Iskanje    Kazalo    Novo    O agenciji    e-pošta   
 
   
Domov
 > Raziskovalna infrastruktura > OSIC > Razpisi in pozivi
Raziskovalna infrastruktura
Osrednji specializirani informacijski centri
Razpisi in pozivi
      
Rokovnik

Na podlagi 205. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16) in 20. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list. RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 - ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A) Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, Ljubljana, objavlja

Javni razpis za sofinanciranje programov dejavnosti osrednjih specializiranih informacijskih centrov v obdobju 2018 - 2019

 1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev
  Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ARRS).
 1. Predmet javnega razpisa
  Predmet Javnega razpisa za sofinanciranje programov dejavnosti osrednjih specializiranih informacijskih centrov v obdobju 2018 – 2019 (v nadaljevanju: javni razpis) je izbor izvajalcev dejavnosti osrednjih specializiranih informacijskih centrov (v nadaljevanju: OSIC) v obdobju 2018 - 2019 po znanstvenih vedah (naravoslovje, tehnika, biotehnika, medicina, družboslovje, humanistika) in sofinanciranje naslednjih njihovih nalog:
 • sodelovanje pri optimiranju metodoloških osnov vodenja bibliografij raziskovalcev,
 • spremljanje in nadziranje ustreznosti razvrstitve bibliografskih enot raziskovalcev po veljavni tipologiji dokumentov/del za vodenje bibliografij v sistemu COBISS.SI,
 • organiziranje arbitraže v primeru vsebinsko spornih tipologij (v sodelovanju z znanstvenimi sveti ved),
 • redigiranje bibliografskih zapisov s spremembo tipologije v primeru nepravilnih razvrstitev bibliografskih enot,
 • vodenje bibliografij raziskovalcev slovenskega rodu, ki delujejo v tujini, in drugih raziskovalcev, ki niso vključeni v raziskovalne skupine,
 • sodelovanje pri povezovanju sistema COBISS s tujimi informacijskimi viri,
 • pomoč uporabnikom pri iskanju znanstvenih vsebin iz področja in
 • raziskovalne aktivnosti, ki so pogoj za izvajanje navedenih nalog.
 1. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis
  Na javni razpis se lahko prijavi pravna oseba ali organizacijska enota pravne osebe, ki je vpisana v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti pri ARRS (v nadaljevanju: Evidenca RO) ali druga pravna oseba ali organizacijska enota pravne osebe, ki opravlja knjižnično ali drugo informacijsko dejavnost vsaj pet let in izpolnjuje pogoje za vpis v Evidenco RO pri ARRS.
 1. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj, so
 • da se ukvarja s knjižnično ali drugo informacijsko dejavnostjo, z uporabo sistema COBISS, z vzpostavljenimi komunikacijami med raziskovalnimi organizacijami v Republiki Sloveniji in v mednarodnem prostoru ter da opravlja knjižnično in informacijsko dejavnost vsaj pet let;
 • da zagotavlja ustrezno vodenje dejavnosti OSIC-a (vodja OSIC-a oziroma strokovnjak za spremljanje, nadzor in razvrščanje bibliografskih zapisov mora imeti najmanj znanstveni magisterij,biti mora v rednem delovnem razmerju pri prijavitelju in sodelovati pri izvajanju dejavnosti OSIC-a najmanj v obsegu 8 ur na teden);
 • da zagotavlja angažiranje ekspertov za presojo ustreznosti razvrstitve bibliografskih enot po veljavni tipologiji;
 • da ima ustrezno opremo, prostore in drugo infrastrukturo za izvajanja dejavnosti OSIC-a.
 1. Okvirna višina sredstev javnega razpisa
  Okvirna višina sredstev javnega razpisa je 260.000,00EUR letno.

Obseg sredstev v posameznem letu po posameznih vedah je naslednji:
 

OSIC Verifik. tipologij* Druge naloge* Skupaj* Okvirna vrednost v EUR
za naravoslovje 0,75 0,26 1,01 47.028
za tehniko 0,81 0,27 1,08 50.288
za medicino 0,43 0,19 0,62 28.869
za biotehniko 0,20 0,14 0,34 15.831
za družboslovje 1,10 0,29 1,39 64.722
za humanistiko 0,81 0,24 1,05 48.891
  4,10 1,40 5,49 255.629

*Okvirni letni obseg izvajanja nalog je izraženv ekvivalentih polne zaposlitve (1=40 ur na teden).

Pri določitvi obsega sredstev po znanstvenih vedah se upoštevajo podatki o izvedbi verifikacij tipologij in drugih nalog za obdobje od 01. 01. 2012 do 31. 10. 2017, ki jih ARRS pridobi od Inštituta informacijskih znanosti v Mariboru (IZUM), z upoštevanjem korekcijskega faktorja v višini 18 % za družboslovje in humanistiko.

Okvirni obseg sredstev za sofinanciranje OSIC v letih 2018 in 2019 se lahko spremeni ob upoštevanju pričakovanega obsega obremenitev OSIC. Sprememba višine letnih sredstev se izvede na podlagi poročila in predloga IZUM, ki ga potrdi Znanstveni svet ARRS.

 1. Obdobje sofinanciranja
  ARRS bo sofinancirala izvajanje nalog OSIC v obdobju 2018 – 2019. Izvajanje nalog in sofinanciranje se uredi s pogodbo v skladu s proračunskimi možnostmi.
   
 2. Kriteriji in merila za izbiro med prijavami

  Pri ocenjevanju prijav bosta upoštevana naslednja kazalnika:
 • strokovna usposobljenost osebja,
 • ustreznost organiziranosti centra za uspešno izvajanje nalog.
 • Vrednotenje meril je določeno v Metodologiji za ocenjevanje prijav za razpise (uradno prečiščeno besedilo št. 4), št. 6319-2/2013-38, z dne 5. 6. 2017, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijave bodo ocenjene po postopku in na način, kot to določa pravilnik.
 • Prednost pri sofinanciranju bodo imeli prijavitelji, ki bodo izkazali večjo usposobljenost osebja za opravljanje nalog in so ustrezno organizirani za izvajanje nalog.
 1. Prijava na javni razpis
  Prijavitelj se prijavi na javni razpis s prijavo, ki je v skladu z razpisno dokumentacijo.

Prijava na javni razpis mora vsebovati v celoti izpolnjen Prijavni obrazec za sofinanciranje programov dejavnosti osrednjih specializiranih informacijskih centrov v obdobju 2018 – 2019 (ARRS-OSIC-RI-01/2017) z opisom referenc sodelujočih ekspertov v posebni prilogi.

 1. Rok, do katerega morajo biti predložene prijave, način predložitve prijav in opremljenost prijav
 1. Prijavni obrazec mora prijavitelj poslati skupaj s prilogami v enem izvodu v elektronski obliki na naslov osicrazpis@arrs.si in v enem izvodu v tiskani obliki na naslov ARRS.
 2. Pisne prijave z oznako »Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje programov dejavnosti osrednjih specializiranih informacijskih centrov v obdobju 2018 – 2019« in navedbo naziva in naslova prijavitelja morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Ovojnica s prijavo mora prispeti na naslov ARRS ne glede na vrsto prenosa do vključno torka, 12. 12. 2017, do 12.00 ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave oddane priporočeno po pošti iz Slovenije najkasneje do vključno torka, 12. 12. 2017, do 12.00 ure (poštni žig). V vsaki pošiljki z oznako "Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje programov dejavnosti osrednjih specializiranih informacijskih centrov v obdobju 2018 - 2019" je lahko le ena prijava.
 3. Prijave oddane v elektronski obliki (morajo biti popolnoma enake kot pisne prijave) morajo prijavitelji posredovati na elektronski naslov osicrazpis@arrs.si do vključnotorka, 12. 12. 2017, do 12.00 ure.
 4. Za pravočasno oddane prijave se štejejo prijave, ki so v roku oddane v obeh oblikah, v pisni obliki in po elektronski pošti, pri čemer je za identičnost obeh prijav odgovoren prijavitelj. Vsi podatki v prijavnem obrazcu v elektronski obliki morajo biti identični podatkom v prijavnem obrazcu v pisni obliki. V postopku izbora prijav bo ARRS obravnavala le tiste prijave, ki vsebujejo vse z javnim razpisom in obrazci zahtevane podatke in dokazila ter prispejo na ARRS v roku, določenim s tem razpisom. Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo vrnjene prijaviteljem. Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu s Pravilnikom o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti. Dodatne dokumentacije, ki jo prijavitelj samoiniciativno priloži prijavni dokumentaciji, ARRS v postopku ocenjevanja ne bo upoštevala.
 1. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
  Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni predvidoma do konca januarja 2018.
   
 2. Kraj, datum in čas odpiranja prijav
  Odpiranje prijav bo v petek, 15. 12. 2017, ob 10.00 uri, v sejni sobi Javne agencije za raziskovalno dejavnosti Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Odpirajo se samo v roku prejete in pravilno označene prijave.
   
 3. Odgovorna oseba za dajanje informacij v času objave razpisa
  Vse dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na ARRS pri ga. Marici Žvar osebno ali po telefonu (01) 400 59 42, vsak delavnik med 9.00 in 13.00 uro, ali po elektronski pošti marica.zvar@arrs.si.

 

Prof. dr. József Györkös,
direktor

 

Datum: 14. 11. 2017 17
Številka: 6316-19/2017-1

 

Razpisna dokumentacija

Stran ureja: Stojan Pečlin Datum: 21.11.2017