Iskanje    Kazalo    Novo    O agenciji    e-pošta   
 
   
Domov
 > Raziskovalna infrastruktura > OSIC > Razpisi in pozivi
Raziskovalna infrastruktura
Osrednji specializirani informacijski centri
Razpisi in pozivi
      
Rokovnik

Na podlagi 8. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11, 45/12, 96/13, 100/13 in 92/14) ter v zvezi z 12. in 20. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list. RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 - ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A) Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, Ljubljana, objavlja

Javni razpis za sofinanciranje programov dejavnosti osrednjih specializiranih informacijskih centrov v obdobju 2015 - 2017

 1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev

  Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiwesova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ARRS).
 1. Predmet javnega razpisa

  Predmet javnega razpisa je izbor izvajalcev dejavnosti osrednjih specializiranih informacijskih centrov (v nadaljevanju: OSIC) v obdobju 2015 - 2017 po znanstvenih vedah (naravoslovje, tehnika, biotehnika, medicina, družboslovje, humanistika) in sofinanciranje naslednjih njihovih nalog:
  • sodelovanje pri optimiranju metodoloških osnov vodenja bibliografij raziskovalcev,
  • spremljanje in nadziranje ustreznosti razvrstitve bibliografskih enot raziskovalcev po veljavni tipologiji dokumentov/del za vodenje bibliografij v sistemu COBISS.SI,
  • organiziranje arbitraže v primeru vsebinsko spornih tipologij (v sodelovanju z znanstvenimi sveti ved),
  • redigiranje bibliografskih zapisov s spremembo tipologije v primeru nepravilnih razvrstitev bibliografskih enot,
  • vodenje bibliografij raziskovalcev slovenskega rodu, ki delujejo v tujini, in drugih raziskovalcev, ki niso vključeni v raziskovalne skupine,
  • sodelovanje pri povezovanju sistema COBISS s tujimi informacijskimi viri,
  • pomoč uporabnikom pri iskanju znanstvenih vsebin iz področja in
  • raziskovalne aktivnosti, ki so pogoj za izvajanje navedenih nalog.
 1. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis

  Na javni razpis se lahko prijavi pravna oseba ali organizacijska enota pravne osebe, ki je vpisana v evidenco raziskovalnih organizacij pri ARRS ali druga pravna oseba ali organizacijska enota pravne osebe, ki opravlja knjižnično ali drugo informacijsko dejavnost vsaj pet let in izpolnjuje pogoje za vpis v evidenco raziskovalnih organizacij pri ARRS.

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj, so:

 • da se ukvarja s knjižnično ali drugo informacijsko dejavnostjo, z uporabo sistema COBISS, z vzpostavljenimi komunikacijami med raziskovalnimi organizacijami v Republiki Sloveniji in v mednarodnem prostoru in da opravlja knjižnično in informacijsko dejavnost vsaj pet let;
 • da zagotavlja ustrezno vodenje dejavnosti OSIC-a (vodja OSIC-a oziroma strokovnjak za spremljanje, nadzor in razvrščanje bibliografskih zapisov mora imeti najmanj znanstveni magisterij, biti mora v rednem delovnem razmerju pri prijavitelju in sodelovati pri izvajanju dejavnosti OSIC-a najmanj v obsegu 8 ur na teden);
 • da zagotavlja angažiranje ekspertov za presojo ustreznosti razvrstitve bibliografskih enot po veljavni tipologiji;
 • da ima ustrezno opremo, prostore in drugo infrastrukturo za izvajanja dejavnosti OSIC-a.
 1. Okvirna višina sredstev javnega razpisa

  Okvirna višina sredstev javnega razpisa je 260.000 EUR letno. Obseg sredstev po posameznih vedah je naslednji:
   
OSIC Verifikacija
tipologij*
Druge naloge* Skupaj* Okvirna vrednost
v EUR
za naravoslovje 0,81 0,27 1,08 50.600,16
za tehniko 0,81 0,27 1,08 50.600,16
za medicino 0,38 0,18 0,56 26.237,12
za biotehniko 0,17 0,14 0,31 14.524,12
za družboslovje 1,21 0,31 1,52 71.215,04
za humanistiko 0,72 0,23 0,95 44.509,40
4,10 1,40 5,50 257.686,00

*Okvirni letni obseg izvajanja nalog je izražen v ekvivalentih polne zaposlitve (1=40 ur na teden).

Okvirni obseg sredstev za sofinanciranje OSIC v letih 2015 in 2017 se lahko spremeni ob upoštevanju pričakovanega obsega obremenitev OSIC. Sprememba višine letnih sredstev se izvede na podlagi poročila in predloga Instituta informacijskih znanosti v Mariboru (IZUM), ki ga potrdi Znanstveni svet ARRS.

 1. Obdobje sofinanciranja:

  ARRS bo sofinancirala izvajanje nalog OSIC v obdobju 2015 – 2017. Izvajanje nalog in sofinanciranje se uredi s pogodbo, v skladu s proračunskimi možnostmi.
 1. Kriteriji in merila za izbiro med prijavami

  Pri ocenjevanju prijav bodo upoštevani naslednji kriteriji in merila:
  • strokovna usposobljenost osebja,
  • ustreznost organiziranosti centra za uspešno izvajanje nalog.

Vrednotenje meril je določeno v metodologiji za ocenjevanje prijav za sofinanciranje nalog OSIC, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijave bodo ocenjene po postopku in na način, kot to določa pravilnik.

Prednost pri sofinanciranju bodo imeli prijavitelji, ki bodo izkazali večjo usposobljenost osebja za opravljanje nalog in boljše pogoje dela OSIC-a.

 1. Prijava na javni razpis

  Prijavitelj se prijavi na javni razpis s prijavo, ki je skladna z razpisno dokumentacijo. Prijava na javni razpis mora vsebovati v celoti izpolnjen Prijavni obrazec za sofinanciranje programov dejavnosti osrednjih specializiranih informacijskih centrov obdobju 2015 – 2017 (ARRS-OSIC-RI-01/2014) z opisom referenc sodelujočih ekspertov v posebni prilogi.
 1. Rok, do katerega morajo biti predložene prijave, način predložitve prijav ter opremljenost prijav:
 1. Prijavni obrazec mora prijavitelj poslati skupaj s prilogami v enem izvodu v elektronski obliki na naslov osicrazpis@arrs.si in v enem izvodu v tiskani obliki na naslov ARRS.
   
 2. Pisne prijave z oznako: "Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje programov dejavnosti osrednjih specializiranih informacijskih centrov v obdobju 2015 – 2017« ter z navedbo naziva in naslova prijavitelja morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiwesova cesta 30, 1000 Ljubljana. Ovojnica s prijavo mora prispeti na naslov ARRS ne glede na vrsto prenosa do vključno četrtka, 29. 1. 2015, do 12. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave oddane priporočeno po pošti iz Slovenije najkasneje do vključno četrtka, 29. 1. 2015, do 12. ure (poštni žig). V vsaki pošiljki z oznako: "Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje programov dejavnosti osrednjih specializiranih informacijskih centrov v obdobju 2015 - 2017" je lahko le ena prijava.
   
 3. Prijave oddane v elektronski obliki (morajo biti popolnoma enake kot pisne prijave) morajo prijavitelji posredovati na elektronski naslov: osicrazpis@arrs.si do vključno četrtka 29. 1. 2015 do 12. ure.
   
 4. Za pravočasno oddane prijave se štejejo prijave, ki so v roku oddane v obeh oblikah, v pisni obliki in po elektronski pošti, pri čemer je za identičnost obeh prijav odgovoren prijavitelj. Vsi podatki v prijavnem obrazcu v elektronski obliki morajo biti identični podatkom v prijavnem obrazcu v pisni obliki. V postopku izbora prijav bo ARRS obravnavala le tiste prijave, ki vsebujejo vse z javnim razpisom in obrazci zahtevane podatke in dokazila ter prispejo na Agencijo v roku, določenem s tem razpisom. Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo vrnjene prijaviteljem. Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu s Pravilnikom o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti. Dodatne dokumentacije, ki jo prijavitelj samoiniciativno priloži prijavni dokumentaciji, ARRS v postopku ocenjevanja ne bo upoštevala.
 1. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa:

  Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni predvidoma do konca marca 2015.
 1. Kraj, datum in čas odpiranja prijav:

Odpiranje prijav bo v ponedeljek , 2. 2. 2015, ob 10. uri v sejni sobi Javne agencije za raziskovalno dejavnosti Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Odpirajo se samo v roku prejete in pravilno označene prijave.

 1. Odgovorna oseba za dajanje informacij v času objave razpisa

Vse dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na ARRS pri gospe Marici Žvar osebno ali po telefonu (01) 400 59 42, vsak delavnik med 9. in 13. uro, ali po elektronski pošti: marica.zvar@arrs.si.

Dr. József Györkös,
direktor

Datum: 23.12.2014
Številka: 6316-16/2014-2

Objavljeno v Uradnem listu RS, št. 98/2014, z dne 31. 12. 2014.

Razpisna dokumentacija:

 • Prijavni obrazec za sofinanciranje programov dejavnosti osrednjih specializiranih informacijskih centrov obdobju 2015 – 2017:
 • Reference sodelujočih ekspertov.
Stran ureja: Stojan Pečlin Datum: 31.12.2014