in v enem izvodu v tiskani obliki na naslov agencije.
  2. Pisne prijave z oznako: "Ne odpiraj - prijava na javni razpis za sofinanciranje znanstvenih sestankov v letu 2011" morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana. Ovojnica s prijavo mora prispeti na naslov Agencije ne glede na vrsto prenosa te pošiljke do vključno 15.11.2010 do 12. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave oddane priporočeno po pošti iz Slovenije najkasneje do 15.11.2010 do 12. ure (poštni žig). V vsaki poslani pošiljki z oznako "Ne odpiraj – prijava na javni razpis za sofinanciranje znanstvenih sestankov v letu 2011", je lahko le ena prijava.
   Elektronsko oddane prijave, posredovane po elektronski pošti, ki morajo biti popolnoma enake kot pisne, morajo prijavitelji posredovati na elektronski naslov: razpis-sestanki@arrs.si do vključno 15.11.2010 do 12. ure.
   Za pravilno oddane prijave se štejejo prijave, ki so v roku oddane v obeh oblikah, v pisni obliki in po elektronski pošti, pri čemer je za identičnost obeh prijav odgovoren prijavitelj.
  3. V postopku izbora prijav bo Agencija obravnavala le tiste prijave, ki vsebujejo vse z javnim razpisom in obrazci zahtevane podatke in dokazila in ki prispejo na Agencijo v roku, določenem s tem razpisom.
  4. Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav (glej točko b.) komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo vrnjene prijaviteljem. Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu s Pravilnikom o postopku (so)financiranja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti in Pravilnikom o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje znanstvenih sestankov.
    
 5. Datum odpiranja prijav za sofinanciranje:
  Odpiranje prijav bo na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, Ljubljana, soba 305 v III. nadstropju, dne 22.11.2010.
   
 6. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa:
  Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 100 dneh od navedenega skrajnega roka za oddajo prijave na javni razpis.
   
 7. Kraj, čas in naslov, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo:
  Prijavni obrazec in razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo od dneva objave razpisa vsak delavnik v času uradnih ur v glavni pisarni Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, Ljubljana ali jo dobijo na spletni strani agencije. (http:/www.arrs.gov.si/sl/razpisi)
   
 8. Dodatne informacije:
  Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na agenciji pri odgovorni osebi za izvedbo javnega razpisa ga. Marjetki Primožič, po telefonu (01) 400 5970, vsak delavnik od 9. do 12. ure, ali na e-pošto: marjetka.primozic@arrs.si

 

Dr. Franci Demšar
Direktor

Datum: 24.09.2010
Številka: 6316-2/2010-1  

Objavljeno v Uradni list RS, št. 76/2010 z dne, 01.01.2010.

      

Razpisna dokumentacija in prijavni obrazci: