Raziskovalna infrastruktura

Znanstveni sestanki

Normativni akti

      

Ta pravilnik je bil v veljavi do 21.01.2011. Od 22.01.2011 velja Pravilnik o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanja izvajanja raziskovalne dejavnosti.

Prejšnja objava: v veljavi do 27.03.2009.
 


Podatki o predpisu:

 
NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO:

Pravilnik o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje znanstvenih sestankov - v veljavi do 21.01.2011
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ta pravilnik določa način, pogoje za sofinanciranje znanstvenih sestankov organiziranih v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: sestanki), postopek evalvacije in izvajanja sofinanciranja ter način spremljanja organizacije sestanka.

Postopek obravnavanja prijav za sofinanciranje znanstvenih sestankov poteka skladno s predpisi, ki urejajo dodeljevanje sredstev državnih pomoči, subvencij, posojil in drugih oblik sofinanciranja, razen če je s tem pravilnikom drugače določeno.

2. člen

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija) sofinancira sestanke, na katerih je predvideno za enodnevni sestanek najmanj 10 referentov ter najmanj 20 referentov za dva ali več dnevni sestanek.

Znanstveni sestanek po tem pravilniku je sestanek, ki je namenjen izmenjavi in preverjanju spoznanj in znanj, ki so plod lastnega raziskovalnega dela znanstvenikov. Znanstveni sestanek po tem pravilniku je tudi sestanek, ki je namenjen prenosu temeljnih znanstvenih spoznanj v aplikacijo in tehnološki razvoj.

Mednarodni znanstveni sestanek po tem pravilniku je sestanek, ki poteka v enem izmed svetovnih jezikov, ima mednarodni programski odbor in na katerem je od aktivnih udeležencev z referati in vabljenimi predavanji vsaj polovica udeležencev iz tujine.

Za kvalitetno organizacijo znanstvenega sestanka je ustanovljen in zadolžen programski odbor. Najmanj polovica članov programskega odbora mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta.

3. člen

V pravilniku uporabljeni izrazi zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

4. člen

Agencija sofinancira sestanke z namenom, da omogoči pridobivanje novega znanja, prenos znanja iz sveta, mednarodno izmenjavo znanja in prenos raziskovalnih dosežkov v prakso.

5. člen

Agencija sofinancira pripravljalna dela za organizacijo sestanka, krije stroške tiskanja vabil, povzetkov oziroma razširjenih povzetkov referatov v knjižni oziroma elektronski obliki, najemnine dvorane in bivanja vabljenim predavateljem iz tujine.

6. člen

Agencija zbira prijave za organizacijo sestanka (v nadaljnjem besedilu: prijava) na podlagi javnega razpisa.

Na javni razpis se lahko prijavijo organizacije, ki so vpisane v evidenco raziskovalnih organizacij pri agenciji in društva s statusom delovanja v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti. Prav tako se lahko prijavijo pravne osebe iz slovenskega zamejstva in pravne osebe Slovencev po svetu (v nadaljnjem besedilu: prijavitelj).

7. člen

***************************************

Preneha veljati (Uradni list RS, št. 23-986/2009)

***************************************

8. člen

Evalvacijski postopek vodi strokovno telo za znanstvene sestanke (v nadaljevanju: strokovno telo), ki ga opredeljuje pravilnik, ki ureja strokovna telesa za področje raziskovalne dejavnosti, ter je imenovano na podlagi 29. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03).

II. IZVEDBA JAVNEGA RAZPISA

9. člen

***************************************

Preneha veljati (Uradni list RS, št. 23-986/2009)

***************************************

10. člen

***************************************

Preneha veljati (Uradni list RS, št. 23-986/2009)

***************************************

11. člen

***************************************

Preneha veljati (Uradni list RS, št. 23-986/2009)

***************************************

12. člen

***************************************

Preneha veljati (Uradni list RS, št. 23-986/2009)

***************************************

13. člen

***************************************

Preneha veljati (Uradni list RS, št. 23-986/2009)

***************************************

14. člen

***************************************

Preneha veljati (Uradni list RS, št. 23-986/2009)

***************************************

III. EVALVACIJA IN IZBOR

15. člen

***************************************

Preneha veljati (Uradni list RS, št. 23-986/2009)

***************************************

16. člen

Strokovno telo pri ocenjevanju znanstvenih sestankov upošteva naslednja merila: aktualnost tematike; pričakovana odzivnost sestanka v znanstveni in strokovni javnosti; reference predavateljev; organizacijske reference prijavitelja sestanka; mednarodni značaj sestanka; združevanje več znanstvenih disciplin; pridobitev dodatnega sofinanciranja; zagotavljanje racionalnejše porabe sredstev.

17. člen

Strokovno telo v 30 dneh od dneva prejema dokumentacije pripravi finančno ovrednoten predlog prednostnega seznama za sofinanciranje znanstvenih sestankov (v nadaljevanju: predlog). Predlog podpiše predsednik strokovnega telesa.

***************************************

Tretji in četrti odstavek prenehata veljati (Uradni list RS, št. 23-986/2009)

***************************************

18. člen

***************************************

Preneha veljati (Uradni list RS, št. 23-986/2009)

***************************************

IV. PRITOŽBENI POSTOPEK

19. člen

***************************************

Preneha veljati (Uradni list RS, št. 23-986/2009)

***************************************

20. člen

***************************************

Preneha veljati (Uradni list RS, št. 23-986/2009)

***************************************

V. IZVAJANJE SOFINANCIRANJA

21. člen

***************************************

Preneha veljati (Uradni list RS, št. 23-986/2009)

***************************************

22. člen

***************************************

Preneha veljati (Uradni list RS, št. 23-986/2009)

***************************************

VI. SPREMLJANJE ORGANIZACIJE SESTANKA

23. člen

***************************************

Preneha veljati (Uradni list RS, št. 23-986/2009)

***************************************

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

25. člen

Določilo zadnjega odstavka 6. člena tega pravilnika, ki se nanaša na društva se ne uporablja v razpisu za leto 2005. Na javni razpis za leto 2005 se lahko prijavijo tista društva, ki so v času trajanja javnega razpisa na ministrstvo, pristojno za znanost, vložila vlogo za podelitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti.

26. člen

Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik se preneha uporabljati pravilnik o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje znanstvenih sestankov (Uradni list RS, št. 36/02).

27. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.